Начало Новини Актуално Безработицата през септември в България

Безработицата през септември в България

Актуално
безработица

Броят на регистрираните безработни е намалял през миналия месец според данните на Агенцията по заетостта. В бюрата по труда през септември са регистрирани 309 971 безработни, а равнището на безработица достига 9.4%. Понижението се дължи основно на административното прекратяване на регистрацията на безработни в бюрата по труда, заради изтичане на срока за получаване на обезщетение.

Друг вариант за административно прекратяване е при извършване на нарушения от страна на регистрирания безработен. Такова може да бъде отказ на предложено работно място или обучение, неспазване на графика за срещи с трудовия посредник или започване на работа без отписване от бюрото по труда. Провинилите се нямат право да се регистрират като безработни за 6 месеца, информира вестник Пари.

Основната група безработни съставляват тези над 50-годишна възраст - 36%, а незаетите младежи под 29 г. са 19.5%. Мнозинството търсещи работа са без квалификация - 58.1%. Продължително безработните лица с престой на пазара на труда над една година са 37.2%, а безработните с увреждания съставляват 4.4% от пазара на труда, съобщават още от агенцията. Сред регистриралите се в бюрата по труда има и 3191 работещи, 2173 пенсионери и 756 учащи се.

От агенцията посочват, че над половината от новорегистрираните безработни, или 16 320 души, са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности най-много продължават да са новорегистрираните безработни в търговията - 4952 души, и в преработващата промишленост - 4624 души. Следват освободените в държавното управление - 1888 души, от хотелиерството и ресторантьорството - 1811 души, от строителството - 1593 души, от сферата на операциите с недвижими имоти - 1402 души, от транспорта и съобщенията - 1347 души, и от селското стопанство - 939 души.

Нарастват освободените в почти всички икономически дейности, като най-голям ръст се наблюдава в дейностите със сезонен характер - хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Намаляване на освобождаваните безработни се отчита в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" и „Строителство".

През миналия месец работа са започнали почти 18 хиляди безработни, като от тях специалистите са 42%, без квалификация са 32%, а с работническа професия - 26%. Новоназначените младежи под 29 години са над 3700.
През септември в бюрата по труда на първичния пазар са обявени 12 896 работни места, което е с 1875 повече от август. Частният сектор е заявил 43.8% от местата в реалната икономика. Най-много са работните места, обявени за административни и спомагателни дейности (21.7%), от преработващата промишленост (19.5%), от
образованието (17.6%) и от търговията (12.9%).
Незаети места
През септември са останали незаети 4539 работни места на първичния трудов пазар. Свободни повече от 1 месец са 1429 работни места, а трайно незаетите (повече от 3 месеца) места са 703. По програми за заетост са заявени 839 работни места.
По схеми за заетост на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" са обявени общо 2052 места: 1907 от тях са по схема „Развитие"; 97 са по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" и 48 - по схема „Отново на работа".

Има разлика при данните за безработицата на Агенцията по заетостта, на Националния статистически институт и на Общоевропейската статистическа служба Евростат. Причината за разминаването е начинът, по който се изчислява показателят.

Агенцията по заетостта отчита регистрираните безработни спрямо икономически активното население. НСИ обаче приема за безработни всички, които се обявят, че активно търсят работа от поне 4 седмици и са готови да започнат да се трудят до 14 дни. Евростат взема данни от НСИ и Агенцията по заетостта и ги интерпретира сезонно.

Още новини