Начало Новини Актуално Безработицата през февруари е 9,8%

Безработицата през февруари е 9,8%

Актуално
безработица

През февруари 2011 г. значително намаляват новорегистрираните безработни в бюрата по труда. Продължава и устройването на безработни на първичния пазар и се наблюдава сравнително голям брой на постъпилите на работа лица по програми и по мерки за заетост. Това сочи отчетът на Агенцията по заетостта. Равнището на безработица остава по-ниско от средното за страната в 10 области и през февруари 2011 г. Най-ниско е в София-град - 3.89%; Габрово - 6.60% и Стара Загора - 7.71%.

Следват Варна - 8.11%; Бургас - 8.20%; Пловдив - 8.47%; Перник - 8.84%; Велико Търново - 9.33%; Русе - 9.39%; Хасково - 9.59%.
В останалите 18 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности се отчитат в областите: Смолян - 17.67%; Търговище - 16.57%; Монтана - 15.25%; Шумен - 14.79%; Разград - 14.39%; Силистра - 14.01%; Враца - 13.81%; Видин - 13.55%.
Броят на регистрираните безработни лица се запазва през февруари непроменен спрямо януари. В бюрата по труда през февруари 2011 г. са регистрирани 362 368 безработни лица, което е със 17 876 по-малко от февруари 2010.
Равнището на безработица през втория месец на 2011 г. се запазва непроменено спрямо началото на годината - 9,78%.
Входящият поток в бюрата по труда обхваща 33 661 души като новорегистрирани са 31 967, а останалите са с възстановена регистрация.
През февруари 2011 г. с най-голям дял сред новорегистрираните безработни лица продължават да са тези от сектор „Услуги”, който намалява до 43.6% (при 49.8% през януари). Делът на регистрираните от сектор „Индустрия” нараства на 24.1% (при 21.3% през януари). Делът на безработните от „Аграрния сектор” също намалява за втори пореден месец до 3.7% (при 4.5% през януари и 7.1% през декември 2010 г.).
В зависимост от икономическите дейности, делът на новорегистрираните безработни лица през месеца е най-висок при освободените от „Търговията” - 18.1% (14.4% през януари). Следват освободените от „Преработващата промишленост” - 15.6% (13.1% през януари), от „Строителството” - 7.7% (7.7% през януари), от „Държавното управление и отбраната” - 5.0% (18.8% през януари), от „Транспорта и съобщенията” - 4.3% (3.7% през януари), от „Селското, горско и рибно стопанство” - 3.7% (4.5% през януари) и от „Хотели и ресторанти” - 3.6% (3.2% през януари).
Изходящият поток през месец февруари 2011 г. обхваща 33 740 лица и отбелязва спрямо януари спад с 4 461 лица (с 11.7%). Като причина за намалението се отчита и значително по-малкия брой постъпили на работа безработни лица по програми за заетост, особено на работни места по НП ”ОСПОЗ”.
През февруари в бюрата по труда са заявени общо 14 897 работни места, от които 9 118 работни места на първичния пазар на труда. Индикатор за неговото оживление е увеличението на сезонните работни места близо три пъти в сравнение с януари - от 447 места на 1 227. Най-много места за сезонна заетост са заявени в транспорта (647 места) и селското стопанство (342 места). Наблюдава се също увеличение при новоразкритите места над два пъти (с 1 398 места), които през февруари са 2 529 места.

Още новини