Начало Новини Коментари Българският бизнес със сдържани, но позитивни нагласи за икономическото развитие през 2024 г.

Българският бизнес със сдържани, но позитивни нагласи за икономическото развитие през 2024 г.

Коментари

31-вото годишно издание на Икономическото проучване на EUROCHAMBRES (EES2024) отразява период на преход и адаптация към новите икономически реалности, обусловени от геополитическата нестабилност и предизвикателствата на глобалния пазар. БТПП е партньор на EUROCHAMBRES в проучването за 25-ти пореден път.

Бизнес доверието в Европа е в процес на възстановяване, макар и с предпазливост, поради продължаващите глобални и регионални икономически предизвикателства. Притесненията относно достъпа до енергия и суровини, недостига на умения и разходите за труд са сред ключовите предизвикателства, които оформят заключенията, базирани на мненията на 43 000 компании в 27 европейски страни. Своите очаквания изразиха и 795 предприемачи, представители на българския бизнес.

Според президента на Eurochambres, Люк Фриден, резултатите са: „Сдържани, но с позитивни бизнес очаквания за 2024 г.“.

Резултатите от проучването за България представят по-благоприятни очаквания по отношение на основните икономически индикатори. По-позитивни са нагласите за увеличение на вътрешните продажби, докато при продажбите на външни пазари и нивата на заетост,  по-скоро се очаква задържане. При прогнозите за заетост, фирмите, които очакват задържане на нивата, са около 48%, докато тези, очакващи увеличаване през 2024г., са 41%. В контекста на бизнес климата, българските предприемачи демонстрират увереност за 2024 г., очаквайки подобрения спрямо предходната 2023 г. Над 54% определят по-позитивни нагласи за цялостното развитие на бизнеса, сравнен с 2023. Това позитивно отношение е подкрепено  и от очаквания за достъп до средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Въпреки предизвикателствата, свързани с нарастващите заплати и производствени разходи, както и несигурността относно веригите за доставки и икономическите перспективи, българският бизнес се отличава с оптимизъм.

Съществени рискове за световната икономика включват геополитическата нестабилност, особено във връзка с войната в Украйна и ситуацията в Близкия Изток. Тези фактори могат да повлияят на предлагането на суровини, да доведат до нарушения в глобалните вериги за доставки и да увеличат международните цени, което би могло да има отрицателно въздействие както на външната търговия, така и на вътрешното търсене в България.

Основните предизвикателства през 2024 г., посочени от фирми у нас, се очаква да са свързани с липсата на квалифицирани кадри и повишените разходи за труд, както и финансовите условия на правене на бизнес. Изискванията за устойчиво развитие все още не са разглеждани като едно от големите предизвикателства от българските предприемачи, но в някои европейски страни те са на дневен ред.

Според БТПП, за подобрение на икономическите резултати в България за 2024 г., основен акцент трябва да се постави на стимулиране на вътрешното търсене и управлението на трудовия пазар. Важно е насърчаването на вътрешните инвестиции и потреблението, с оглед и на демографските предизвикателства, и на необходимостта от мобилност на работната сила. Същевременно, централната банка и правителството трябва активно да следят и управляват инфлационния натиск, за да гарантират ценова стабилност.

Вторият фокус трябва да бъде насочен към управление на външната търговия и минимизиране на геополитическите рискове. Необходими са мерки за справяне с въздействията от глобалната нестабилност, особено в контекста на енергийната сигурност и суровинните вериги, за гарантиране на устойчив икономически растеж.

За Европа за трета поредна година остават предизвикателства, свързани с достъпа до енергия и суровини, както и разходите за труд.

Основните послания  към европейските политици, като изводи от Европейското икономическо проучване, са свързани с:

обръщане на сериозно внимание към все по-нарастващите регулационни изисквания към европейския бизнес,
необходимостта от политики за развиване и привличане на таланти в подкрепа на двойния преход,
съгласуване на европейските енергийни и индустриални стратегии в областта на климата,
премахване на оставащите бариери пред единния пазар с оглед развитие на икономики в растеж,
подсигуряване  на доставки на критични суровини.
-----------------

Икономическото проучване на EUROCHAMBRES се публикува в продължение на 31 последователни години. То е най-голямото от този вид. Компании от всички сектори отговориха на поредица от въпроси за това как очакват да се представят през 2024 г. по отношение на вътрешните и експортните продажби, работната сила, бизнес доверието и цялостните инвестиции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Икономическото проучване на EUROCHAMBRES - данни за България

Икономическото проучване на EUROCHAMBRES - инфографики, глобално за Европа

Eurochambres Economic Survey - пълни данни на англ. ез.

Още новини