Начало Новини Актуално Българската търговско-промишлена палата подкрепя проектобюджета за 2010 година

Българската търговско-промишлена палата подкрепя проектобюджета за 2010 година

Актуално

Във връзка с обсъждането в Националния съвет за тристранно сътрудничество на проектозакона за държавния бюджет за 2010 година, Българската търговско-промишлена палата представи становището си на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков. БТПП подкрепя проектобюджета, като преценява, че в условията на икономическа криза заложените в него политики са подходящи. Проектобюджетът за 2010 г. е балансиран.

Разходите за общите държавни служби са намалени от 3.4 % от БВП през 2009 г. на 2.6 % през 2010 год., което БТПП посреща с одобрение. Данъчните ставки по  ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ са непроменени.
Същевременно БТПП констатира следното нежелателно развитие. В доклада към законопроекта липсва анализ на въздействието на нормативните данъчни промени и на бюджетния режим, действащи през 2008 и 2009 г. Именно този анализ следва да бъде базата за изготвяне на данъчния режим и бюджетния режим през 2010 г. Въобще, докладът не съдържа коментар или сравнение с изпълнението на бюджета за деветмесечието на 2009 г., а това създава съмнение за неговата обективност
В тази връзка БТПП предлага към средата на 2010 г. да се изготви оценка на въздействието на промените на данъчния режим, действащи през 2008 и 2009 г., което да бъде база за изготвяне на годишния бюджет за 2011 г.
В същата линия, в приложението „Консолидираната фискална програма” на доклада отсъстват сравнителни стойности от предходната 2009 г. За да има съпоставимост на данните, изложени към документа, респективно за да е налице обосновка на планираните годишни приходи и разходи, е уместно докладът към законите за годишните държавни отчети да се стандартизира.
Към проекта за бюджет БТПП има също така две конкретни забележки. Първо, не са приети предложенията на БТПП по данъчния режим. Те биха облекчили регулациите и подобрили условията за бизнес, които по същество не застрашават събираемостта от данъци и такси в бюджета. Затова неотразяването им буди недоумение.

Второ, БТПП не подкрепя високия дял на административните такси в приходната част на бюджета.
От сравнителния анализ на планираните приходи в държавния бюджет от административни такси през последните години е виден техният непрекъснат растеж: 2008 год. – 598,040 млн. лв.; 2009 г. – 701, 658 млн. лв., 2010 г. – 740, 5 млн. лв. (посочените цифри не включват приходите от общински и съдебни такси, планирани за 2010 год., както следва: 733.5 млн. лв. от общински такси и 82 млн. лв. от съдебни такси).
Поради липсата на обоснованост при определянето на административните такси, те се превръщат от възнаграждение за извършена услуга в данъчно бреме. Заедно с високата бюрокрация при административното обслужване, липсата на стандартизирани процедури и документи, големия брой незаконни общински режими и високия размер на прилаганите от общинските власти административни такси, има сериозни предпоставки за запазване на нивото на корупцията в административното обслужване.
Във връзка с горното БТПП за пореден път настоява да се регламентира механизъм за определяне размера на административните такси, за да се спре техният необоснован растеж, информират от пресслужбата на Българската търговско-промишлена палата.

В заключение, БТПП е на мнение, че проектът за държавен бюджет 2010 е реалистичен и предвид сложните условия на средата също така може да се определи като предвидлив. В този си вид бюджетът има потенциала да запази стабилността на българската икономика, като същевременно прехвърля върху обществото възможно най-малко тежести, произтичащи от кризата в икономическия цикъл. Според БТПП голямата част от отправяните упреци от страна на някои работодателски и синдикални организации към проектозакона за държавния бюджет са неоснователни и не предлагат алтернатива. Но в същото време е уместно забележките на БТПП, касаещи процеса на обсъждане на проектозакона в НСТС и облекчаването на регулаторните режими, в бъдеще да се ползват с повишено внимание. Това е пътят, който ще  допринесе най-много за бързото възстановяване на националната икономика.

 

Още новини