Начало Новини Актуално Българска търговско-промишлена палата мотивира несъгласието си с увеличаване на здравната вноска на 10%

Българска търговско-промишлена палата мотивира несъгласието си с увеличаване на здравната вноска на 10%

Актуално
Членовете на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) - браншови организации, фирми, кооперации и сдружения категорично изразяват несъгласието си срещу приетото решение за увеличаване на здравната вноска на 10 процента. 

Писмото с мотивите е изпратено до председателя на Народното събрание Цецка Цачева.

Мотивите за увеличаване на здравната вноска на 10 процента са недостатъчно убедителни и аргументирани, се казва в писмото, защото:

1.    Увеличаването на вноската няма да доведе до реализиране на преследваната цел,   тъй   като   на   този   етап   здравната   система   не   е   реформирана   в необходимата степен: продължават да съществуват неефективно работещи здравни    структури,    няма    достатъчен    контрол    за    законосъобразното разходване на средствата, респективно - отсъства ефикасно санкциониране на нарушителите.

2.    При нарастващия бюджетен дефицит и недостига на средствата за здравни нужди следва да бъде отменена съществуващата нормативна регламентация да се осигуряват изцяло за сметка на държавния бюджет: а) лицата, визирани в Закона за съдебната власт (чл.чл. 224, 277, ал. 2, 292, ал. 1 и 351, ал. 1); б) военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; в) държавните служители но Закона за държавния служител.Тези служители трябва да заплащат лични здравни вноски, както всички останали здравноосигурени лица в България.

3.   Липсва   прозрачност   по   отношение   на   степента   на   изпълнение   на задълженията на държавния бюджет за внасяне на здравноосигуритедни вноски за пенсионерите, лицата до 18-годишна възраст, студентите - редовно обучение и за всички останали лица, които се осигуряват  ш сметка на държавния бюджет (чл. чл. 2(1, ад. З, т. 1, т. 2, т. 5, т. 6, т. 7, т. 9, г. 10, чл. 40, ал. 2 и др. от Закона за здравното осигуряване).

4.   При   приемане   на   решението   от   Министерски   съвет   са   неглижирани структурите на гражданското общество, тъй като мярката се предприема без консултиране мнението на социалните партньори.

5.   Увеличението   на  здравната   вноска  е   в   противоречие   с   предприетите антикризисни   мерки   от   правителството   и   е   допълнителна   тежест   ча българските   предприемачи,   които   и   без   това   изпитват   затруднения   в условията   на   криза.   Предприемачите,   които   вече   са   във   финансово затруднение въобще няма да са в състояние да заплащат увеличената вноска и за тях съществува реалният риск да преминат временно или трайно в сектора на сивата икономика.

Като се вземат предвид горните обстоятелства и отсъствието на намерения за увеличаване в краткосрочен план на здравната вноска, както в предизборната програма, така и в икономическата програма, заради което гражданското общество подкрепи това правителство, членовете на БТПП настояват за:

1.   Преразглеждане и отмяна на решението на Министерски съвет  за повишаване на здравната вноска от 8 на 10 %.

2.   Своевременно и точно изпълнение на бюджетните плащания към здравната система.

3.   Приемане на програма с конкретни мерки и срокове за реформа на здравната система. След отчитане на реалните резултати от този процес да се прецени необходимостта от увеличаване на здравните вноски за постигане на по-добро здравно обслужване.

4.   Спазване   на   нормативното   изискване   за   предварително   съгласуване   със социалните партньори на предвиждани мерки, които имат социален ефект.

Още новини