Начало Новини Актуално България затвърждава позицията си на нискорисков емитент в региона

България затвърждава позицията си на нискорисков емитент в региона

Актуално
Министерство на финансите

Министерството на финансите преотвори успешно емисия 3,5 - годишни левови ДЦК като предложеното количество на аукциона беше 30 млн. лв., а общият номинал на заявените поръчки достигна 65,75 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие 2,19  е най-високият за последните три аукциона за тази емисия. Отчетено беше силно търсене на емисията от банки първични и непървични дилъри на ДЦК.

Постигнатата на аукциона среднопретеглена годишна доходност е 3,53% като спредът спрямо германски федерални бундове със сходен остатъчен матуритет е около 1,71 процентни пункта, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство. Равнището на доходността е под текущата стойност на показателя 5Y CDS на България, който отчита оценката на международните пазари за риска от неплатежоспособност на емитента, (около 220 б.т.) и показва, че пазарните участници не са изисквали премия за валутен риск. Постигната доходност е под текущата на деноминираните в евро и със сходен остатъчен матуритет еврооблигации на редица държави от Централна и Източна Европа -  Литва (3,57%), Турция (3,84%), Хърватия (4,01%),  Унгария (4,62%) и Румъния (4,88%).

Резултатът от проведения аукцион е индикатор за доверието на местните инвеститори и оценка на усилията на българското правителството за провеждане на благоразумна фискална политика и ангажимента за налагане на стриктни фискални правила. В условията на силна нестабилност на дълговите пазари, България е единствената държава в Европа, която през 2011 г. получи повишение на кредитния си рейтинт от водещата международна агенция за кредитен рейтинг - Moody's Investors Service, която в края на миналата седмица повиши рейтинга на държавния дълг на България от Baa3 на Baa2. Независимата оценка затвърждава статута на България като един от най-стабилните емитенти в региона и създава обективни предпоставки Министерството на финансите да очаква още по-видимо засилване на положителните тенденции на пазара на български ДЦК в краткосрочен план.  

Министерството на финансите ще продължи усилията си за запазване на тези положителни тенденции, както и провеждането на максимално прозрачна пазарно ориентирана политика по управлението на държавния дълг. В отговор на заявления инвеститорски интерес, през оставащите месеци на 2011 г. ще бъде предложен нов инструмент на пазарните участници, като бъде преотворена на аукционен принцип емисия 7-годишни ДЦК от 2010 г. с приблизителен остатъчен матуритет от 5,5 години.

Още новини