Начало Новини Актуално България се присъедини към насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия

България се присъедини към насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия

Актуално

НасокиБългария се присъедини към Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия. С официално писмо от 6 декември 2019 генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия уведоми министъра на финансите Владислав Горанов за това, че от този момент страната ни става прилагаща Насоките държава.

През 2018 г. България изрази желанието си да стане прилагаща държава и в изпълнение на тази цел Министерството на финансите, съвместно с Министерството на икономиката, стартира проект по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурните реформи, в сътрудничество с ОИСР. В резултат беше разработен и приет от Народното събрание Закон за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.). Отчитайки постигнатия от страната ни значителен напредък през последната година в областта на корпоративното управление на държавните предприятия, през октомври т.г. 

Работната група по държавна собственост и приватизационни практики към Комитета за корпоративно управление на ОИСР одобри присъединяването на България към Насоките на ОИСР относно корпоративното управление на държавните предприятия. Освен признание на свършената до момента работа, това решение ще позволи на България да участва редовно на заседанията на Работната група и ще предостави възможност за споделяне на добри практики и опит с другите държави в ОИСР.

Подобряването на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане в съответствие на българското законодателството с Насоките е част от ангажиментите, които България пое във връзка с намеренията на страната ни да се присъедини към ERM II и банковия съюз. Статутът на прилагаща държава е и значителен напредък към пълноправно членство на страната ни в Организацията за международно сътрудничество и развитие.

Новите Насоки на ОИСР от 2015 г. за корпоративно управление на държавните предприятия представят набор от добри практики относно правната и регулаторна рамка за държавните предприятия, професионализирането на функцията за държавната собственост и организацията на корпоративното управление на държавните предприятия. Те осигуряват и международно съгласуван показател за сравняване, който да помогне на правителствата при оценката и подобряването на начина, по който упражняват функциите си за собственост в държавните предприятия. Повишената ефективност и по-добрата прозрачност в държавния сектор ще доведат до значителни икономически ползи. Създаването на равни условия за частните и държавните предприятия ще насърчи стабилен и конкурентен бизнес сектор. Ползотворното сътрудничество с ОИСР в тази област продължава и в момента за изготвяне на подзаконовата нормативна уредба, като впоследствие ОИСР ще окаже и съдействие на Агенцията за публичните предприятия и контрол за повишаване на капацитета й във връзка с възложените й нови функции по отношение на публичните предприятия.

Още новини