Начало Новини Актуално България преизпълни с 4% наационалната цел за производство на електроенергия от ВЕИ

България преизпълни с 4% наационалната цел за производство на електроенергия от ВЕИ

Актуално
С 4% преизпълнение на националната цел

С около 67% е нараснало производството на електрическа енергия от възобновяеми източници в страната през 2010 г. спрямо 2009 г. Това е посочено в доклад на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за постигането на националните индикативни цели за потреблението на електрическа енергия, произведена от ВЕИ, разгледан на днешното правителствено заседание.

Докладът представя актуалното състояние на производството на еленергия от ВЕИ в България и анализира напредъка в постигането на националната индикативна цел на страната – 11% дял на произведената електроенергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електроенергия до 2010 г., съобщи Правителствената пресслужба.

Продължава тенденцията на намаляване на брутното вътрешно потребление на електрическа енергия, което през миналата година е било с около 1,6% по-малко. През 2010 г. е произведена 5509 GWh електрическа енергия от ВЕИ, което е с 21% повече от очакваното. Това количество отговаря на 15% дял на електрическата енергия от възобновяеми източници в брутното вътрешно потребление, което означава, че националната цел е преизпълнена с 4%.

Значителна част от електрическата енергия от ВЕИ се произвежда в големи ВЕЦ с обща инсталирана мощност от 1918,9 MW. В последните години се изграждат предимно малки ВЕЦ с инсталирана мощност под 5 MW, като през 2010 г. тяхната мощност е 241 MW или с 12,6% по-голяма в сравнение с 2009 г. Инсталираната мощност от вятърните електроцентрали достигна 465 MW, което е с 38,4% повече от 2009 г. За трите години, в които активно се изграждаха фотоволтаични централи, през м. г. общата им инсталирана мощност достигна 21,4 MW. Тук е отчетено най-голямото увеличение в мощността спрямо 2009 г. – близо четири пъти. В експлоатация са и две малки централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от биогаз с обща мощност 3,5 MW. Енергията от тях се използва основно за задоволяване на технологичните и собствените нужди.

За централите, използващи ВЕИ, се прилагат няколко схеми за финансиране на проекти – Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, програма „Енергийна ефективност” на Европейската инвестиционна банка и Международния фонд „Козлодуй”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Програма за развитие на селските райони, Инициатива на Европейската комисия „ELENA” и др.

Още новини