Начало Новини Актуално България поиска от ЕК прехвърляне на средства между мерките по ПРСР

България поиска от ЕК прехвърляне на средства между мерките по ПРСР

Актуално
ПРСР

Над 304 млн. евро (243 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 61 млн. евро национално съфинансиране) могат да бъдат преразпределени между мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Дирекция Развитие на селските райони в Министерството на земеделието и храните, която е Управляващ орган на Програмата, изпрати в Европейската комисия текста на седмото изменение на ПРСР, с който официално се иска одобрение на прехвърлянето на финансов ресурс от по-слабо усвояваните към по-атрактивните мерки.

Средствата ще бъдат насочени към три мерки, към които има подчертан интерес от страна на българските земеделски производители. Това са мерки 112 Създаване на стопанства на млади фермери, 121 Модернизиране на земеделските стопанства и 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, обясни ресорният заместник-министър Светлана Боянова.

Със седмото изменение на ПРСР се предлага най-голям дял от субсидиите да бъдат насочени към мярката за модернизиране на стопанствата – 141,7 млн. евро.

122,7 млн. евро могат да се пренасочат към проекти за изграждане на инфраструктурата в селските райони, а 40 млн. евро – към проекти на млади фермери. 

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на мерки 122 Подобряване на икономическата стойност на горите, откъдето ще бъдат пренасочени 12,5 млн. евро,  141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране – 88 млн. евро, 214 Агроекологични плащания – 32,5 млн. евро и мярка 511 Техническа помощ, от която ще бъдат взети 73,8 млн. евро. Към бюджетите на мерки 112, 121 и 321 ще бъде пренасочен целият финансов ресурс на двете нестартирали мерки 124 Сътрудничество за създаване на нови продукти, процеси и технологии в селскостопанския и хранителния сектор и 126 Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на превантивни дейности, които няма да се прилагат до края на настоящия програмен период.

Средствата по тях са в размер на общо 36 млн. евро. Други 61,4 млн. евро пък ще се пренасочат от приключилата вече подготвителна мярка 341 Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии с оглед на подготовката и прилагането на стратегия за местно развитие.

Някои от основните мотиви за прехвърлянето на средствата са - бавните темпове, с които се договорират и разплащат средствата по мерките, към които има слаб интерес и съответно ниската стойност на договорите спрямо първоначално заделения бюджет по тези мерки, краткият срок за прилагането на нови мерки до края на програмния период, възможност за пренасочване на средства към по атрактивните мерки и по-целесъобразни дейности – като например инвестиции за биологичните производители.

Усвояването на средствата от тези мерки е по-слабо от очакванията в началото на програмния период и с цел да предотвратим загубата на средства ние предприехме стъпки за прехвърлянето на субсидиите към други мерки, поясни зам.-министър Боянова. Тя припомни, че преструктурирането на средствата по Програмата за развитие на селските райони е било сред препоръките на Междинната оценка на Програмата, изготвена в края на миналата година.

За допълнителните средства по мерки 112, 121 и 321 ще може да се кандидатства след одобрението на предложените изменения от Европейската комисия.

Още новини