Начало Новини Актуално България подкрепи стимулирането на младите фермери чрез директни плащания

България подкрепи стимулирането на младите фермери чрез директни плащания

Актуално

България стимулеране млади фермериНа заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе на 13 май 2013 г. в Брюксел, министрите по земеделие проведоха ориентационен дебат по пакета за реформа на Общата селскостопанска политика.

Обсъжданията бяха фокусирани върху политически въпроси, свързани с дефиницията за активен фермер и схемите за подкрепа на млади фермери и малки ферми. Ирландското председателство предостави информация за проведените до момента триалози с Европейския парламент и Европейската комисия и отново заяви необходимостта от компромисни позиции и гъвкавост за постигане на политическо споразумение по пакета за реформа на ОСП на следващото заседание на Съвета. Целта на обсъжданията беше да се получи информация за преценката на държавите-членки по какъв начин да се търси съгласие с Европейския парламент и Комисията по ключови въпроси, по които са налице различия между институциите в проведените триалози, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. 

От страна на България в заседанието на Съвета участва заместник –министър Снежана Благоева, която заяви, че постигането на по-висока ефективност в прилагането на директното подпомагане, включително създаването на възможност за по-добро насочване на директните плащания към активните фермери, е една от най-важните цели на реформата на ОСП. Необходимо е дефиницията да бъде определена така, че да позволява изключването от подпомагане на неистински фермери, за които директното плащане не е обосновано. България намира за по-удачно, в съответствие с постигнатия Общ подход, негативният списък на лица, които не следва да бъдат разглеждани като отговарящи на дефиницията за активен фермер, да бъде факултативен (незадължителен). В случай че списъкът е задължителен, той следва да бъде изчерпателен, така както е изброяването на Европейския парламент. Включването на изрично изброените в негативния списък на Европейския парламент субекти не би довело до затруднение при прилагане на разпоредбата от страна на България.

По-голяма част от държавите-членки заявиха, че постигането на по-добро насочване на подпомагането към активните фермери е една от основните цели на реформата на ОСП и подкрепиха необходимостта от негативен списък. Според Комисар Дачиан Чолош законодателите следва да се съобразят с препоръките на Европейската сметна палата и да предвидят изключване на определени субекти като летища, железопътни компании, голф игрища, за които не са предназначени директните плащания.

По отношение на задължителното или доброволно прилагане на схемите за подкрепа на млади фермери и малки ферми, позициите все още съществено се различават, но министрите заявиха готовност за повторен анализ и приемане на разумни компромисни решения.

България подкрепи въвеждането на стимули за младите фермери чрез директните плащания, при възможно най-опростени условия. Задължителното прилагане на схемата за млади фермери в страната няма да бъде проблем предвид необходимостта от подпомагането на младите фермери и подобряването на възрастовата структура на заетите в сектора.

Заместник-министър Снежана Благоева подчерта, че подкрепата за малките земеделски стопанства под формата на специална схема в Първи стълб следва да доведе до по-добри икономически условия за развитие на земеделието и опростяване на административните изисквания. България предпочита горният праг на плащането по схемата да бъде в размер на 1500 евро като подходящ инструмент за подпомагане на дребните земеделски стопани.

Още новини