Начало Новини Актуално България има голям потенциал за изграждане на централи за дървесна биомаса

България има голям потенциал за изграждане на централи за дървесна биомаса

Актуално
Дърва за огрев

В страната се добиват годишно около 3 млн. куб. метра дървесина от категорията дърва, като около 2.5 млн. куб. м се използват от населението за отопление с примитивни печки с коефициент на полезно действие – 30-40%. Тук е налице огромен потенциал за изграждане на високоефективни централи на дървесна биомаса, в т.ч. енергийни трески, пелети, брикети и др. с цел оползотворяването му. Това обяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на кръгла маса Възобновяема енергия: от идеи към действия.

Общият запас на дървесина в горите на България е около 643 млн. куб.м., като от тях през последните години се добиват годишно 6-7.5 млн. куб. м стояща дървесна маса (5-6 млн. куб.м лежаща дървесина), съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. Имайки предвид сортиментната и възрастова структура, дървесните видове и други специфични особености на българската гора, в национален мащаб около 65-70% от добиваната дървесина се използва за технологични и енергийни цели, т.е за производство на плочи, целулоза и за дърва за огрев.

От друга страна, общият годишен прираст на дървесина от нашите гори е около 14.5 млн.куб.м стояща дървесна маса, т.е ежегодния добив представлява под 50% от годишния прираст на горите, каза зам.-министър Боянова. Възможно е реално добитите количества дървесина да се увеличат до 8 - 10 млн. куб. м лежаща дървесна маса при наличие на необходимата за това горска инфраструктура, технологично оборудване на дърводобивните фирми и разбира се пласмент, каквито към настоящия момент липсват, допълни тя. Според нея определено е необходимо въвеждането на мощности за добив, преработка и потребление за производство на енергия на този дървесен потенциал.

В новия Закон за горите, с цел дългосрочно планиране на дейностите, както в държавните горски предприятия, така и в дърводобивните и дървопреработвателните фирми и фирмите за добив на биомаса на дървесина е предвидено Държавните горски предприятия да могат да сключват с търговци дългосрочни договори от 15 години, както за добив, така и за продажба на дървесина. По този начин се създават възможности за: сигурност относно дървесния ресурс; инвестиции в нова техника, оборудване, инфраструктура, квалификация на работниците и кадрова обезпеченост и не на последно място за устойчиво производство, стопанисване и изпълнение на предвиденото ползване в горите, обясни зам.-министър Боянова.

По Програмата за развитие на селските райони съществуват възможности за подпомагане на производството на биомаса. По ос 1 - Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори и по конкретно по мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. С мярката се цели увеличаване използването на енергия от ВЕИ и по-конкретно за изграждане и модернизация на преработвателни предприятия, като се финансират следните инвестиции: изграждане и закупуване на съоръжения и оборудване за производство на енергия от ВЕИ, за задоволяване на енергийните потребности на предприятието и за създаване и реконструкция на производствени единици, закупуване или изграждане на съоръжения и оборудване за производство на енергия, чрез преработка на растителна и животинска, първична и вторична биомаса. Общият бюджет на мярката възлиза на около  535 млн. евро за целия програмен период, като потенциални  бенефициенти са физически и/или юридически лица (само микропредприятия от горския сектор). Степента на подпомагане е до 50 % от допустимите инвестиции.

Съществуват възможности за подпомагане и по Ос 3 от ПРСР - Подобряване на условията на живот в селските райони и насърчаване разнообразяването на селските икономики. В областта на инвестициите във ВЕИ, бенефициенти за подпомагане са регистрирани земеделски производители, микропредприятия, преработващи горски продукти и предприятия от ХВП отговарящи на определени условия. Подпомагането е възможно по мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности, конкретно за: производство на енергия от възобновяеми източници, производство на био-горива от биомаса; производство на биогаз, когенератори на биогаз. Общият бюджет на мярката е 216 млн. евро, при интензитет на помощта до 50% от допустимите разходи за инвестиции и до 50% от допустимите разходи за външни консултантски услуги.

Възможно е и подпомагане по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия с общ индикативен бюджет 182 млн. евро. Субсидират се материални и нематериални инвестиции на микро предприятия от преработвателната промишленост: като дървопреработване, производство на мебели, леко машиностроене, преработка на биомаса, производство на енергия от възобновяеми източници и т.н. Субсидиите са за първоначални инвестиции и за външни консултантски услуги, като интензитета на помощта е до 70% от допустимите инвестиционни разходи и до 50% от допустимите разходи за външни консултантски услуги.

Още новини