Начало Новини Актуално Арендаторите не получиха правото на първи купувач при сделки със земеделска земята

Арендаторите не получиха правото на първи купувач при сделки със земеделска земята

Актуално

Общинският съвет ще взима решения за промяна на предназначението на мери и пасища с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, прие на второ четене парламентът. Досега се изискваше мнозинство от три четвърти.

Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда ще се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават без търг или конкурс, когато са заети с трайни насаждения или когато не са били използвани две или повече години. Общинският съвет ще може да определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

С промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи депутатите решиха промяна на предназначението на мери и пасища да се допуска за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии, както и на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях.

Отпадна текста за въвеждане на правото на пръв купувач в полза на арендаторите и наемателите на земеделски земи по дългосрочни договори над 4 години. Масиви за ползване на земеделски земи ще се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите в срок до 15 юни на съответната година. „Масив за ползване" е непрекъсната площ земеделска земя с еднакъв начин на трайно ползване.
Измененията предвиждат обезщетяването със земи от общинския поземлен фонд да се извършва само в случаите, когато в резултат на проведените мероприятия върху земите на бившите собственици са изградени обекти, които са общинска собственост. Когато в землището няма земи от държавния поземлен фонд, също се предвижда обезщетяване със земи от общинския фонд. С промените се приравнява уредбата за придобиване на правоспособност и за осъществяването на дейността по оценяване на земеделски земи с общия режим на независимите оценители. В едногодишен срок от влизането на промените в сила оценителите на земеделски земи могат да бъдат вписани в регистъра на Камарата на независимите оценители.

Още новини