Начало Новини Актуално АОБР настоява за продължаване на компенсаторния механизъм и след 1 януари 2024 г.

АОБР настоява за продължаване на компенсаторния механизъм и след 1 януари 2024 г.

Актуално

ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДО
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

 

ОТНОСНО: Продължаване на компенсаторния механизъм и след 1 януари 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА,

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) като представители на индустриите, силно зависещи от цената на електроенергията, се обръщаме към Вас с искане компенсаторният механизъм за високите цени на енергията да продължи и след 1 януари 2024 г.

На проведена среща през м. август т.г. от страна на министъра беше изразено разбиране и готовност да се предложи нов компенсаторен механизъм след 1 януари 2024 г. Междувременно, ЕК предложи удължаване на действието на Временната кризисна рамка за държавна помощ, даваща възможност за компенсации за високите цени на енергията. Налице са различни предложения за срока на удължението, вариращи от 31 март 2024 г. до края на 2025 г.

Средната цена за м. октомври 2023 г. на пазара „ден-напред“ на платформата на БНЕБ ЕАД е 208,97 лв./MWh. Това наложи възобновяването на изплащането на компенсации за цените на електрическата енергия за небитови потребители, съобразно решението на Народното събрание от ноември 2022 г. Съгласно това решение, програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти за цените, надвишаващи базовата цена от 200 лв./MWh, е със срок на действие до 31 декември 2023 г.

Същевременно, котировките на фючърсите на базов товар на унгарския пазар за януари и февруари 2024 г. са на равнища от 130 – 140  EUR/MWh. Доколкото унгарските котировки са най-близкият показател за очакваните равнища в България, може да се очаква, че в началото на следващата година те устойчиво ще бъдат над 200 лв./MWh. Друг показател за това е, че през последните месеци  на пазар „ден-напред" на БНЕБ ЕАД в определени часове цените достигат до нива доста по-големи от определения праг на компенсиране, като за последния месец октомври е достигнато до цена от 613.33 лв./MWh.

За съжаление, периодът, през който действаше механизъм за компенсиране на разходите на небитовите клиенти за цената на електрическата енергия, не беше използван целесъобразно за изменения на пазарния модел, които да гарантират достъпни цени за индустрията. В резултат, от 1 януари 2024 г. енергоинтензивните предприятия отново ще бъдат изложени почти изцяло на въздействието на краткосрочния пазар „ден-напред“. Това обстоятелство ни кара да заключим, че понастоящем единственото решение за защита на индустрията от екстремни цени на електроенергията е продължаване на компенсаторния механизъм и след изтичането на 2023 г.

Бихме приели и евентуална модификация на механизма, при която базовата цена е 180 лв./MWh и се компенсират 80% от разликата с пазарната цена.

 

С УВАЖЕНИЕ,
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2023 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

 

Още новини