Начало Новини Актуално Анализ на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора за периода 2006 - 2009 г.

Анализ на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора за периода 2006 - 2009 г.

Актуално

На 17 юли 2010 г. от 11.00 часа в залата на Куклен театър - Стара Загора, областният управител Йордан Николов организира публично представяне на Анализ на качеството на атмосферния въздух над Стара Загора и региона за периода 2006-2009 година, направен от доц. д-р Добринка Лолова. Анализът на независимия експерт беше подготвен по молба и със съдействието на областния управител Йордан Николов и активистите от Гражданска инициатива За чист въздух.

На представянето са поканени кметът на Стара Загора проф. Светлин Танчев, окръжният прокурор Константин Тачев, директорът на ОД на МВР - Стара Загора, комисар Алекси Алексиев, кметовете и кметските наместници на селата около полигон "Змейово", народните представители от Старозагорски регион, общинските съветници, представители на медиите, неправителствени организации и граждани. Николов е отправил покана и към представителите на работната група, изработила Оперативния план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух в Стара Загора, в която участваха директорите на РИОСВ, РИОКОЗ, учени от ТрУ, в това число и началникът на полигон "Змейово".

След представянето на анализа ще се проведе свободна дискусия.

 

* * *

Пълен текст на анализа

 

Анализ на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора за периода 2006 - 2009 г.

Ст.н. с. ІІ ст. инж. Добринка Лолова, д.х.

1. Мониторинг на атмосферния въздух в област  Стара Загора

Мониторинг на качеството на атмосферния въздух се извършва от Министерство на здравеопазването (респ. РИОКОЗ – Стара Загора) и МОСВ (респ. Изпълнителна агенция по околна среда).

Изборът на разположението на пунктовете, методите и стратегията на пробонабиране на атмосферните замърсители и тяхното аналитично определяне са съобразени с действащите в България нормативни документи и държавни стандарти (Наредба № 7, Д.В. бр. 45/1999 г.; БДС. Методи за определяне на атмосферни замърсители, 1989 г./КМС).

Пункт “РИОКОЗ” (обслужва се от РИОКОЗ – Стара Загора) е разположен пред сградата на РИОКОЗ и на около 200 м от главен път Стара Загора - Бургас. Околните улици са с трайна настилка и средна транспортна натовареност.

Стара Загора

Пункт „Зелен клин” се намира в паркова обстановка в северната част на града, където няма промишлени предприятия и автомобилен трафик.

Пунктовете в гр. Гълъбово, ТЕЦ – 2, с. Ръжена, с. Остра могила и „Зелен клин” се поддържат от Регионална лаборатория – Стара Загора.

Данните от наблюдението на атмосферния въздух са обработени статистически и за всеки показател и пункт са представени средногодишна стойност и максимална измерена стойност. Получените резултати са сравнени със съответните допустими норми, съгласно Наредба № 14 за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух (Д.В. бр. 8/2002 г.) и Наредба № 9 за пределно допустими концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферен въздух ( Д.В. бр.46/1999 г. и изменение и допълнение Д.В. бр. 86/2005 г.).

Разпространението на атмосферното замърсяване се определя от преобладаващите ветрове във всеки район. Дългогодишното регистриране на посоките на вятъра в метеостанциите на гр. Стара Загора и гр. Казанлък показва следното:

 

Посока на вятъра                  Стара Загора – в %               Казанлък – в %

 

N                                                        19,3                                        23,6

NЕ                                                     29,2                                        6,5

E                                                        15,7                                        8,1

SE                                                      8,3                                          15,9

S                                                        6,5                                          11,0

SW                                                     5,5                                          3,1

W                                                       4,9                                          6,5

NW                                                    10,5                                        25,3

Тихо                                                  32,0                                        57,0

Преобладаващите ветрове в района на Стара Загора са север – 19,3 %, североизточен – 29,2%, източен – 15,7% и тихо време – 32%, а в района на Казанлък са съответно север – 23,6%, югоизток – 15,9%, северозапад –25,3% и тихо време – 57%.

 

2. Източници на замърсяване на атмосферния въздух

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух  са промишленост, енергетика, автотранспорт и местни битови източници.

Цялата промишленост на град Стара Загора е разположена в южната част на града.

Промишлено-енергиен комплекс „Марица Изток” се намира на територията на гр. Раднево и гр. Гълъбово.

С Постановление № 50 на Министерски съвет ( Д.В. бр. 25 от 1994 г.) са определени регионите с проблеми по околната среда, приети като екологични „горещи точки”. В тях е включен района на Гълъбово и Раднево.

С Решение № 822 на Министерски съвет ( 19 декември 2008 г.) са определени районите в Република България с повишен здравен риск. Това решение определя гр. Стара Загора, гр. Гълъбово и гр. Раднево за район с повишен здравен риск, свързан със замърсяването на атмосферния въздух.

 

3. Анализ на данните от мониторинг на атмосферния въздух

Фини прахови частици РМ10

 

Средномесечните и максимални измерени концентрации на фини прахови частици за периода януари – декември 2009 г. в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” – Стара Загора и ТЕЦ-2 – гр. Раднево са представени в таблица 5. Високи максимални стойности на РМ10 са регистрирани на пункт „Зелен клин” през м. януари 2009 г. – 251,7 mg/m3 ( 5 пъти  ПДК), м. март 2009 г. – 84,2 mg/m3 ( 1,6 пъти ПДК), м. ноември 2009 г. – 104,86 mg/m3 ( 2  пъти ПДК) и месец декември 2009 г. – 191,66 mg/m3 .

Най-високи максимални стойности на фини прахови частици РМ10 в пункт „ТЕЦ -2” –гр. Раднево са регистрирани през месеците февруари – 237,33 mg/m3 ( 4,6  пъти ПДК) и април – 614,0 mg/m3 ( 12  пъти ПДК).

Анализ на качеството на атмесферния въздух в област Стара Загора за периода 2006 - 2009 г.

На фиг. 6 са представени средномесечните концентрации на фини прахови частици РМ10 за 2009 г. в пункт „Зелен клин”, които са по-високи в сравнение с тези на  ТЕЦ-2  - гр. Раднево. Това показва, че в северната част на град Стара Загора има източник на замърсяване с фини прахови частици и ТЕЦ-2  не замърсява град Стара Загора.

Съдържание на фини прахови частици РМ10 в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” и с. Ръжена  на 31.12.2009 г. от 00:00 до 23:00 часа са представени в таблица 13.  През цялото денонощие и на двата пункта се регистрират концентрации, които са над средноденонощната пределно допустима норма 50 mg/m3 . В таблица 14 са дадени стойностите на фини прахови частици РМ10  и серен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” от 16:00 часа на 9 февруари 2006 г. до 23:00 часа на 10 февруари 2006 г. Най-висока стойност на серен диоксид се регистрира в 21:00 часа, а на фини прахови частици в 00:00 часа, което показва, че се извършва дейност на военен полигон Змейово, тъй като в този район няма други източници на замърсяване на атмосферния въздух.

На пункт „Зелен клин” и пункта в с. Ръжена (фиг. 13) нивата на фини прахови частици РМ10 са еднакви за цялото денонощие на 31.12.2009 г., което показва, че автотранспорта, не е източник на замърсяване на въздуха в този район.

 

Серен диоксид

Средномесечните и максималните регистрирани стойности на серен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” – Стара Загора, пункт РИОКОЗ – Стара Загора и гр. Гълъбово за периода януари – декември 2009 г. са представени в таблица 1. Най-високи максимални концентрации на серен диоксид са регистрирани на пункт „Зелен клин” на 17 април 2009 г. – 984,16 mg/m3 ( 2,8  пъти ПДК); през м. май 2009 г. – 321,84 mg/m3 ; м. юни – 271,06 mg/m3 и месеците юли и август; на пункт РИОКОЗ стойностите са под пределно допустимата норма 350 mg/m3 ; а в гр. Гълъбово до 2-3 пъти ПДК, което е характерно за този район.

На фиг. 1 средномесечните концентрации на серен диоксид за периода януари-декември 2009 г. са  най-високи  на пункт гр. Гълъбово, по-ниски на пункт „Зелен клин”  и най- ниски в пункт РИОКОЗ.

В таблица 3 и на фиг. 4 са представени средномесечните стойности на серен диоксид за периода януари – декември 2009 г.в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” – Стара Загора, ТЕЦ -2 – гр. Раднево и гр. Гълъбово. Най-високи средномесечни концентрации на серен диоксид са измерени в гр. Гълъбово, по-ниски в пункт „Зелен клин” и най-ниски на ТЕЦ-2 гр. Раднево.

В таблица 6 и фиг. 7 са дадени средногодишните стойности на серен диоксид за периода 2006 – 2009 г. в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” – Стара Загора, пункт РИОКОЗ – Стара Загора и гр. Гълъбово. Нивата на серен диоксид намаляват през 2009 г. в сравнение с 2006 г., като по-високи са в гр. Гълъбово, по-ниски в пункт „Зелен клин” и най-ниски в пункт РИОКОЗ.

В таблица 12 и фиг. 12 са представени максималните регистрирани стойности на серен диоксид на 17 април 2009 г. от 10:00 часа до 20:00 часа в пункт „Зелен клин” – Стара Загора, с. Ръжена и с. Остра могила. Регистрираните високи стойности по часове съвпадат и за трите пункта.

В таблица 14 и фиг. 14 резултатите за серен диоксид и фини прахови частици РМ10 в пункт „Зелен клин” за периода 16:00 до 00:00 часа на 9 февруари 2006 г. и 00:00 часа до 05:00 часа на 10 февруари 2006 г. показват, така наречените залпови изхвърляния в атмосферата.

През 2006 г. най-високи концентрации на серен диоксид са регистрирани на 15септември – 631,55 mg/m3 и на 26 септември – 916,56 mg/m3 .

Анализът на данните показва, че промишлено-енергиен комплекс „Марица Изток” замърсява основно със серен диоксид атмосферния въздух  на гр. Гълъбово и по-малко гр. Раднево и не замърсява град Стара Загора.

 

Азотен диоксид

Средномесечните и максимални измерени стойности на азотен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин „ – Стара Загора, РИОКОЗ – Стара Загора и гр. Гълъбово за периода януари – декември 2009 г. са представени в таблица 2. Най-високи максимални стойности на азотен диоксид са регистрирани в пункт „Зелен клин” през м. ноември – 809,02 mg/m3 ( 2  пъти ПДК) и м. декември – 584,19 mg/m3 ; в пункт РИОКОЗ през м. декември – 227,0 mg/m3 , а в гр. Гълъбово са под пределно допустимата норма. Средномесечните концентрации на азотен диоксид (фиг. 2) са най-високи през месеците ноември и декември в пункт „Зелен клин”, по-ниски в РИОКОЗ и най-ниски в гр. Гълъбово.

В таблица 4 и фиг. 5 са дадени средномесечните нива на азотен диоксид в пункт „Зелен клин”, ТЕЦ -2 и гр. Гълъбово. Най-високи стойности на азотен диоксид са измерени в пункт „Зелен клин”, по-ниски в гр. Гълъбово и най-ниски на ТЕЦ-2.

Средногодишните концентрации на азотен диоксид  в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” – Стара Загора, пункт РИОКОЗ – Стара Загора и гр. Гълъбово за периода 2006 – 2009 г. са представени в таблица 7. Средногодишните стойности на азотен диоксид се увеличават през 2009 г. в сравнение с 2006 г., като по-високи са измерени на пункт „Зелен клин” , а по-ниски в РИОКОЗ (фиг.8). Пункт „Зелен клин” е разположен в паркова обстановка и не регистрира замърсяване от автотранспорта, докато пункт РИОКОЗ е в южната част на града, близо до главен път Стара Загора – Бургас и измерва замърсяването на въздуха от автотранспорта.

Съдържанието на азотен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” – Стара Загора, РИОКОЗ – Стара Загора и гр. Гълъбово от 8:00 часа до 15:00 часа на 23 декември 2009 г. е дадено в таблица 8. Най-високи концентрации на азотен диоксид са измерени в пункт „Зелен клин” и по-ниски в РИОКОЗ, което показва, че източник на замърсяването не е автотранспорта, а друг, който е разположен в север-североизточна посока от града.

В таблица 9 и фиг. 9 е представено съдържанието на азотен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” – Стара Загора и пункт „Орлов мост” – София за месец декември 2009 г. Софийското поле е затворено, често се получават температурни инверсии и се наблюдава така наречения смог и прахова шапка, докато Стара Загора е град с широки и прави улици и много трудно се получават специфични метеорологични условия, характерни за София. Концентрациите на азотен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” са по-високи в сравнение с тези на пункт „Орлов мост” за един и същ период, което показва, че замърсяването не се дължи на натоварен автомобилен трафик.

Съдържанието на азотен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” – Стара Загора на 4, 5 и 7 декември 2009 г. от 00:00 до 09:00 часа е представено в таблица 10 и на фиг. 10. Най-високи стойности се регистрират в часовете от 00:00 до 07:00, което означава, че замърсяването на въздуха не се дължи на автотранспорта и специфични метеорологични условия, а на така наречените залпови изхвърляния в атмосферата.

В таблица 11 и фиг. 11 са дадени стойностите на азотен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” на 30 и 31 декември 2009 г. от 00:00 часа до 22:00 часа. Най-високи концентрации на азотен диоксид отново се измерват в малките часове на денонощието.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данните от мониторните станции ОПСИС, които са разположени в с. Ръжена и с. Остра могила за показателите хлор, хлороводород, циановодород и фосген не са обработени, защото дават стойности под границата на откриваемост. Съгласно Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (Д.В. бр. 45 от 1999 г.) чл. 23, ал. 4 „ стойности, които са под границата на чувствителност на метода, се вписват като нулеви резултати, но се отчитат като брой проби (измервания)”.

Средномесечните концентрации на фини прахови частици РМ10 за периода януари – декември 2009 г. в пункт „Зелен клин” са по-високи в сравнение с тези на  ТЕЦ-2  - гр. Раднево.

Фини прахови частици РМ10 в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” и с. Ръжена  на 31.12.2009 г. от 00:00 до23:00 часа се регистрират в концентрации, които са над средноденонощната пределно допустима норма 50 mg/m3 .

Най-високи стойности на фини прахови частици РМ10  и серен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” от 16:00 часа на 9 февруари 2006 г. до 23:00 часа на 10 февруари 2006 г. са измерени в 21:00 часа и 00:00 часа.

На пункт „Зелен клин” и пункта в с. Ръжена нивата на фини прахови частици РМ10 са еднакви за цялото денонощие на 31.12.2009 г., което показва, че автотранспорта, не е източник на замърсяване на въздуха в този район.

Средномесечните концентрации на серен диоксид за периода януари-декември 2009 г. са  най-високи в гр. Гълъбово, по-ниски на пункт „Зелен клин”  и най- ниски в пункт РИОКОЗ.

Най-високи средномесечни концентрации на серен диоксид за периода януари – декември 2009 г. са измерени в гр. Гълъбово, по-ниски в пункт „Зелен клин” и най-ниски на ТЕЦ-2 гр. Раднево.

Нивата на серен диоксид намаляват през 2009 г. в сравнение с 2006 г., като по-високи са в гр. Гълъбово, по-ниски в пункт „Зелен клин” и най-ниски в пункт РИОКОЗ.

Максималните регистрирани стойности на серен диоксид на 17 април 2009 г. от 10:00 часа до 20:00 часа в пункт „Зелен клин” – Стара Загора, с. Ръжена и с. Остра могила съвпадат по часове и за трите пункта.

Анализът на данните показва, че промишлено-енергиен комплекс „Марица Изток” замърсява основно със серен диоксид атмосферния въздух  на гр. Гълъбово и по-малко гр. Раднево и не замърсява град Стара Загора.

Средномесечните концентрации на азотен диоксид за периода януари – декември 2009 г. са най-високи през месеците ноември и декември в пункт „Зелен клин”, по-ниски в РИОКОЗ и най-ниски в гр. Гълъбово.

Средногодишните стойности на азотен диоксид се увеличават през 2009 г. в сравнение с 2006 г., като по-високи са измерени на пункт „Зелен клин” , а по-ниски в РИОКОЗ . Пункт „Зелен клин” е разположен в паркова обстановка и не регистрира замърсяване от автотранспорта, докато пункт РИОКОЗ е в южната част на града, близо до главен път Стара Загора – Бургас и измерва замърсяването на въздуха от автотранспорта.

Концентрациите на азотен диоксид в атмосферния въздух на пункт „Зелен клин” са по-високи в сравнение с тези на пункт „Орлов мост” за един и същ период, което показва, че замърсяването в Стара Загора не се дължи на натоварен автомобилен трафик. Софийското поле е затворено, често се получават температурни инверсии и се наблюдава така наречения смог и прахова шапка, докато Стара Загора е град с широки и прави улици и много трудно се получават специфични метеорологични условия, характерни за София.

Най-високи стойности на азотен диоксид се регистрират в часовете от 00:00 до 07:00, което означава, че замърсяването на въздуха не се дължи на автотранспорта и специфични метеорологични условия, а на така наречените залпови изхвърляния в атмосферата.

Атмосферният въздух на град Стара Загора се замърсява с фини прахови частици РМ10, серен диоксид и азотен диоксид от военен полигон Змейово и Баритна мина.

Промишлено-енергиен комплекс „Марица Изток” замърсява основно гр. Гълъбово и в по-малка степен гр. Раднево.

С Постановление № 50 на Министерски съвет ( Д.В. бр. 25 от 1994 г.) са определени регионите с проблеми по околната среда, приети като екологични „горещи точки”. В тях е включен района на Гълъбово и Раднево.

С Решение № 822 на Министерски съвет ( 19 декември 2008 г.) са определени районите в Република България с повишен здравен риск. Това решение определя гр. Стара Загора, гр. Гълъбово и гр. Раднево за район с повишен здравен риск, свързан със замърсяването на атмосферния въздух.

Автор: Ст.н. с. ІІ ст. инж. Добринка Лолова

юли 2010 г., Стара Загора

 

 

 

 

 

Още новини