Начало Новини Актуално Анализ | Мултипликаторите на работни места в България

Анализ | Мултипликаторите на работни места в България

Актуално

Настоящият анализ представя първото по рода си изследване в България на местните мултипликатори на работни места. Те измерват общото увеличение в местната заетост в резултат на добавянето на едно работно място на местния пазар на труд. С оглед на големите и трайни дисбаланси в нивото на заетост и икономическа активност на територията на страната стойностите на тези мултипликатори са от ключово значение за прилаагането на ефективни мерки за регионално икономическо развитие.

За изчисляване на местните мултипликатори използваме методология, която позволява по-достоверно изолиране на причинно-следствените ефекти от промените в местното търсене на работна сила. Според нашата методология средният местен мултипликатор за българските общини е от порядъка на 1.3. Следователно средно за страната увеличение на търсенето на пазара на труд с 10 работни места в дадена община води до увеличение на местната заетост с 13 работни места. За по-големите общини мултипликаторите са по-високи - от 1.5 до 2, но със съществени разлики между общините в тази група. При тях увеличение в търсенето с 10 работни места води до увеличение на заетостта с 15 до 20 работни места.

Наблюдават се и по-високи мултипликатори в области с по-ниски нива на заетост и на икономическа активност, докато измерените мултипликатори за София и областта са сравнително ниски. Това може да се дължи на по-напрегнатия трудов и жилищен пазар в столицата в сравнение с по-малки градове, което от своя страна води до по-ограничена абсорбция на положителни шокове на търсенето на работна сила.

Изчислените мултипликатори за България показват, че провеждането на икономически политики, насочени към намаляване на регионалните дисбаланси, може да допринесе за увеличаването на заетостта и икономическата активност в страната. Следователно основна препоръка в анализа е следването на регионализирана стратегия за икономическо развитие на базата на различията в местните мултипликатори в страната.

Българската икономика се характеризира със сериозни и задълбочаващи се регионални икономически неравенства.

Забележителна е разликата между София и региона около нея и останалата част на страната както по отношение на средната годишна работна заплата, така и по отношение на икономическата активност, измерена чрез коефициента на заетост. Докато разликите в средната работна заплата извън София и региона и няколко други малки общини не са толкова сериозни, разликите в икономическата активност са много по-значителни. В близо 60% от общините в страната заетостта сред населението в трудоспособна възраст е около или под 50%, като в много общини тя пада дори под 3.

Разликите в икономическата активност показват, че на територията на страната има човешки ресурси, които могат да бъдат активирани в икономиката на страната. По този начин те биха увеличили както местното благосъстояние, така и общия доход, генериран от българската икономика. Това е от особено значение с оглед на задълбочаващите се демографски проблеми в страната.

Източник: НСИ и Капитал

Още новини