Начало Новини Актуално Актуални проекти на ТПП – Стара Загора

Актуални проекти на ТПП – Стара Загора

Актуално

LAW2B
Информираност на бизнеса за нормативната уредба

С финансовата подкрепа на Главна дирекция „Предприятия и индустрия“ на ЕК, от месец март до септември 2012 година Търговско-промишлена палата –
Стара Загора изпълни проекта Law2B, в рамките на който бяха проведени шест двудневни обучения, обхващащи управители и финансисти на над 300 български малки и средни предприятия в шестте планови региона в страната.
Беше създадена Електронна платформа за консултации по темите на обученията Кредитен мениджмънт и Събиране на дължими вземания.
Обученията бяха разработени върху концепцията, че безпроблемното управление на международни сделки започва с добра подготовка, която включва различни аспекти на бизнеса – от нормативна уредба до междукултурни различия.

Участниците придобиха знания и умения в:

•    успешно договаряне на взаимно изгодни условия
•    управление на кредити, застраховки, гаранции и просрочени вземания
•    прилагане на разпоредбите на европейското договорно право, включително съдебни процедури и алтернативни методи за разрешаване на спорове
•    оценка на рисковете, идентифициране на първите признаци на проблеми с бизнес партньорите, навременни и адекватни действия след възникване на проблеми.

EYE ENGAGED
Erasmus за стартиращо предприемачество

Еразъм за стартиращо предприемачество е програма за обмен на Европейския съюз, която предоставя възможност на предприемачи, които възнамеряват да стартират бизнес или имат новосъздадена фирма, да се учат от опита на други малки фирми, развиващи се в страните членки на Европейския съюз.
Обменът на опит се осъществява по време на стажуване в приемащи фирми, при което младите предприемачи ще придобият умения в управление на малък бизнес. Ползите за приемащите фирми са възможността да научат за нови идеи в бранша, възможността за бизнес коопериране и за проучване на нови пазари.
През 2013 и 2014 година Търговско-промишлена палата – Стара Загора, заедно с партньори от Литва и Италия, ще предостави възможност на 12 начинаещи предприемачи с нови идеи за стартиране на бизнес или такива, управляващи новосъздадени фирми преди по-малко от три години, да стажуват в успешни малки европейски фирми с цел добиване на опит. Ще бъде предоставена възможност и на 12 фирми от Старозагорския регион да приемат млади предприемачи от европейски страни, участващи в Еразъм схемата за обмен.

IMOSHION
Подобряване на здравето и безопасността при работа в европейските МСП чрез софтуер за симулация на виртуална реалност

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е партньор в 3-годишния проект IMOSHION, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013). Целта на проекта е разработване на специализиран софтуер за управление на обученията по здраве и безопасност при работа.
Софтуерът представлява 4 независими модула, които могат да работят като интегрирана система за обучение по ЗБР или да се използват самостоятелно. Софтуерните модулите се разработват от Университетите в Нотингам и Щутгарт, френската високотехнологична компания MASA, холандската TNO Иновации за живота и германския Институт за Индустриално инженерство Fraunhofer IAO.
В тестовата фаза на софтуера участват NEuropa (Испания), НПО за изследвания и иновации, координатор на проекта, иновационният център VDC (Германия) и ТПП – Стара Загора. Ролята на бизнес организациите е създаване на панел от фирми, които да тестват софтуера на всеки етап от разработването и да дават мнение и препоръки за усъвършенстването му. Палатата привлече в тестовата фаза 20 фирми от Старозагорска област, на които софтуерът ще бъде предоставен безвъзмездно в началото на 2014 година.

ECREIN+
Мрежа на европейски клъстери и региони за екоиновации

В края на 2012 година Търговско-промишлена палата – Стара Загора успешно приключи участието си в тригодишния проект ECREIN+, съфинансиран по програма INTERREG IVC, в който участват организации от 13 европейски региона. Проектът цели обмен на опит в областта на политики и инструменти, насърчаващи екоиновациите и развитието на екопродукти и екоуслуги.  
В рамките на проекта се извърши обстойно проучване на състоянието на екоиндустрията на европейско ниво и сравнителен анализ на регионалните политики за стимулиране на този нов клон на икономиката.  
Партньорите идентифицираха добри практики на политики, на финансови и други инструменти в своите региони, подпомагащи развитието на екоиновациите в малките и средните предприятия, като най-добрите от тях бяха систематизирани в Ръководство за екоиновации.  
Наред с проучването на екополитиките, партньорите потърсиха и мнението на бизнеса за тяхната ефективност, което беше обобщено в препоръки към регионите за насърчаване на предприятията със „зелени” инициативи.
В рамките на проекта в Стара Загора беше създадена Регионална екоплатформа, която обединява потенциала на различни институции, неправителствени организации и представители на бизнеса около идеята за „зелена” икономика. Основен двигател на дейността на Регионалната екоплатформа е Екоцентърът, създаден през 2008 година в рамките на друг европейски проект, с което Търговско-промишлена палата – Стара Загора доказа устойчивостта на своите проекти, като води политика на непрекъснато надграждане на постигнатото.  

М2МБ
Медиите към малкия бизнес

През 2012 година репортерите от медийния екип на Търговско-промишлена палата – Стара Загора изпълниха минипроект, финансиран по програма на Институт Отворено общество „Повече плурализъм по време на криза“. Целта на проекта беше да се предостави възможност на малки и микро предприятия да участват в процеса на формулиране на политики за преодоляване на икономическата криза, адекватни на техните потребности. В рамките на 4 месеца медийният екип предостави микрофона на представители на местния бизнес. Тяхното мнение и предложения бяха популяризирани в 12 телевизионни предавания и в уеб базирана рубрика.

 

 

илко груев

Още новини