Начало Новини Актуално Аграрен доклад - 2009

Аграрен доклад - 2009

Актуално

През 2008 г. най-голямо увеличение на физическия обем на брутна добавена стойност, създадена в икономиката на България отбелязва аграрният сектор. От 2 898 млн. лв. (1 482 млн. евро) през 2007 г. брутна добавена стойност в земеделието нараства на 4 001 млн. лв. (2 046 млн. евро) през 2008 г. или отчита ръст на физическия обем от 24,6%. Това се казва в оповестения днес от правителството Аграрен доклад - 2009.

 

Съдържание на документа

АГРАРЕН ДОКЛАД 2009

РАЗДЕЛ А

 

I.            СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА. МЯСТО НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

 

II.      РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ ПРЕЗ 2008 Г. И ПРОГНОЗИ ЗА 2009 г.

 

  1. 1. Използване на земеделската земя, пазар на земята, арендни отношения в земеделието, производствени структури, работна сила

1.1. Използване на площите със селскостопанско предназначение

1.2. Пазар на земята

1.3. Наемни (арендни) отношения в земеделието

1.4. Участие на Държавния поземлен фонд (ДПФ) в поземлените отношения в България

1.5. Поддръжка на картата на възстановената собственост и изготвяне на Баланс на земеделските земи

1.6. Регистрирани производители на селскостопанска продукция

1.7. Структура на земеделските стопанства

1.8. Работна сила, специализация и типология в земеделието

  1. 2. Производствени и икономически резултати през 2008 г. и прогнозни данни за 2009 г. Икономически сметки за селското стопанство

2.1. Икономически показатели за селското стопанство

2.2. Производство

2.2.1. Растениевъдство

2.2.1.1. Зърнопроизводство

2.2.1.2. Маслодайни култури

2.2.1.3. Технически култури

2.2.1.4. Медицински и ароматни култури

2.2.1.5. Зеленчуци

2.2.1.6. Плодове

2.2.2. Животновъдство

2.2.2.1. Говедовъдство и биволовъдство

2.2.2.2. Овцевъдство и козевъдство

2.2.2.3. Свиневъдство

2.2.2.4. Коневъдство

2.2.2.5. Птицевъдство

2.2.2.6. Пчеларство

2.3. Цени

2.3.1. Цени на растителна продукция

2.3.2. Цени на продукти от животински произход

2.4. Държавни помощи в земеделието

2.4.1. Държавно подпомагане на земеделските производители чрез ДФ “Земеделие”

2.4.2. Подпомагане на тютюнопроизводството чрез Фонд “Тютюн”

2.4.2.1. Премиране на тютюнопроизводителите

2.4.2.2. Целева парична подкрепа на тютюнопроизводителите

2.4.2.3. Безвъзмездно предоставяне семена на тютюнопроизводителите

2.5. Кредитиране срещу складови записи за зърно на влог

2.5. Други държавни разходи за аграрния сектор

2.7. Данъци и такси

3. Дейности, подпомагащи селскостопанското производство

3.1. Растителна защита

3.2. Торене

3.3. Ветеринарно дело

3.3.1. Здравеопазване

3.3.2. Хармонизация на ветеринарното законодателство със законодателството на ЕС и международното сътрудничество

3.3.3. Информационна система за идентификация и проследяване движението на животните

3.4. Сортоизпитване, апробация и семеконтрол

3.5. Селекционна дейност в животновъдството

3.6. Дейност по наблюдение и въздействие на градоносните облаци

3.7. Европейски и международни програми и проекти

4. Контролни дейности, осъществявани от структури на МЗХ

4.1. Държавен ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК)

4.2. Граничен ветеринарномедицински контрол (ГВМК)

4.3. Контрол на ветеринарномедицинската дейност, ветеринарномедицинските продукти (ВМП) и фуражи

4.4. Контрол на остатъци от ветеринарномедицински препарати и замърсители от околната среда (ЗОС) в живи животни и продукти.

4.5. Фитосанитарен контрол

4.5.1. Контрол при вноса на растения и растителни продукти

4.5.2. Контрол на транзитни партиди с растения и растителни продукти

4.5.3. Контрол при износ на растения и растителни продукти

4.5.4. Контрол при производството на растения и растителни продукти на територията на страната

4.5.5. Контрол и изпитване на продукти за растителна защита

4.5.6. Контрол на торове

4.6. Контрол на зърно, зърнени продукти и фуражи

4.6.1. Лицензиране и контрол на публични складове и зърнохранилища

4.6.2. Контрол на качеството на зърното

4.6.3 Контрол на фуражите

4.7. Контрол на земеделска и горска техника

4.7.1. Състояние на механизацията на земеделието и структура на машинно-тракторния парк в България.

4.7.2. Регистрация на земеделска и горска техника.

4.7.3. Контрол по техническото състояние и безопасността на техниката

4.7.4. Технически прегледи на техниката

4.7.5. Придобиване и отнемане на правоспособност за работа с техника и издаване на свидетелства

4.7.6. Контрол на пазара и наличие на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип

4.7.7. Обмен на информация с EК и органите за типово одобрение на държавите-членки на ЕС

5. Наука, образование и съветническа дейност

5.1. Научноизследователска дейност

5.1.1. Международно сътрудничество

5.2. Образование

5.3. Национална служба за съвети в земеделието

  1. III. ЛОЗАРСТВО И ВИНОПРОИЗВОДСТВО
    1. 1. Производство на грозде

1.1. Площи

1.2. Средни добиви

1.3. Производство

2. Изкупуване на грозде

3. Винопроизводство

4. Износ и внос на вино

4.1. Износ

4.2. Внос

  1. IV. РИБАРСТВО

1. Улов и производство на риба и други водни организми

2. Потребление на риба и рибни продукти

3. Внос и износ на риба и рибни продукти

  1. V. ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ

1. Равнище, динамика, структура и географско разпределение на външната търговия със селскостопански стоки за периода 2005 – 2008 г.

2. Структура и географско разпределение на външната търговия със селскостопански стоки през 2007 и 2008 г.

3. Структура на износа и вноса по групи стоки

4. Износ и внос на основни селскостопански стоки

4.1. Износ на зърнени и технически култури

4.2. Внос на зърнени и технически култури

 

4.3. Износ на плодове и зеленчуци

 

4.4. Внос на плодове и зеленчуци

 

4.5. Износ на живи животни и животинска продукция

4.6. Внос на живи животни и животинска продукция

VI.      ПРОГРАМА САПАРД

1. Оценка на прилагането

2. Степен на постигане на целите по мерки

3. Мерки (дейности) за преодоляване на проблемите, свързани с прилагането на Програма САПАРД

  1. VII. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС

1. Здравен преглед на Общата селскостопанска политика (Health Check)

2. Прилагане на механизмите на Общата селскостопанска политика в отделните сектори

2.1. Директни плащания и Национални доплащания за 2008 г.

2.2. Механизми за пазарна подкрепа

2.3. Политика на качеството – защитени наименования

2.4. Търговски механизми

  1. VIII. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

1. Политика за развитие на селските райони през 2008 г.

2. Напредък при прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. през първото полугодие на 2009 г.

РАЗДЕЛ В

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА В АГРАРНИЯ СЕКТОР И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Още новини