Начало Новини Актуално Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаАгенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е неправителствена организация в обществена полза. Основните цели на АРИР са:

  • Подкрепа на местните власти в дейността им за устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда
  • Насърчаване и подпомагане развитието на предприемачеството и малкия и среден бизнес
  • Популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции.

АРИР работи от 1995 година в подкрепа на бизнеса и общините за местно и регионално развитие. През това време е реализирала успешно над 55 проекта, финансирани както по различни европейски програми и други донори, така и от местните власти и бизнеса.

АРИР се наложи в регион Стара Загора като една от организациите с най-богат опит и експертен капацитет в разработване и управление на проекти в подкрепа на местните общности и бизнеса, а също и индивидуални проекти на МСП. Партньорството с организации и институции и екипният подход в работата са другата причина за успехите на сдружението.

АРИР подкрепя местните власти от региона като работи както по проблемите на стратегическото и оперативно планиране на местното развитие, като цяло или в определени сектори, така при подготовката и реализацията на проекти, финансирани от Европейската комисия и други източници.

Икономически годишник на регион Стара Загора

Изграденият по партньорски проект Регионален център за насърчаване на инвестициите (www.invest-stara-zagora.szeda.eu) продължава своята успешна работа и след приключване на финансирането му по програма ФАР 2004.
АРИР работи активно с малките и средни предприятия от региона за повишаване на тяхната конкурентоспособност и утвърждаване на пазара чрез иновации, развитие на човешките ресурси и инвестиции. В тази област Агенцията предоставя консултации при разработване на проектни предложения за финансиране по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Програмата за развитие на селските райони, както и от други източници. Опитният екип е в състояние да оказва техническа помощ и при управление и изпълнение на вече финансирани проекти.

От месец октомври 2011 година Агенцията започна работа като водеща организация по проект SESP, финансиран по програмата на Европейската комисия „Обучение през целия живот“ (Leonardo da Vinci), по който АРИР си партнира с организации от още четири европейски страни. Проектът включва разработване на програма за обучение по стратегическо развитие и управление на малки фирми, съсредоточени в областта на социалното предприемачество – проблем, идентифициран при проучванията по предходните проекти. Резултатите от него ще бъдат изключително полезни и за преподаватели, обучители, наставници, консултанти.

В края на 2012 година АРИР отново беше одобрена за приемна структура на информационния център от мрежата EUROPE DIRECT за периода 2013 – 2017 година, след участие в конкурс на Европейската комисия, Главна Дирекция „Комуникации“. По този начин сдружението ще продължи дейността си и като един от 500 центрове на мрежата в Обединена Европа. Реализирането на дейностите на EUROPE DIRECT – Стара Загора е финансиран от Главна дирекция „Комуникации” на Европейската комисия. Целта на проекта е да бъдат създадени условия за лесен достъп на студенти, предприемачи, интелектуалци, земеделци, местни власти от Старозагорски регион до актуална и разбираема информация за всички сфери на дейност на Европейския съюз, касаещи ежедневието на гражданите, и да бъде установен активен диалог, насърчаващ гражданското участие.

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

гр. Стара Загора, 6000
ул. „Генерал Столетов” 127
Стара Загора, 6000
тел. 042 605007, тел./факс 042 638075
office@szeda.eu
www.szeda.eu 

 

илко груев

Още новини