Начало Новини Актуално АДФИ установи 2250 нарушения на обществени поръчки

АДФИ установи 2250 нарушения на обществени поръчки

Актуално
Нарушения при обществени поръчки

В Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са постъпили 1185 искания за възлагане на финансови инспекции. От тях 813 са постъпилите само през 2010 година, като по 368 от исканията са възложени финансови инспекции (обхват от 34%), а по 112 е направен отказ поради липса на нормативно основание за започване на проверка. Останалите 707 искания не са възложени поради недостатъчен брой финансови инспектори. Към 31 декември 2010 г. 357 от финансовите инспекции са приключени, а 87 остават преходни за 2011 година.

При извършените финансови инспекции са констатирани 2250 нарушения при 807 процедури за обществени поръчки на стойност 1.2 млрд. лева, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство. Това представлява 58% от общо проверените през годината 1391 обществени поръчки на обща стойност 2.2 млрд. лева. Установени са и 206 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 72 млн. лв. при наличие на основания за това. Най-много непроведени процедури са установени в общини (118 случая) и в търговски дружества с държавно участие в капитала (42 случая). За нарушенията при обществени поръчки са съставени 2280 акта за установяване на административни нарушения срещу 905 лица.

Констатираните виновно причинени вреди са на стойност 3.1 млн. лева. От тях по време на инспекциите са възстановени 259 хил. лева. За вреди на стойност 2.7 млн. лв. са съставени 30 акта за начет срещу 41 длъжностни лица, а за останалите са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред. По време на инспекциите са предотвратени вреди за 575 хил. лв., които са в резултат на събрани вземания от недължимо изплатени суми по договори.

Установените нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дисциплина, за които АДФИ е наложила административно-наказателна отговорност, възлизат на 15 млн. лв. Съставени са 102 акта за установяване на административни нарушения срещу 64 лица. Установени са и други нарушения за 82 млн. лв., за които АДФИ не е компетентна да налага административно-наказателна отговорност.

През 2010 г. са издадени 1944 наказателни постановления по образувани административно-наказателни производства, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1.4 млн. лева. Предприети са следните последващи мерки:

•На прокуратурата по компетентност са изпратени 878 констатации от 131 доклада за финансови инспекции;
•На Агенцията за обществени поръчки са изпратени 930 констатации за установени нарушения в областта на обществените поръчки;
•Дадени са 56 писмени указания на ръководителите на проверяваните организации за преустановяване на извършване на нарушения и/или отстраняване на вредоносни последици от тях и други;
•За констатираните нарушения са уведомени горестоящите разпоредители с бюджетни кредити, общинските съвети, органите, упражняващи правата на собственост на държавата и общините в капитала на търговските дружества, както и съответните финансиращи органи.

Анализът на резултатите от инспекционната дейност показва запазване на интереса към дейността на Агенцията. Запазва се и тенденцията на увеличаване на броя на постъпващите постановления на прокуратурата за възлагане на финансови инспекции. За 2010 г. постановленията са 109, като по тях са възложени 178 финансови инспекции (с едно постановление може да се възложат инспекции в няколко обекта). Постигнатият обхват по постановления на прокуратурата е 70 на сто.

Областта на обществените поръчки продължава да бъде рискова и е необходимо предприемане на действия за подобряване на ефективността на органите, отговорни за последващия контрол на процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки, показва още отчетът на АДФИ. В допълнение, по време на финансовите инспекции са предотвратени и възстановени 834 хил. лв. вреди на бюджетите на проверяваните организации. Това показва, че контролната дейност на АДФИ, освен санкциониращ, има и превантивен ефект и води до намаляване на риска от безконтролно изразходване на публичните финанси. Наложените глоби и имуществени санкции от 1.4 млн. лв. оказват дисциплиниращо и превантивно въздействие върху обектите на контрол и водят до повишаване на ефекта от инспекционната дейност на АДФИ.

Пълният текст на отчетният доклад и диаграмите.

Още новини