Начало Кодекс за добро административно поведение

Кодекс за добро административно поведение

Кодекс за добро административно поведение
на служителите на Българска търговско-промишлена палата

 

БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП), СОФИЯ водена от желанието за:

ПРИДАВА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ, КАТО КРИТЕРИИ ЗА ВИСОК СТАНДАРТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ.
· ефективно и висококачествено обслужване интересите на партньорите и членовете на БТПП, както и на всички стопански субекти, нестопански организации и граждани;
· обективност и безпристрастност при изпълнение на служебните задължения;
· прозрачност на извършваната от БТПП дейност;
· зачитане “правото на добра администрация”,прокламирано в Хартата на Европейския съюз за основните права,

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият Кодекс съдържа принципи и правила за добро административно поведение на служителите в БТПП при изпълнението на служебните им задължения.
Чл. 2. Кодексът цели да осигури високо-качествено обслужване от страна на служителите при БТПП на нейните партньори и клиенти за подобряване на условията за стопанска дейност в страната.

 

ПРИНЦИПИ ЗА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 3. Доброто административно поведение се осъществява въз основа на принципите на законност, равноправие и забрана за дискриминация и последователност
Чл. 4.

(1) Служителите на БТПП гарантират спазването на принципа на законност, като изпълнявят служебните си задължения при спазването на устава и правилниците на БТПП, както и на действащото законодателство.
(2) Служителите на БТПП гарантират еднакво отношение към всички членове на обществото,независимо от националност, пол, расова или етническа принадлежност, или вероизповедание.

 

ПРАВИЛА ЗА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ


Обективност и безпристрастнос

Чл. 5. Служителите на БТПП изпълняват служебните си задължения обективно и безпристрастно и независимо от лични интереси, политически, религиозен и друг аспект.

Учтивост и уважение
Чл. 6. В професионалните си контакти служителите на БТПП проявяват учтивост към клиентите и партньорите на БТПП и уважение към тяхното достойноство.
Чл. 7. При възражения от страна на партньорите и клиентите на БТПП, изслушването на тяхното мнение, становище, позиция и др. под. е задължително, за което им се предоставя необходимата възможност.

Предоставяне на информация
Чл. 8.

(1) На партньорите и клиентите на БТПП, които влизат в контакт с БТПП за първи път се предоставя предварителна подробна информация за правилата, утвърдени от нормативната уредба, устава и вътрешните правилници на БТПП, при които ще им бъде предоставена съответната услуга.
(2) Партньорите и клиентите на БТПП се уведомяват предварително и подробно за всяка промяна на правилата по предходната алинея.
(3) Когато поради големия брой лица, до които се отнасят промените по ал. 2 се затруднява насочената информация до всяко едно от тях, се допуска уведомяването с типови писма. Ако някое от лицата поиска изрично обяснение то му се предоставя незабавно.

Обоснованост на подходите
Чл. 9.

(1) Към аналогични казуси се подхожда с аналогично решение.

(2) Различният подход към сходни казуси е допустим при съществени особености на конкретния случай.

Срокове
Чл. 10.

(1) Служителите на БТПП обслужват партньорите и клиентите на БТПП в регламентираните от вътрешните правилници срокове, а когато такива липсват – незабавно.

(2) Изключение от случая за незабавно обслужване по ал. 1 се допуска, когато е необходимо допълнително проучване. В този случай служителят на БТПП договаря срок, който е задължителен за спазване.

Служебни проверки
Чл. 11.

(1) Когато за обслужването на клиента, или партньора на БТПП е необходимо предоставянето на определен документ, който е обнародван в “Държавен вестник”, служителят на БТПП прави служебна проверка за неговата публикация и съдържание.
(2) В случай, че при извършената служебна проверка по ал. 1 документът не бъде открит, служителят изисква от клиента, или партньора данни за броя и годината на “Държавен вестник”.
(3) Ако и след проверка по предходната алинея документът не бъде открит се изисква неговото представяне от клиента, или партньора.
Чл. 12.

Когато за обслужването на клиента, или партньора на БТПП е необходимо предоставянето на определен документ, или на информация, които са налични в базите данни на БТПП справки по тях се правят служебно.


Служебно разпределение
Чл. 13.

(1) Служителите на БТПП отговарят на писмени или устни запитвания, предоставят информация, консултация и услуги само по въпроси в кръга на служебните им задължения по сключения с БТПП договор.
(2) В случаите по ал. 1 от този член, когато за да бъде даден отговор на запитването е необходимо да се направят допитвания и консултации с други звена на БТПП, служителят до който е отправено запитването събира необходимата информация служебно и лично я предоставя на заинтересуваното лице в приложение на принципа за обслужване на едно гише.
(3) В случаите, когато е наложителна лична среща между служител, различен от този, до който е отправено запитването от клиента или партньора, последните се насочват се насочват към съответното звено на БТПП. Когато не е в   състояние да направи такава преценка служителят на БТПП насочва клента, или   партньора за информация към ръководителя на звеното.

Кореспонденция
Чл. 14.

(1) Писмените становища, мнения и пр., изпращани от служителите на БТПП са обосновани и дават отговор на всеки зададен въпрос.
(2) В писмото задължително се посочват данните за контакти на лицето, което е изготвило отговора, или към което клиентът, или партньорът може да се обърне за допълнителна информация.
(3) Ако отговорът трябва да се изготви от друго звено на БТПП, а не от това, до който е било адресирано писмото, лицето, отправило запитването се информира за името и адреса на служителя, на когото е предадено писмото.
(4) На всички страници на изпращаните от служителите на БТПП писма се поставят фирмата и марката на БТПП.

Контакти по телефон
Чл. 15.

(1) При разговор по телефон служителят на БТПП съобщава името си и преди предоставяне на исканата консултация и др. подобни се информира за самоличността на лицето, с което говори.
(2) При необходимост се изисква писмено потвърждение за отправените телефонни запитвания.

Контакти по електронен път
Чл. 16.

(1) Служителите отговарят на запитвания, или предоставят информация, консултация и др. под. по електронната поща спазвайки правилата по чл. 14, ал. ал. 1, 2 и   3 и на чл. 15 от този кодекс.


Становища, предназначени за медиите
Чл.17.

(1) Становищата за медиите, изпращани, или предоставяни от името на БТПП задължително се съгласуват с ръководството на БТПП.
(2) Становищата за медиите се предоставят чрез пресслужбата на БТПП.

Конфиденциалност
Чл. 18.

Във всичките си контакти с клиенти или партньори на БТПП служителите съблюдават принципа за конфиденциалност на фирмената тайна на БТПП.


Инициатива за усъвършенстване на Кодекса
Чл. 19.

Служителите на БТПП инициират предложения за усъвършенстване на настоящия Кодекс, насочени към постигане на неговите цели.


Сигнали за нарушения
Чл. 20.

(1) Сигнали за нарушаване на настоящия кодекс се подават пряко на ръководството   на БТПП, или чрез ръководителя на съответното звено на БТПП.
(2) Ръководителят на звеното и служителят срещу когото е подаден сигнала предоставят писмено становище по случая.


АНГАЖИРАНОСТ НА БТПП
Чл. 21. БТПП и нейните служители се ангажират със спазването на този кодекс чрез поемане на задължения за неговото спазване в подписаните между тях трудови договори.
Чл. 22. БТПП съдейства пред държавните органи за нормативно регламентиране на основните правила от този Кодекс
Чл. 23. БТПП популяризира настоящия Кодекс с цел приобщаването към тези правила и тяхното спазване като норми за поведение в гражданското общество.
Чл. 24. БТПП постоянно развива и усъвършенства инструментите за спазване на този Кодекс.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА
§ 1. Настоящият Кодекс е приет с решение на Изпълнителния съвет на БТПП от 14.01.2003 год., на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 10 от Устава на БТПП.
§ 2. Към принципите и правилата на този Кодекс могат да се приобщят регионалните търговско-промишлени палати от системата на БТПП, браншовите организации, както и преките и асоциирани членове на БТПП.