Начало Кодекс по етика БТПП

Кодекс по етика БТПП

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
КОДЕКС ПО ЕТИКА

 

Българската търговско-промишлена палата - София, РЪКОВОДЕНА от желанието за:

· изграждане на условия за коректни пазарни отношения
· утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция
· съобразяване с изискванията на добрите обичаи, утвърдени във вътрешните и международни стопански взаимоотношения,

КАТО ПРИДАВА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ на етичните принципи,

ПРЕПОРЪЧВА тяхното съблюдаване в стопанските и нестопански взаимоотношения между търговски дружества, вкл. еднолични търговци, граждански дружества, кооперации, сдружения и фондации.

СПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВИЛА Е КРИТЕРИЙ ЗА ДОБРОТО ИМЕ И ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ
     
Член 1.

 

Всички   лица (стопански и нестопански субекти), наричани по нататък “лице/то/а/та” – търговски дружества, вкл. еднолични търговци, граждански дружества, кооперации, сдружения и фондации, като спазват действащото законодателство, своите правила (учредителни актове, устави, вътрешни правилници и пр.) и съгласуваните договорни условия за добросъвестно и точно изпълнение на задълженията, вкл. по отношение на сроковете и плащанията, следва да уважават принципите на етиката във взаимоотношенията с другите лица.
     
Член 2.

(1)

Принципите на етиката съответстват на добрите обичаи на вътрешните и международни отношения при поведение на добросъвестност, коректност, лоялност и точност.

 

(2)

В стопанската и нестопанската дейност не трябва да се използва политическо влияние и натиск с цел постигане на определени интереси за отделни или за група лица.

Член 3.

 

Лицата, приобщени към настоящите правила сигнализират Българската търговско-промишлена палата за констатирани нередности в отношенията с администрацията.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   МЕЖДУ ЛИЦАТА
     
Член 4. (1)

Всяко лице като изпълнява стриктно задълженията си, посочени в чл.1 следва:
 

 

1. да не пречи на други лица да изпълняват своите задължения;
2. да зачита съгласуваните от трети лица законни договорни условия;
3. да се съобразява с вътрешните правила на другите лица, както и правомощията на техните органи, докато не са съдебно отменени.
 

(2)

Неспазването от страна на определени лица на принципите на етиката не освобождава другите лица от задължението им за спазване на тези принципи.
Член 5.

 

Всяко лице спазва принципите на взаимност, в т.ч. правото на взаимно обосновани ползи от извършваната дейност.
Член 6.

(1)

Всяко лице трябва да участва в преговорите със съконтрахентите си с добър тон, в съответствие с общоприетите правила и форми на коректност, оказвайки дължимото уважение към партньора (партньорите) и без проява на агресивност.

 

(2)

Всяко лице следва да редактира предлаганите от него договорни клаузи точно и ясно, за да не могат да се интерпретират в противоречие с действителната воля на страните.

 

(3)

Лицата не трябва да поемат задължения, които поначало са неизпълними от тях.

 

(4)

Лицето своевременно уведомява съконтрахента си за невъзможността за точно изпълнение на договорно/и задължение/я, независимо дали това е породено от субективни и/или обективни трудности.

Член 7.

 

Изпълнението на задълженията по чл.1 се извършва при спазване на правилата на:

 

 

1. свободната и честна конкуренция;
2. равнопоставено третиране на всички участници в стопанския и нестопански живот;
3. уважаване на доброто име на партньорите;
4. ненарушаване на права върху индустриална собственост (марки, изобретения и пр.).
     
Член 8.

 

В случай на спорове всяко лице:
 

 

1. проявява добра воля за решаването им по пътя на преговори, чрез доброволно споразумение, както и за обективното фактическо изясняване на споровете в съда или в арбитража;
2. уважава законните правомощия на органите за управление на другото лице;
3. не може да използва скрити или явни заплахи, шантажи, провокации, раздори и интриги за получаване на спорния резултат.

Член 9.

(1)

Лицата не следва да извършват дейност по скрит начин или за прикритие на друга дейност.

 

(2)

Лицата не могат да извършават дейност само с цел получаване на бонификации, преференции, субсидии или дотации за сметка на държавния бюджет.

 

(3)

Лицата следва да водят транспарентно счетоводство и да се противопоставят на сивата икономика.

     
Член 10.

 

При воденето на кореспонденция се съблюдават правилата на взаимно уважение и учтивост

ЕТИКА НА   УПРАВЛЕНИЕ

Член 11.

(1)

Законните представители на лицата по чл.1 популяризират между служителите и работниците принципите на етика и организират тяхното спазване.

 

(2)

Некоректно е използването на икономически или други способи, чрез които да се принуждават физически лица да извършват действия, които накърняват достойнството им и добрите обичаи.

Член 12.

 

Ръководителите на стопанските субекти изискват от всеки новопостъпил работник и служител препоръка (референция) от предходния му работодател и предоставят такава на напускащ работник или служител.

Член 13.

 

В случай на приобщаване към този кодекс, всеки законен представител, служител или работник на лицата по чл.1 при изпълнение на служебните си задължения се обвързва с настоящите правила в рамките на длъжностните си ангажименти.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   ПРАВИЛА
     
Член 14.

(1)

Приобщаването на лицата към правилата на настоящия кодекс е доброволно.
 

(2)

Приобщаването по реда на предходната ал.1 може да се визира в актовете за устройство и дейност, в договорите, в рекламни и информационни материали, в интервюта, делови срещи и др. под.
Член 15.

 

Лицата, които са се приобщили към настоящите правила могат да сигнализират Българската търговско-промишлена палата за констатирано от тях неетично поведение.

Член 16.

 

Българската търговско-промишлена палата популяризира настоящия кодекс сред стопанските и нестопанските субекти, с цел приобщаването им към тези правила и тяхното спазване във взаимоотношенията между лицата.

Настоящият кодекс е приет с решение на Изпълнителното бюро на БТПП на 1.9.1994 г.

Изменен на 10.3.2005 г. с решение на Изпълнителния съвет на БТПП на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Устава на БТПП във връзка с решение на Управителния съвет на БТПП от 2.11.2004 г.