Начало Членство в Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Членство в Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е независимо сдружение на фирми от регион Стара Загора, създадено с цел да подпомага и насърчава стопанската им дейност и да представлява и защитава техните интереси.

Палатата на практика е юридическо лице, което се състои от своите членове.

  • Членовете формират най-важния орган за управление на Палатата – Общото събрание и чрез него те участвуват в управлението и решаването на най-важните въпроси на сдружението.
  • Членовете имат избирателни права и могат директно да получават информация относно работата на Палатата.
  • Уставът и вътрешните правилници предвиждат определени предимства на членовете – отстъпки в такси, съдействия и др.
  • Членуването е изключително на доброволна основа, предвидено в Закона и Устава, то е годишно (от дата до дата) и за него се заплаща годишен членски внос – 200 лева.
 Процедура и образци на необходими документи за придобиване на членство в Търговско- промишлена палата - Стара Загора.


1. Подаване на писмено Заявление за членство и Профил на фирма член на ТПП - Стара Загора (на място в Палатата, гр. Стара Загора, ул. Г.С. Раковски 66, имейл office@chambersz.com или факс 042 626033)
2. Заплащане на годишен членски внос (в брой на касата на Палатата - тел. 042 626297 или с банков превод по сметка)
3. Срок на регистрация - веднага (след резолюция на заявлението от председателя)

За допълнителни справки по въпросите на членството: тел. 042 626297, 042 626033

Предимства, които фирмите получават при членство в Палатата

1. Регулярно получаване на специализирана бизнес информация по електронната поща (факс) за предстоящи бизнес срещи, икономически форуми, изложения, организирани бизнес посещения, фирмени обучения, семинари, презентации и др. събития, организирани от ТПП - Стара Загора и от други организации.

2. Безплатен достъп до бюлетините на ТПП – Стара Загора: бюлетин с бизнес-оферти, с технологични оферти и с предложения за партньорства за съвместно кандидастване по програми за финансиране.

3. Публикуване на информация за фирмата (предмет на дейност и контакти) в интернет страницата на ТПП - Стара Загора – www.chambersz.com.

4. Безплатно публикуване на едно бизнес предложение (оферта) за България и едно бизнес предложение за чужбина.

5. Включване в изданието Икономически годишник на ТПП с адресна информация и основна дейност на фирмата.

6. Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната и право на предложения за законодателна инициатива.

7. Получаване на референция за фирмата на български или английски език за представяне при участие в търгове в страната и чужбина.

8. Преференциални цени при консултации в областта на: фирменото управление и мениджмънт; източници на финансиране; митнически, данъчни, счетоводни, юридически въпроси; качеството, стандартизация и сертификация, маркиране на продуктите, ISO; получаване на фирмени префикси за код по ЕАН (баркод), електронна търговия, електронен подпис.

9. Преференциални цени при участие в мероприятия и събития, организирани от ТПП – Стара Загора.

10. Преференциални цени при публикуване на годишни финансови отчети.

11. Преференциални цени при заверка на документи в ТПП – Стара Загора.

12. Безплатно ползване на библиотеката на ТПП - Стара Загора.

Членството в Търговско-промишлена палата - Стара Загора следва да се различава от вписването на фирмите в Търговския регистър на БТПП - София, също под формата на членство, което е отделна процедура и за която се заплаща отделна еднократна такса в полза на БТПП - София.

Разликата между двата вида членство се изразява в следното:

  • членството в регионалната палата е годишно и дава възможност за членски права и отстъпки при ползуване на услуги.
  • вписването в Търговския регистър на БТПП - София е еднократно и много често е необходимо условие дадена фирма да получава заверки от Палатите на важни бизнес документи (сертификати, удостоверявания)
  • вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е колективен член на на БТПП - София , която от своя страна членува във важни международните организации и това обстоятелство ни прави международно призната организация, оторизирана да издава и заверява различни документи, обслужващи външнотърговската дейност на фирмите. Това обстоятелство е регламентирано в Устава на БТПП, в Закона за митниците, Правилника за приложението му и редица международни конвенции.

Двата вида членство в ТПП - Стара Загора и в БТПП - София , често са предмет на изискване от чуждестранни институции и партньори, което обикновено кара фирмите да поддържат и двата вида регистрации.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297; 042 639627

e-mail: office@chambersz.com
http://www.chambersz.comВижте по-голяма карта