Начало Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара ЗагораТърговско-промишлена палата - Стара Загора е неправителствена организация с нестопанска цел, доброволно сдружение на регионалния бизнес, регистрирано в обществена полза. Учредена е през 1991 г. с цел да представлява и защитава работодателските интересите и предоставя на своите членове и клиенти специализирани бизнес услуги. Палатата в Стара Загора е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Основни цели на Палатата

 • Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона
 • Развитие и промоция на регионалната и националната икономика
 • Утвърждаване на лоялни и коректни пазарни отношения
 • Представителство и защита на интересите на своите членове и на фирмите от региона
 • Повишаване на конкурентоспособността на своите членове
 • Повишаване на квалификацията на работещите
 • Съдействие за обмен на научни знания, трансфер на иновации и нови технологии
 • Съдействие за интелигентното използване и производство на енергия от ВЕИ
 • Съдействие за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса
 • Развитие на предприемачеството със специално внимание към малките и средните предприятия
 • Популяризиране на дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона
 • Подобряване на екологичното състояние на региона
 • Развитие и промоция на туристическия потенциал на региона.

Приоритетите в дейността на ТПП - Стара Загора за 2019 г. са в областта на:

 • Съдействие на фирмите от региона да намерят нови търговски партньори за бизнес коопериране и нови пазари за износ на продукцията им
 • Привличане на инвестиции и създаване на нови работни места
 • Съдействие на фирми и организации от региона за участие в международни европейски проекти, финансиращи бизнес и обществени цели
 • Засилване на връзката наука - бизнес и съдействие за комерсиализиране на научни разработки
 • Съдействие за развитие на дуалното обучение
 • Насърчаване на предприемачеството сред младите хора, повишаване на квалификацията и кариерното развитие
 • Популяризиране на уникалните продукти на региона, носещи конкурентни предимства - вино, продукти, базирани на розово и други етерични масла, млечни продукти, органични храни и здравословни добавки, IT решения, иновативни продукти и технологии, създадени в региона
 • Популяризиране на природните дадености, културното и историческото наследство на региона
 • Подкрепа на проекти и инициативи на обществено значими цели
 • За изпълнение на целите и приоритетите си Палатата си сътрудничи с институции на национално, областно и общинско ниво, с международни организации, с неправителствения сектор, с образователни и научни институции, с компании, експерти и медии.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Критерий за качество, наред с професионалното обслужване и бързината, е съпричастността и усмивката. Екипът на Палатата цени времето и търпението на клиентите при предоставяне на административните си услуги. Сред тях са:

•    Регистрация на юридически и на физически лица в Търговския регистър на БТПП
•    Регистрация на представителства на чужди фирми в регистъра на БТПП
•    Подготовка на документи за регистрация в Агенцията по вписванията на нови фирми и промени на обстоятелства
•    Издаване на сертификати с данни от Търговския регистър на БТПП
•    Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, референции и други външнотърговски документи
•    Издаване на сертификати за форсмажорни обстоятелства от БТПП
•    Регистрация на префикс GS1 (баркод) на продукти и генериране на щрих кодове
•    Публикуване на годишни финансови отчети на фирми
•    Съдействие за издаване на покани за посещения в България на чуждестранни бизнес партньори
•    Преводи и легализация на документи

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Бизнес коопериране

Намирането на нови търговски партньори и пазари е изключително важен фактор за развитието на фирмите. Съдействието, което Палатата оказва на своите членове, е неизменно сред приоритетните ѝ услуги:
•    Разработване на експортна и маркетингова стратегия
•    Маркетингови проучвания и консултации за външните пазари
•    Условия за банкови разплащания, договорни отношения, културни различия с целеви страни
•    Консултации за свободно движение на стоки, услуги и хора - нормативна уредба, митнически режими, процедури в България и в други страни във и извън Европейския съюз
•    Организиране на бизнес срещи и мисии в страната и чужбина
Услугите за бизнес коопериране се предлагат отделно и в пакети, според потребностите на клиентите. Палатата предоставя комплексни услуги на външни инвеститори и фирми, търсещи партньори в България, включващи логистика, информационно обслужване, индивидуално съдействие по бизнес задание.

Интелигентно управление на енергията

Българската икономика е енергоемка, а голяма част от използваните технологии са остарели. Палатата предоставя услуги за насърчаване на интелигентно управление на енергията:
•    Консултации за повишаване на енергийната ефективност на сгради и производствени процеси
•    Консултации по нормативна уредба, свързана с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
•    Разработване на фирмени и публични ВЕИ проекти за фотоволтаични системи
•    Съдействие за намиране на технологии за повишаване на енергийната ефективност и за използване на ВЕИ
•    Търсене на възможности за финансиране на енергийни проекти
•    Семинари, обучения, бизнес форуми по темите на интелигентното използване на енергията.

Финансиране, програми и проекти

Палатата предоставя целия си опит и съдейства на своите членове за успешно кандидатстване и за изпълнение на одобрени проекти чрез предоставяне на следните услуги:
•    Мониторинг на програми, грантови схеми и други финансиращи инструменти: оперативни програми по структурните фондове, Хоризонт 2020 и други национални и европейски програми
•    Индивидуални консултации по условията на конкретни програми, преценка за пригодността на клиента за успешно кандидатстване
•    Абонаментно следене за подходящи програми по критерии, зададени от клиента
•    Регистрация на клиенти в Портала на участниците за получаване на PIC
•    Консултации по разработване на проектни предложения
•    Разработване на проектни предложения на клиенти
•    Управление на фирмени проекти - изпълнение и отчитане
•    Информационни дни при стартиране на нови програмни схеми
•    Обучения в управление на проекти.

Център за кариерно развитие

Центърът за кариерно развитие е създаден в рамките на мащабен проект на Българска търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Европейския социален фонд. Центърът предоставя следните услуги:
•    Информиране и консултиране на млади хора, стартираща кариерата си, наети и самонаети лица в кариерно развитие и професионално и личностно израстване
•    Следене за обяви за свободни позиции в специализирани онлайн източници и по информация, предоставена от работодатели
•    Съдействие на кандидати за работа за попълване на CV, мотивационно писмо, дрес код, поведение при интервю
•    Консултации на работодатели в селекция и подбор на персонал.

Качество, сертификация, стандартизация

Фирменият успех се дължи на качеството във всичките му измерения - отговаряне на изисквания на клиентите, съответствие на продуктите с нормативната уредба и стандартите, изисквания към фирмената среда. Палатата предоставя услуги в областта на доброволната и задължителната сертификация на продукти и системи за управление:
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на HACCP
•    Консултации за изпитване за съответствие на продукти, обхванати от Закона за техническите изисквания към продуктите и подкрепящите го наредби и получаване на СЕ маркировка
•    Съдействие за закупуване на технически стандарти
•    Обучения и семинари в областта на задължителна и доброволна сертификация.

Регионален академичен център

Регионален академичен център - Стара Загора е част от националната мрежа от 14 академичните центрове, създадена през 2013 по инициатива на Българска академия на науките съдейства за широко, пълноценно и ефективно сътрудничество и интеграция между институтите на БАН и техните подразделения, Тракийски университет - Стара Загора, другите регионални научни звена, образователната инфраструктура, регионалната и местна власт, гражданския сектор и иновативния бизнес от Старозагорски регион и за съкращаване на пътя на научните разработки до тяхната практическа реализация. Регионален академичен център - Стара Загора се председателства от Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Дейността на Регионалния академичен център включва:
•    Съдействие на иновативни компании да намерят партньори в научните среди за съвместно разработване на техни иновативни идеи
•    Съдействие на научни институции за намиране на компании, готови да внедрят в производство нови разработени технологии или да стартират производство на иновативни продукти, разработени от научни звена
•    Организиране на събития, които са среда за контакти между науката и бизнеса
•    Промоция на постиженията на българската наука, на продукти и технологии на иновативни компании, на успешни случаи на коопериране между научни звена и бизнеса на български и международни форуми.

Търговска медиация за извънсъдебно решаване на спорове

Междуфирмената задлъжнялост и тежката икономическа обстановка пораждат много проблемни отношения между контрагентите. Палатата предлага услугите на Центъра за търговска медиация за бързо, евтино и ефективно решаване на търговски спорове извън съдебните зали.
Центърът по търговска медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора е създаден през 2005 година в рамките на проект на USAID за реформи в правната система. Към него са асоциирани 12 медиатори, регистрирани в Регистъра на Министерството на правосъдието.

Връзки с обществеността, издателски и медиен център

И най-добрият продукт, идеи или високи постижения остават неизвестни, ако не се популяризират и рекламират. В информационната джунгла на 21-ви век Палатата е спечелила своето място с дейностите и услугите си.
•    Икономически портал на Старозагорски регион на www.chambersz.com публикува всеки ден актуални икономически новини от Стара Загора и страната, разнообразна информация, полезни връзки към други ресурси в интернет и реклами на свои клиенти.
•    Икономически годишник на Старозагорски регион представя структурирана статистическа информация, анализи и данни за икономическите сектори в региона, включващи сравнение с предходни периоди и със средните показатели за страната.
•    Пиар услуги на фирми и организации: • Разработване на пиар стратегии и планове
• Дизайн и предпечат на промоционни материали - брошури, каталози, презентации и др. • Организиране на фирмени презентации пред целева група на потенциални потребители и клиенти.

Международни прояви

Търговско-промишлена палата - Стара Загора продължава през 2020 г. последователната си работа за създаване на логистичен център за търговия на селскостопански продукти с Китай. Палатата инициира и активно участва в провеждането на бизнес форум, на който бяха представени дейността и проектите на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). Старозагорският регион има много голям потенциал за развитието на агросектора, защото тук се намират много национални научни звена, работещи в селското стопанство, също и някои от най-големите за България фирми, занимаващи се с търговия на селскостопанска техника, но има и добро взаимодействие между местната власт, бизнеса и неправителствения сектор. Палатата работи за създаване на възможности за електронна търговия с Китай, като азиатската държава може да приеме различни видове стоки, сред които са козметични продукти от розово масло и други етерични масла, вино, олио, белен слънчоглед и слънчогледов шрот, чайове и лечебни билки.
Търговско-промишлена палата - Стара Загора беше инициатор и домакин на бизнес среща, насочена към насърчаване на селскостопански технологии и търговско сътрудничество между Аржентина и България. В срещата участваха Н. Пр. извънредният и пълномощен посланик на Република Аржентина Алберто А. М. Труеба, заедно с представители на посолството и на аржентински компании, производители на селскостопанска техника, а също и български дистрибутори на техника, които бяха изложители на БАТА Агро 2019. България и Аржентина са селскостопански държави и секторът заема важна част от икономиките на двете страни. Сътрудничеството в сферата на земеделието може да даде допълнителни конкурентни предимства. Аржентина е световен лидер при отглеждането на някои зърнени култури. Приемането на технологии от задокеанската държава може да намали себестойността на българската продукция. На срещата беше даден пример с технология, базирана на принципа на директното засяване, което се извършва без дълбока оран. При него се използват само три вида машини и те са достатъчни за цялостното отглеждане на културите, за разлика от многобройните машини, използвани по конвенционалната технология. Този принцип е много по-евтин, по-екологосъобразен и щадящ почвата, което е гаранция и за по-високи добиви. Той се прилага при 95% от отглежданите зърнени култури в Аржентина, а в България е под един процент.

Образование и младежка заетост

Осемте професионални гимназии от Стара Загора и техните бизнес партньори се представиха по време на 7-ото издание на Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране. Панорамата се организира от Община Стара Загора и Регионално управление на образованието, със съдействието на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Клуба на работодателя. Част от форума беше изложение, разположено на пешеходния булевард в града, което позволи на всеки да се запознае с възможностите, които предлага всяка една от професионалните гимназии. Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране става все по-ефективна и все по-полезна. Събитието е насочено към кандидат-гимназистите и техните родители и към работодателите. То има за цел да помогне на младите хора да направят своя информиран избор за професии и специалности, съобразени с нуждите на пазара на труда в региона. Увеличава се броят на фирмите, които не само подкрепят инициативата, но и активно разчитат на местните кадри, за да решават свои конкретни икономически задачи. Търговско-промишлена палата - Стара Загора през последните години е един от двигателите на този процес. Палатата стимулира въвеждането на дуално обучение в четири професионални гимназии. С помощта на Проект ДОМИНО, изпълняван с финансиране от Швейцария, Стара Загора стана първата област, в която ученици получиха възможност да придобият професионални умения в няколко предприятия от региона.
Част от Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране беше и проведената кръгла маса на тема Професионално образование - поглед в бъдещето. При работата ѝ бяха представени възможностите и тенденциите, а също и планираното развитие на конкретните гимназии в областта на професионалното образование и взаимодействието с работодателите от региона.

Съществуващият проблем с човешките ресурси е оценен от бизнеса като най-важен за фирменото развитие. Затова Палатата работи активно за неговото разрешаване, чрез различни мероприятия и съдействие за осъществяване на по-тясна връзка бизнес - образование. Сред тях беше и проведената Европейска седмица на професионалните умения с Дни на отворените врати. През октомври 2019 г. 24 предприятия от региона, в които работят над 5500 работници, отвориха вратите си и поканиха ученици и техни родители да се запознаят с възможности за бъдеща трудова реализация. Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия и има за цел да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение.

Други събития

Търговско-промишлена палата - Стара Загора беше домакин на дискусионен форум, част от проект Дигитални МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката - BG05SFOP001-2.009-0002-C01. Проектът се изпълнява от Българска търговско-промишлена палата, съвместно с регионалните търговско-промишлени палати и с финансиране от оперативна програма Добро управление. Целта му е да се насърчи участието на малкия и средния бизнес, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и на електронното управление. По време на срещата в залата на Палатата бяха обсъдени подготвения инструментариум и препоръките за постигане на по-активно прилагане на електронните услуги за цифровизация на бизнеса.
Търговско-промишлена палата - Стара Загора е създател и основен организатор на Фестивала на виното и културното наследство Августиада. През 2020 г. предстои неговото девето издание (25 - 26 септември). След като през 2019 г. фестивалът гостува на Етнографски комплекс Етъра, Габрово, и с това допълни XVII Международен панаир на традиционните занаяти, с деветото си издание Августиада се завръща в Стара Загора, като освен добре познатите събития, ще включва и много нови елементи.

 

Проекти на Палатата


Enterprise Europe Network - Европейска мрежа в подкрепа на предприемачеството

Търговско-промишлена палата - Стара Загора e част от най-голямата европейска бизнес мрежа Enterprise Europe Network (Европейска мрежа за предприятия). Мрежата е основен инструмент на Европейската комисия за подпомагане на малкия и средния бизнес.
Проектът е съфинансиран от Главна дирекция Предприятия и индустрия на Европейската комисия с цел предоставяне на интегрирани бизнес и иновационни услуги на малки и средни предприятия.

Мрежата е създадена през 2008 г. като обединяване и надграждане на дейността на Евро Инфо Центровете (1987 - 2007) и Иновационните центрове (1995 - 2007). Enterprise Europe Network е уникална с географския си обхват - 52 страни в цял свят, над 680 организации - търговски палати, агенции за регионално развитие, университетски, технологични и изследователски центрове, консултантски фирми.

В България Enterprise Europe Network е представена от консорциума на Европейските информационни и иновационни центрове (ЕИИЦ), в който участват 12 организации - Българска търговско-промишлена палата, палатите във Враца, Добрич, Пловдив, Стара Загора и Ямбол, Бизнес центровете в Русе и Сандански, централният офис в София на Българска стопанска камара, БАН и GiS трансфер център (София). Координатор на българската мрежа е ARC консултинг ООД, а Търговско-промишлена палата - Стара Загора има ролята на технически координатор за изпълнение на дейностите на целия консорциум. Партньорите осигуряват пълно географско покритие на страната.
При предоставянето на услуги на своите клиенти, партньорите в Европейската мрежа за предприятия си сътрудничат като обменят информация в специален интранет базиран инструмент и обща база данни. Всеки партньор в мрежата на регионално ниво работи с асоциирани експерти в различни области, които се включват при обслужването на клиентите, така че ако фирма се обърне към мрежата, да не попадне на грешната врата.
За постигане на целите си мрежата развива и предоставя на МСП портфолио от широк кръг интегрирани услуги на принципа на едно гише.

Информация, консултации и обучения

•  Информация за европейските политики, касаещи бизнеса и националните законодателства, отразяващи европейските изисквания по отношение на видовете стопанска дейност и на продуктите
•  Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги
•  Информация за стандарти, сертификация на продуктите и СЕ маркиране, за права на интелектуална собственост, за митническите формалности и процедури, критериите за екологичност на стоките и др.

Бизнес коопериране

•  Бизнес одит за оценка на готовността на фирмите за излизане на международни пазари - оценка на пазарния потенциал на произвежданите продукти и обща готовност на фирмата
•  Маркетингови услуги за намиране на нови бизнес партньори
•  Бюлетин - Оферти за бизнес коопериране - търсене и предлагане на продукти, услуги, подизпълнение и производствено коопериране
•  Бюлетин - Оферти за технологични коопериране - търсене и предлагане на технологии
•  Бюлетин - Оферти за проектно коопериране - търсене и предлагане на партньорства при сформиране на консорциуми за кандидатстване по Хоризонт 2020 и други европейски програми
•  Бюлетин - Б2Б събития от събитийния календар на мрежата - брокерски дни и бизнес мисии - срещи по предварителен индивидуален график
•  Организиране на международни Б2Б срещи по време на големи панаири и изложения
•  Организиране на бизнес мисии в чужбина с цел обмен на опит и срещи с потенциални партньори.

Технологичен трансфер и иновации

•  Технологичен одит - оценка на нивото на производствените технологии и проучване с цел въвеждане на нови технологии и улесняване на иновационните процеси
•  Съдействие при пазарната реализация на научни разработки - трансфер на нови технологии, създаване на високотехнологични смесени предприятия
•  Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия.
•  Достъп до финансиране
•  Информация за финансовите инструменти и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа
•  Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по Хоризонт 2020, Структурните фондове на ЕС, и други програми, финансиращи иновативни дейности.

Гласът на бизнеса в Европа

•  Участие в обществени консултации - проучване на мнението на бизнеса при предстоящи промени в различни области на европейски политики
•  Организиране на бизнес панели по специфични теми, касаещи нормативна уредба
•  Мрежата информира европейските институции за трудностите на предприятията на европейския пазар, за ефективността на финансиращите програми и други проблеми, произтичащи от европейските политики, за да станат те по-благоприятни за бизнеса и да стимулират растежа и конкурентоспособността на европейската икономика.

 

WINET (2019 - 2021)

Целта на проект WINET е насърчаване на търговията и кооперирането между фирми във винения сектор в Черноморски регион. Партньорските организации - Агенция за насърчаване на инвестициите и износа в Кишинев, Молдова, Търговско-промишлена и селскостопанска камара в Тулча, Румъния и Търговско-промишлена палата - Стара Загора, ще създадат мрежа от над 100 предприятия и други заинтересовани страни - висши учебни заведения, изследователски центрове, местни, регионални и национални власти, неправителствени бизнес подкрепящи организации от трите страни.
В рамките на проекта ще се създаде необходимата рамка и условия за стартиране на трайни партньорства между членовете на мрежата - активно сътрудничество, създаване на търговски отношения, въвеждане на модернизации във винарската промишленост.

Дейности по проекта:
•  Първоначална оценка на ситуацията за създаване на мрежата WINET
•  Създаване на мрежата WINET
•  Съвместни събития и програми за обмен на опит.
Създаване на WINET платформа и популяризирането като инструмент за популяризиране на продукти и услуги за сътрудничество и търговия между членовете

Летящ старт: направи първи стъпки в предприемачеството и ускори своя бизнес (2018 - 2020)

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е партньор по проект Летящ старт, изпълняван по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Процедура Подкрепа за предприемачество, с водеща организация Динакс Инвест ООД.
Проект Летящ старт се основава на разбирането за потенциала на младите хора да създадат свои собствени предприятия като по този начин станат иноватори в областите, в които желаят да работят. Чрез предоставяне на обучения по предприемачество, проектът цели да осигури умения и знания, които са решаващи за развитието на предприемаческата култура. Практическата програма е с основна цел да предостави на 120 млади хора шанса да се обучават на предприемачески умения. Проектът предвижда задължителни и допълнителни практически модули, основаващи се на използване на високите технологии и гъвкави методи на работа в бизнеса.
Дейностите по проекта ще включват също интерактивност, менторство и въвличане на практици с различни професии в образователния процес и ще обхванат младежи до 29 г., а също така и неактивни и заети лица над тази възраст. Обученията ще бъдат организирани в 4 цикъла, с продължителност от по три месеца, които ще бъдат предшествани от етап на информиране, мотивиране и селектиране на участниците. След периода на обученията, кандидатите ще бъдат селектирани на база техните идеи и екип и ще бъдат поканени да развият идеите си в общо работно пространство, където ще могат да ползват услугите на ментори, лектори и съветници в различни области, с цел усъвършенстване на идеята им и създаване на устойчив бизнес. В края на всеки един цикъл ще се проведе Демо ден, в който ще се представят идеите пред корпоративни партньори, инвеститори и потенциални клиенти.

ERIAS (2019 - 2021)

ERIAS е 30 месечен партньорски проект, обединяващ 13 палати от 6 страни. Проектът е фокусиран върху интеграцията на пазара на труда на гражданите на трети страни, включително бежанците и се финансира по програма на ЕС AMIF-2017-AG-INTE-04 Integration of Third-Country Nationals. ERIAS предлага методология за интегриране на гражданите на трети страни на пазара на труда, основана на оценката на уменията за заетост и отчитане на интересите на всички заинтересовани страни. Партньорите ще тестват подхода ERIAS на място с цел интеграция на гражданите на трети страни в съответствие с потребностите на местните предприятията от заетост.
Българските партньори са Българската търговско-промишлена палата и палатите в Стара Загора и Хасково.
Те ще направят проучване и анализ на мигрантската ситуация в България; проучване на потребностите на работодателите от квалифицирани работници; ще организират семинари за работодатели Как да наемат мигранти от трети страни, обучение на граждани на трети страни в София, Стара Загора, Хасково по следните теми: Български език, Предприемачество и как да започнем бизнес в България, Как да бъдем наети на работа в България; щe подпомагат работодателите при набирането на граждани от трети страни; ще предоставят консултации и подкрепа на граждани от трети страни за създаване на собствен бизнес в България.

Алианс Бизнес училище (2019 - 2020)

Двугодишният проект обединява 4 палати, 4 професионални училища и 2 бизнес консултантски организации от 6 страни и се фокусира върху разработването и въвеждането на методология за обучение на ученици (12 - 16-годишни) в предприемачески умения, прилагайки подхода ‘учене чрез прилагане’ в приемащи фирми. Проектът се финансира от програмата на ЕС Еразъм + КА2 Училищно обучение.
Целите на проекта са изграждане на капацитет на участващите търговски палати, които да служат като двигатели на създадените училищни бизнес алианси; сътрудничество с местни предприемачи; създаване на пилотни училищни бизнес алианси; организиране на ученически мисии във всички страни партньори и сътрудничество с местни фирми; предоставяне на консултации на учениците в практически аспекти на бизнеса.

Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила (2019 - 2020)

Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила е двугодишен партньорски проект на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Областна администрация Стара Загора. Той адресира един от основните проблеми в страната ни - недостига на кадри на всички нива - ниско и високо квалифицирани. Проектът е финансиран по Оперативна програма Добро управление.
Проектът е фокусиран върху (а) проучвания с цел идентифициране на неблагоприятните фактори, водещи до възникване на проблема с кадрите; определяне на обществените потребности от политики, адресиращи проблема; събиране на предложения/препоръки за политики и мерки за решаване на проблема, идентифициране на добри практики и иновативни решения с доказана ефективност (b) създаване на механизми и инструменти за активно включване на бизнеса и гражданите във формиране на политики за решаване на проблема с недостига на кадри, (с) анализ на събраната информация и данни, изготвяне на доклад, формулиране и внасяне на предложения/препоръки за политики и мерки, адресиращи задържането и привличането на работна сила в България и решаване на проблема с кадрите.

 
Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297

имейл: office@chambersz.com
https://www.chambersz.com