Начало Новини Актуално 59.1% от населението на Стара Загора е трудоспособно

59.1% от населението на Стара Загора е трудоспособно

Актуално
1pic0205Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора в края на 2015 г. е 191 245 души, или 59.1% от населението на областта, съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток на Националния статистически институт. От тях мъжете са 100 904, а жените - 90 341. Броят на трудоспособното население намалява с 2 283 души, или с 1.2% през 2015 г. спрямо предходната година. Към края на 2015 г. над трудоспособна възраст са 82 584 души, или 25.5%, а под трудоспособна възраст - 49 856 души, или 15.4%. Населението на област Стара Загора е 323 685 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-о място по брой на населението - непосредствено след област Бургас (413 884) и преди област Благоевград (312 831). В сравнение с 2014 г. населението на областта намалява с 2 278 души, или с 0.7%.
Мъжете са 157 260 (48.6%), а жените 166 425 (51.4%), или през 2015 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 058 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 69 342, или 21.4% от населението на областта. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 3.9 процентни пункта.

Фиг. 1. Възрастова структура на населението на област Стара Загора към 31.12.2001 и 31.12.2015 година

pic0205 1

pic0205 2

 Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.9%, а на мъжете - 17.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.
В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (46.3%), Братя Даскалови (31.2%) и Чирпан (26.2%). Общо в 8 общини този дял е над средния за областта. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Гурково (17.9%), Николаево (18.7%) и Стара Загора (19.2%).
Към 31.12.2015 г. децата до 15 години са 46 637, или 14.4% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2014 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. - намалява с 0.7 процентни пункта.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Николаево - 26.2% и Гурково - 19.6% от населението на общината. Общо в 6 общини този дял е под средния за областта, като най-нисък е в община Опан - 8.7%, следвана от община Раднево -12.7%.
Към 31.12.2015 г. общият коефициент на възрастова зависимоств област Стара Загора е 55.8%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение през 2001 и 2014 г. този коефициент е бил съответно 48.4 и 54.7%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 48.7%, отколкото в селата - 77.5%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Стара Загора достига 43.8 години в края на 2015 година.
Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете на областта средната възраст на населението е 42.7 години, а в селата - 46.7 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2015 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст се запазват както през 2014 г. - до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2015 г. е 191 245 души, или 59.1% от населението на областта, като мъжете са 100 904, а жените - 90 341. Броят на трудоспособното население намалява с 2 283 души, или с 1.2% през 2015 г. спрямо предходната година.
Към края на 2015 г. над трудоспособна възраст са 82 584 души, или 25.5%, а под трудоспособна възраст - 49 856 души, или 15.4% от населението на областта.

1.      Население под, във и над трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.  (Проценти)

Година

Възраст

под трудоспособна

в трудоспособна

над трудоспособна

2001

16.4

58.4

25.2

2005

15.1

61.3

23.6

2010

15.0

61.4

23.6

2011

14.7

60.0

25.3

2012

14.8

60.2

25.0

2013

15.1

60.0

24.9

2014

15.4

59.4

25.2

2015

15.4

59.1

25.5

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). Към 31.12.2015 г. в област Стара Загора това съотношение е 63. За сравнение през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 117 млади хора.

Териториално разпределение на населението

Област

Общини

Общо

В градовете

В селата

Област   Стара Загора

323685

232131

91554

   Братя   Даскалови

8403

-

8403

   Гурково

4988

2707

2281

   Гълъбово

12414

7781

4633

   Казанлък

69668

49825

19843

   Мъглиж

9972

3163

6809

   Николаево

4488

2725

1763

   Опан

2672

-

2672

   Павел   баня

13601

2589

11012

   Раднево

18833

12013

6820

   Стара   Загора

158563

136807

21756

   Чирпан

20083

14521

5562

Към 31.12.2015 г. в градовете живеят 232 131, или 71.7%, а в селата 91 554, или 28.3% от населението на област Стара Загора.

В съответствие с административно-териториалното устройство на България, област Стара Загора е разделена на 11 общини и 134 кметства. Към края на 2015 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 - села. В 4 населени места няма население. В 20, или в 9.7% от населените места живеят от 1 до 50 души.

С население над 10 хил. души са 6 общини в област Стара Загора, в които живеят 90.6% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 672 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора - 158 563 души (49.0%).

Още новини