Начало Новини 188 фирми от Стара Загора са се възползвали от предоставената възможност и са подали документи за компенсации за общо 40

188 фирми от Стара Загора са се възползвали от предоставената възможност и са подали документи за компенсации за общо 4096 души

С лице към хоратаТърговско-промишлена палата - Стара Загора поиска актуална информация от Дирекция Бюро по труда - Стара Загора, която е важна за работодателите, за техните работници и служители и е свързана с възможносите за намаляване на въздействието на коронавируса върху предприятията от региона. 

Публикуваме отговора на Дирекция Бюро по труда - Стара Загора.

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Мярката се простира върху голям брой сектори, с изключение на изрично изброените в постановлението: като Селско, госрко и рибно стопанствоФинансови и застрахователни дейностиДържавно управлениеОбразованиеХуманно здравеопазване и социални дейностиДейности на домакинства като работодатели; неидентифицирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление и Дейности на екстериториални организации и служби.

До 27.04.2020г. 188 фирми от различни браншове са се възползвали от предоставената възможност и са подали документи за компенсации за общо 4096 лица.

Най-голям брой заявления са подадени по реда на чл. 1. ал. 2 от ПМС 55/30.03.2020 г. - на работодател, преустановил работа по реда на чл. 120в, ал. 1 от КТ - общо 88 бр. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1. ал. 1 от ПМС 55/30.03.2020 г. - на работодател, преустановил работа въз основа на заповед на държавен орган, подадените заявления са общо 75 и най-малко са подадените заявление по по реда на чл. 1. ал. 3 от ПМС 55/30.03.2020 г. - на работодател, установил непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 2 от КТ - 25 бр.

Важно е работодателите да знаят, че освен да са коректни платци към държавата и общината и да имат намаление на приходите над 20% на база аналогичен месец в предходна година, документите се изпращат/подават в Дирекция Бюро по труда, на чиято територия осъществяват дейност.

Препоръчваме на работодателите внимателно да определят и изпратят/подадат пакета документи към тази Дирекция Бюро по труда, на чиято територия осъществят дейност и се намира поне един от обектите на работа на персонала, за който се заявява изплащане на компенсации.

Териториалният обхват на Дирекции Бюро по труда може да се намери на сайта на Агенция по заетостта.

Кандидатстването става по 3 начина:

- електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ - препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/. От всички подадени документи. Чрез този канал внесените документи са 56 бр. ;

- с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации;

- при невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция Бюро по труда на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. Заедно с документите се предоставя на електронен носител списъка на работниците/служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя, а Агенцията по заетостта по служебен път информира Националния осигурителен институт. За това какви плащания са направени не можем да предоставим информация, тъй като същите се извършват от НОИ.

Надяваме се и чрез ПМС 55 фирмите да намерят вариант и да запазят своите работници и служители, както знаем при нормални условия персонал се намира трудно.

Брой новорегистрирани безработни в региона, засегнати сектори от началото на извънредното положение и започнали работа за същия период

От началото на обявеното Извънредно положение регистрираните безработни са общо 2292 бр., като най-много са от сферата на услугите - 55% или 1238 бр., 24% или 555 бр. са от сферата на търговията. От хотелиерския бранш освободените са 13,4% или 308 бр..

В същото време 369 безработни са започнали работа за този период. Интересна е квалификационната и възрастова характеристика на започналите работа - почти половината /48%/ са специалисти, при 27% без квалификация и 25% с работническа такава. Почти половината са в най-активната възрастова група - от 30 до 49г.

Териториалното поделение на Агенция по заетостта - Бюрото по труда Стара Загора, благодари на всички работодатели, подпомогнали своите вече бивши кадри за оказаното съдействие при регистрация на освободените от тях лица чрез предоставяне на формуляри за регистрация в Бюрото по труда, както и в НОИ.

Процедурите са подробно разписани в публикувания на сайта на Агенцията по заетостта Вариант за РАБОТОДАТЕЛИ - съдействие за регистрация на освободен персонал.

Дори частично оказаната подкрепа чрез някое от предложените варианти и стъпки за съдействие е безспорен показател за социална отговорност на работодател към неговите работници и служители. Тази съпричастност и социална солидарност придобива още по-голяма значимост в условията на настоящата тежка обстановка.

Повече и конкретна информация за начините и формите за заявяване на регистрация в бюрата по труда и получаване на обезщетения може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките Лесни стъпки за регистрация в бюрото по труда и Предлагащи работа.

Информация на Дирекция Бюро по труда - Стара Загора

Още новини