Начало Новини Актуално 182 хил. души са останали без работа през 2009 г.

182 хил. души са останали без работа през 2009 г.

Актуално

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2009 г. намаляват с 84 хил. или с 3.6% спрямо края на септември 2009 г. като достигат до 2.25 милиона. Най-голямо намаление е регистрирано в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - 16.7%, Селско, горско и рибно стопанство - 16.6% и Строителство - 9.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост - 23.1% и Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството - 18.9%, в които през декември 2009 г. броят на наетите спрямо септември 2009 г. намалява съответно с 3.9% и 1.2%, предаде econ.bg.
В края на декември 2009 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са със 182 хил. или 7.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на наетите лица спрямо декември 2008 г. се наблюдава в икономическите дейности: Преработваща промишленост - 71 хил., Строителство - 35 хил. и Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството - 22 хиляди. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности Строителство- 18.1% и Други дейности - 12.9%.
Средната месечна работна заплата в номинално изражение за декември 2009 г. е нараснала с 31 лева спрямо месец септември 2009 година.
През четвърто тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.9% до 606 лв. спрямо трето тримесечие 2009 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-високо нарастване на средната месечна работна заплата, са: Добивна промишленост - 13.7%, Финансови и застрахователни дейности - 11.2% и Операции с недвижими имоти - 8.8%.
На годишна база през четвъртото тримесечие на годината средната месечна работна заплата се увеличава с 10.6%. Най-голямо увеличението в икономическите дейности Операции с недвижими имоти - 24.3% и Строителство - 20.6%. Намаление на заплатата с 2.7% е регистрирано в икономически дейности Държавно управление и Професионални дейности и научни изследвания- 0.6%.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвърто тримесечие 2009 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
• Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1 358 лева
• Финансови и застрахователни дейности - 1 324 лева
• Добивна промишленост - 1 015 лева
Най-ниско платени са били наетите лица в икономически дейности:
• Хотелиерство и ресторантьорство - 386 лева
• Административни и спомагателни дейности - 440 лева
• Селско, горско и рибно стопанство - 457 лева.
Спрямо четвърто тримесечие 2008 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 4.0%, а в частния сектор - с 13.2%.

Общ доход на домакинствата по източници на доходите

ХІІ. 2008
ХІІ.2009
Източници
структура

средно на
домакинство

средно на лице
струткура

средно на
домакинство

средно на лице
% (лв.) (лв.) % (лв.) (лв.)
Общ доход
100,0
925,28
376,23
100,0
812,90
331,62
Брутен общ доход
96,4
892,31
362,83
95,0
772,58
315,17
Работна заплата
44,6
412,98
167,92
49,5
402,02
164,00
Извън работната заплата
8,7
80,22
32,62
5,7
46,35
18,91
От самостоятелна заетост
5,9
54,95
22,34
7,1
57,69
23,54
От собственост
0,7
6,79
2,76
0,9
7,41
3,02
Пенсии
20,0
185,35
75,37
27,4
222,42
90,73
Обезщетения за безработни
0,2
1,59
0,65
0,6
4,81
1,96
Семейни добавки за деца
0,5
4,87
1,98
1,0
7,88
3,21
Други социални помощи
14,8
136,95
55,69
2,3
18,73
7,64
Регулярни трансфери от други домакинства
0,9
8,60
3,50
0,6
5,27
2,15
Приходи от продажби
0,5
4,33
1,76
1,0
8,24
3,36
Други приходи
3,1
28,64
11,65
3,9
32,08
13,09
Изтеглени спестявания
х
19,29
7,84
х
23,65
9,65
Заеми и кредити
х
10,37
4,22
х
8,14
3,32

Още новини