Начало Новини Актуално 176 фирми са против проекта на Закон за управление на отпадъците

176 фирми са против проекта на Закон за управление на отпадъците

Актуално
Черни и цветни метали

176 търговски дружества, изпратиха писмо до министър-председателя Бойко Борисов, за да изразят недоволството си от изработения от Министерството на околната среда и водите, Проект на Закон за управление на отпадъците. Писмото е изпратено до българските институции и медии, за да се предотвратят „непоправимите щети, които новият законопроект ще нанесе на един добре работещ икономически сектор в България”.

Законопроектът, заплашва да наруши свободната стопанска инициатива, основана на конситуционния принцип за равнопоставеност на видовете собственост и неприкосновеност на частната собственост, правната сигурност и стабилност, както и съобразяването с основните положения на общоевропейската конкурентна и антимонополна политика в България.

В отвореното писмо са обобщени основните възражения на 176 – те фирми в бранша, свъразни с:
Премахването на режима по лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, и заменянето му с разрешителен режим. Тази промяна ще засегне правата на действащите търговски субекти и ще засили влиянието и тежестта на администрацията, което е в противоречие с основната тенденция на съвременната регламентация на стопанската дейност.

Изискването, дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) да се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности. Това изискване на проектозакона би имало пряк противоконкурентен ефект, тъй като ограничава географски пазара на търговията с отпадъци от черни и цветни метали. В тази връзка разпоредбата нарушава нормите на Закона за защита на конкуренцията.

Задължаването на гражданите да предават безвъзмездно само на общински площадки отпадъците си от черни и цветни метали.

Задължение за безвъзмездно предаване на ОЧЦМ. Задължаването на гражданите да предават безвъзмездно притежаваните от тях отпадъци от черни и цветни метали е противоконституционно и е в пряко противоречие с основни принципи и норми на правото на ЕС и на международните актове за защита правата на човека, включително Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС).

Задължението за предаване на ОЧЦМ само на общински площадки. Задължаването на гражданите да предават отпадъците си от черни и цветни метали само на общински площадки означава монополизиране и национализиране на търговията с отпадъци от черни и цветни метали, ликвидиране на пазара и свободната конкуренция в този стопански отрасъл и увреждане на правата и интересите на частните икономически оператори и на потребителите. Създаването на монопол на общините в дейността по събиране на отпадъци от черни и цветни метали е противоконституционно, тъй като Конституцията на Република България забранява създаването на монополи, освен за дейностите, изрично и изчерпателно посочени в Конституцията, и то само в полза на държавата, не и на общините (чл. 18, ал. 4 от Конституцията). Също така, създават се предпоставки за злоупотреба от страна на общините с монополно или господстващо положение и изкривяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазарите на услуги, свързани с ОЧЦМ. Нещо повече, след присъединяването на България към ЕС, българският пазар е част от единния европейски пазар и ликвидирането на конкуренцията на българския пазар засяга интересите не само на българските, но и на европейските икономически оператори и съставлява нарушение на разпоредбите на Европейското право, гарантиращи свободното движение на услуги и капитал, както и свободната конкуренция на Вътрешния пазар, и е основание за ангажиране на отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС.

Задължение за представяне на банкова гаранция като условия за издаване на разрешение за извършване на дейност по третиране на ОЧЦМ. С проектозакона се въвежда изискване за предоставяне на банкова гаранция в размер на 100 000 лв. за фирма и допълнително по 50 000 лв. за площадка за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали. Подобно изискване има дискриминационен и антиконкурентен характер, тъй като създава имуществена бариера за достъп до пазара на услугите по третиране на отпадъци от черни и цветни метали.

Задължение разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършват само по безкасов път. Проектът на ЗУО, въвежда изискване разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършват само по безкасов път. Изискването разплащанията да се извършват само по безкасов път, независимо от тяхната стойност, е в противоречие с разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, който предвижда плащането да се извършва по безкасов път само, когато е на стойност равна или надвишаваща 15 000 лв. Възниква и съмнение за лобистки характер на разпоредбата, която явно обслужва интересите на банковия сектор.

Предвиждане на санкционни последици при "неизпълнение на условията на разрешението". Проектът на ЗУО, предвижда редица санкционни последици при неизпълнение на условията на издаденото разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, включително на отпадъци от черни и цветни метали. Разпоредбите на закона, предвиждащи санкционните последици, са формулирани императивно, което означава, че всяко неизпълнение на условията на разрешението, независимо от неговия характер и тежест, ще доведе до настъпването на съответните негативни последици.

Досегашните проблеми с прилагането на действащия в момента закон могат да бъдат решени с адекватна правоохранителна и контролна дейност, с повишаване ефективността на българската правоохранителна и съдебна системи, за което е необходима политическа воля и реални реформи, а не с въвеждането на самоцелни забрани, социалистически по своя характер регулации и откровена експроприация на имущество, в нарушение на основни принципи на правовата държава. Този прецедент ще има изключително неблагоприятен, демотивиращ ефект и върху други отрасли на икономиката, и ще подложи на съмнение (както в страната, така и в чужбина) решимостта и способността на правителството да води адекватна, пропазарна икономическа политика, под върховенството на закона и в интерес на гражданите и бизнеса, а не на властта (администрацията) и свързани с нея бизнес интереси.

Писмото е изпратено до Президента на Република България, председателя на Народно събрание, ресорните министерства, Омбудсмана на Република България, синдикати, браншови организации.

На 10 юни 2011 г., петък, 176 фирми от бранша, взеха решение да учредят - Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране. Секторът от компании за рециклиране в България за 2010 г., генерира приходи в държавния бюджет от близо 30 млн. лева - корпоративен данък, 25 млн. лева – данъци, такси, осигурителни вноски на близо 14 000 души, заети в бранша, 7 млн.лева – 10 % данък от физическите лица, които предават метални отпадъци, 25 млн. лева – 10 % приходи в БДЖ от превозване на скрап на фирми, които ще бъдат доведени до умишлен фалит.

Още новини