Начало Новини Съобщения

Съобщения

Днес Европейската комисия отправи първата покана за представяне на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации (I3). I3 е нов инструмент за финансиране за периода 2021-2027 г., който предоставя 570 млн. евро в подкрепа на комерсиализацията и увеличаването на мащаба на междурегионални иновационни проекти в общи приоритетни области за интелигентна специализация. Той ще насърчава изграждането на европейски вериги за създаване на стойност, в които аспектът на сближаването има силно присъствие, и поне половината от бюджета му ще бъде заделена за по-слабо развитите региони.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: С помощта на Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации впрягаме неусвоения потенциал на по-активното междурегионално сътрудничество за по-иновативен и конкурентоспособен Европейски съюз с по-висока степен на сближаване. Този инструмент ще съчетава подкрепата за инвестиции в ключови европейски приоритети, като екологичния и цифровия преход, с най-добре представените сфери на иновации на всеки европейски регион. С радост мога да кажа, че с поканата за представяне на проекти инструментът вече навлиза в етапа на изпълнение.

I3 ще подкрепя партньорствата между изследователи, предприятия, гражданското общество и публичните администрации, за да се определят и прецизират общите сфери за инвестиции. Ще бъдат подкрепени и полезните взаимодействия с действията по Хоризонт Европа и програмата за единния пазар. Първите покани за представяне на предложения по I3 ще бъдат на стойност 145 млн. евро за годините 2021 и 2022.

Поканите за представяне на проекти по I3 ще имат две направления:

Направление 1: Финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти

За утвърдени партньорства с цел да им се помогне да ускорят навлизането на пазара и увеличаването на мащаба на иновативни решения в общи приоритетни области за интелигентна специализация, както и да разработят портфейл от инвестиционни проекти. По това направление се насърчава сътрудничеството между по-силно развити и по-слабо развити региони. Направлението е насочено по-специално към малките и средните предприятия и стартиращите предприятия, които често не разполагат с ресурси, за да изпробват своите идеи, концепции и иновации.

Направление 2: Финансова и консултантска подкрепа за развитието на вериги за създаване на стойност в по-слабо развитите региони

За нови партньорства с цел да им се помогне да ускорят навлизането на пазара и увеличаването на мащаба на иновативни решения в общи приоритетни области за интелигентна специализация, както и да разработят портфейл от инвестиционни проекти. Целта на това направление е да се увеличи по-специално капацитетът на регионалните екосистеми за иновации в по-слабо развитите региони за участие в световните вериги за създаване на стойност, както и капацитетът за участие в партньорства с други региони.

Специална експертна група на Комисията

За да се гарантира участието на заинтересованите страни, беше създадена експертна група, която да подпомага Комисията при изготвянето на дългосрочна работна програма и поканите за представяне на предложения.

Контекст

I3 е инструмент за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чийто 7-годишен бюджет възлиза на 570 млн. евро. Той стъпва върху опита от междурегионалните пилотни действия и черпи от стратегиите за интелигентна специализация (S3) в рамките на политиката на сближаване. I3 се изпълнява при пряко управление от Европейския съвет по иновациите и изпълнителната агенция за МСП - EISMEA, съгласно работна програма. Първата работна програма обхваща 2021 и 2022 г.

За повече информация

Още новини