Услуги на ТПП Регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица

Регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица

Размер на буквите

Вход в регистъра на търговските представителства в България

 

Чуждестранните лица, извършващи търговска дейност, могат да откриват търговски представителства в Република България.

Търговското представителство извършва нестопанска дейност като подготовка на промоции и изложения, реклама на стоки и услуги, демонстрации и др.

Търговското представителство на чуждестранно лице няма право да извършва самостоятелна стопанска дейност.

Режимът на търговското предствителство на чуждестранно юридическо лице се урежда в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Търговските представителства на чуждестранните юридически лица се регистрират пред Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие. Заявител може да бъде всяко чуждестранно лице с право да извършва търговска дейност съгласно националното си законодателство.

Необходимите документи за регистрация на търговско представителство на  чуждестранно юридическо лице са:

  1. заявление за първоначална регистрация (в PDF формат)
  2. регистрационна карта (в PDF формат)
  3. официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган съгласно националното му законодателство;
  4. официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка;
  5. решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в България;
  6. специално нотариално заверено пълномощно в оригинал за лицето, упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в България и обема на предоставените му права (може да бъде представен и оригинално заверен препис);
  7. оригинали на спесимени от подписите на лицата, представители в Република България - по право или по специални пълномощия, заверени пред нотариус или положени върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;

Документите по т. 3 и 4 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице, трябва да бъдат заверени за автентичност от:

а/ Министерството на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Република България в тази държава, или

б/ Консулската служба на издаващата държава в Република България, след което заверени от Управление "Консулско" при Министерството на външните работи на Република България (в случаите, когато документите не са заверени в издаващата държава), или

в/ друга Консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в България, ако издаващата държава няма акредитирана Консулска служба в страната, след което заверени от Управление "Консулско" при Министерството на външните работи на Република България.

Документите по т. 5 и 6, след като бъдат заверени от нотариус в чуждата държава, също подлежат на удостоверяване за автентичност по посочения по-горе начин.

След заверяването им за автентичност документите следва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление "Консулско" при Министерството на външните работи на Република България.

В случай, че документите са издадени от държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и върху тях е поставен в оригинална форма "апостил", те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Таксата за регистрация на търговско представителство е левовата равностойност на 140 евро.

Заявлението за регистрация заедно с необходимите документи се подава пред БТПП в София или в регионалните палати в страната. След подаване на заявлението пред БТПП представителството се регистрира в 3-дневен срок.

В 14-дневен срок от датата на влизане в сила на решението на БТПП за търговското представителство чуждестранното юридическо лице, чрез своя представител, трябва да подаде декларация за данъчната регистрация на представителството пред териториалната данъчна дирекция в чийто обхват попада адресът на управление, вписан в БТПП (т. 1.7 от Заповед № 1 от 12 януари 2000 г. на главния данъчен директор за реда и условията за данъчна регистрация). Допълнително осигурените данни - данъчен номер, БУЛСТАТ и номера на банкови сметки, се вписват в регистрационната карта на търговското представителство в БТПП.

Лицата, които са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирали търговски представителства в БТПП, могат да получат разрешение за продължително пребиваване в страната - за срок до една година (чл. 24, ал. 1, т. 6 Закона за чужденците в Република България). Разрешението за пребиваване може да бъде подновявано на същото основание след изтичането на законовоопределения срок.

Търговското представителство трябва да разполага само със средства, преведени от чужбина за издръжката му, и евентуални постъпления от ДОО за обезщетения на работещите български граждани.Тъй като не извършват стопанска дейност, търговските представителства не са задължени да подават годишна данъчна декларация. По същата причина те не дължат данъци при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Независимо че не извършват стопанска дейност, търговските представителства са данъчнозадължени за социалните разходи за персонала, нает по трудово правоотношение и за управление. Съгласно § 1, т. 14 от ЗКПО "Социални разходи" са: отчетените като разходи социални придобивки (в пари или в натура), определени съгласно чл. 293 и 294 от Кодекса на труда или по ред и начин, определени от ръководството на предприятието и предоставени на персонала, включително на лицата, на които е възложено управлението, и на лицата, наети по правоотношения, приравнени към трудовите по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на Закона за облагане доходите на физическите лица, с изключение на разходите, регламентирани като задължителни с нормативен акт.

Сделките и разплащанията с местни лица в страната, които се осъществяват от търговското представителство, от негово име или по пълномощие от чуждестранното лице, се считат като осъществена самостоятелна стопанска дейност, подлежаща на данъчно облагане.

На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Палатата

База-данни за регистрираните търговски представителства е публикувана на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ, с осигурен свободин достъп до нея. За поддържането й в актуално състояние се заплаща ежегодна такса, като наред с това представителството ползва и допълнителен пакет от услуги, предназначен за него. Съгласно данните от своя регистър БТПП изготвя и предоставя писмени и устни справки за регистрираните търговски представителства и издава сертификати за актуалното им състояние на български и чужди езици.

База-данни за регистрираните търговски представителства е публикувана на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ, с осигурен свободен достъп до нея. За поддържането й в актуално състояние се заплаща ежегодна такса, като наред с това представителството ползва и допълнителен пакет от услуги, предназначен за него.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297; 042 639627

имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
http://www.chambersz.comВижте по-голяма карта

 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |