Услуги на ТПП Вписване в търговския регистър на БТПП

Вписване в търговския регистър на БТПП

Размер на буквите

Вход в Търговския регистър на БТПП

 

Българска търговско-промишлена палата поддържа единен, доброволен, електронен регистър на юридически и физически лица, отговарящ на нарастналите нужди на бизнеса за бърз достъп до надеждна информация. Основната функция на регистъра е да обслужва и улеснява стопанската дейност на предприемачите, включително и чрез издаване и заверка на документи на български и чужди езици.

Основни принципи и предимства на информационната система:

  • Единна, централизирана електронна база данни, обхващаща БТПП и 28-те регионални търговско-промишлени палати;
  • Двуезична - българска и английска версии на системата за ползване от страната и от чужбина;
  • Въвеждане на широка по обем информация за регистрираните субекти – наименование, правна форма, седалище, бизнес-адрес, комуникации - тел, факс, електронна поща, интернет адрес, дейности за бизнес-контакти, представители по закон, упълномощени лица и обем на пълномощията им, чуждестранно участие, брой заети лица, лиценз и др.;
  • Въвеждените допълнителни параметри за регистрираните правни субекти и възможността за търсене по тях дава възможност за получаване на по-пълна информация за реалната им дейност и за лицата, легитимни да ги представляват, което е предпоставка за по-голяма сигурност при осъществяване на търговските взаимоотношения. Това не изключва извършването на проверка за актуалното им състояние и чрез други източници – Търговския регистър в Агенцията по вписванията;
  • Публичност на информацията, чрез осигурен достъп до регистрираните данни в ИНТЕРНЕТ на сайта на БТПП, при спазване на Закона за защита на личните данни;
  • Използване на въведените данни като база за удостоверяване статута на фирмите на български и чужди езици и за издаване на документи, подпомагащи стопанската им дейност – сертификати и референции за статута и финансовото им състояние на български и/или на чужди езици, сертификати за произход на стоки, експортни фактури, други документи, свързани с международния стокообмен. Издаването на документи се извършва след проверка на актуалното състояние на търговците в Търговския регистър в Агенцията по вписванията.

Публичната част на информационната система е предназначена да осигури достъп на клиентите на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) до данните за регистрираните фирми, съхранявани в системата.

Данните на регистрираните фирми, достъпни през публичната част са съобразени с нормативната (ТЗ, ЗЮЛНЦ, ЗК, ЗЗЛД и др.) база. Системата осигурява възможност за търсене и извеждане на данните за регистрираните лица по определени критерии и комбинация от тях.

За вписване в регистъра е нужно да бъдат попълнени следните формуляри, по образец.

  1. Заявление за първоначална регистрация (образец в pdf формат)
  2. Регистрационна карта (образец в pdf формат)
За повече информация: тел. 042 626297, 626033
 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |