Събития на ТПП - Стара Загора ТПП - Стара Загора ще съдейства на фирмите за привеждане в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците

ТПП - Стара Загора ще съдейства на фирмите за привеждане в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците

Вторник, 31 юли 2012 г., 14:58
Размер на буквите

Закон управление отпадъци

От 13.07.2012 г. е в сила новият Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.), предвиждащ множество мерки за по-ефективен мониторинг и контрол на дейностите на фирмите генератори и оператори на отпадъци. Търговско-промишлена палата - Стара Загора съдейства на фирмите за привеждане в съответствие с новите изисквания.

Основните промени са:

  • Разширен обхват на дейностите по оползотворяване на неопасни отпадъци (Директива 2008/98/ЕС), за които се изисква регистрационен режим
  • Нова процедура за издаване на нови разрешителни на всички оператори на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, батерии и акумулатори, електронно и електротехническо оборудване, черни и цветни метали. Неприключилите процедури за издаване на разрешителни и/или за утвърждаване на програми за управление на отпадъци към датата на влизане в сила на новия ЗУО, се прекратяват служебно, като внесените държавни такси подлежат на възстановяване
  • Одитните доклади за дейността на организациите по оползотворяване на отпадъци ще бъдат възлагани от Министъра на МОСВ, а не както до сега от независим експерт, избран от тях
  • Нови изисквания и задължения на възложителите на строителство и премахване на строежи, за изготвяне на планове за управление на строителните отпадъци и изпълнение на цели за рециклиране и оползотворяване
  • Значително увеличен размер на глобите и санкциите за установени нарушения, значително улеснен ред за отнемане на разрешителни от страна на компетентните органи
  • Нов модел на отчетност на дейностите с отпадъци, управляван от единна интернет базирана електронна система. В момента се разработва програмният продукт. Действащият към момента механизъм на отчетност ще се прекрати от 01.01.2013 г.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е включена като референт на МОСВ за тестване и пилотно въвеждане на електронната система за отчетност на дейностите с отпадъци.

Услуги на ТПП - Стара Загора за привеждане в съответствие с новия ЗУО:

  • Установяване на режима (регистрационен или разрешителен) за осъществяване на дейности, свързани с отпадъци
  • Подготовка на документи за регистрация и получаване на разрешителни
  • Екологичното планиране и проектиране на дейности с отпадъци
  • Консултации за най-бързо и привеждане в съответствие с цялостната рамка на екологичното законодателство.

За допълнителни въпроси и заявка за консултации можете да се обръщате към Светлозар Димов, ръководител направление Екология в Търговско-промишлена палата - Стара Загора, тел. 042 626297, 0882 940919.

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |