Събития на ТПП - Стара Загора БТПП издава международно признати сертификати за форсмажор

БТПП издава международно признати сертификати за форсмажор

Понеделник, 23 януари 2012 г., 16:44
Размер на буквите
БТПП

Във връзка със запитвания в БТПП от представители на бизнеса за издаване на сертификати, удостоверяващи бедствената ситуация, които да представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на търговски договори, Палатата припомня, че издава сертификати, които се основават на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието.

За улеснение на предприемачите по осигуряване на тези документи и с оглед опростяване на процедурата следва.

1. Потърпевшите фирми незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства;
2. Да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.

БТПП е поискала от съответните институции и министерства да изпращат копия от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така ще бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.

Сертификатите освобождават от отговорност при неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала непреодолима сила (форсмажор). Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др., съобщиха от пресцентъра на БТПП. 

Под непреодолима сила (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните. За установяване на непреодолима сила, трябва да са налице следните признаци:- обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;- тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими; от извънреден характер и да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи: официален документ, издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието; копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение; справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %, или по друг начин, в зависимост от спецификата на договора;Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.

Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП, са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции. Поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика, няма случаи, при които сертификат за форсмажор, издаден от Палатата да не е уважен от съдебни или арбитражни институции. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. 

Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат. Палатата препоръчва на българските търговци задължително да включват във външнотърговските си договори клауза за форсмажор, като удостоверяването му се извършва от БТПП. 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |