Събития на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов: Формулата на успеха е публично-частно партньорство с участие в европроекти

Олег Стоилов: Формулата на успеха е публично-частно партньорство с участие в европроекти

Понеделник, 21 ноември 2011 г., 19:36
Размер на буквите
Олег Стоилов Стара Загора

В очертаващата се продължителна рецесия в икономиките на България, на Европа и на света като цяло, все по-важно ще бъде оптималното използване на всички налични ресурси. Това е нещо, което ние не успяхме да постигнем и което дава голям резерв за в бъдеще, казва Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

- Г-н Стоилов, тази година празнувате юбилей 20 години от създаването на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Каква е вашата равносметка?

- Мисля, че за този период Палатата успя да изпълни до голяма степен мисията си. Тези две десетилетия работихме активно в подкрепа на фирмите за привличане на инвестиции и за подобряване на бизнес и екологичната среда в региона и в страната. Сигурно много неща бихме могли да направим повече и по-добре, но все пак смятаме, че свършеното за периода ни дава основание с гордост и самочувствие да отбележим тази годишнина, както и увереност за бъдещото устойчиво развитие на организацията. Към момента в Палатата има над 200 фирми – преки членове и над 1800 асоциирани. Преобладаващата част от членовете ни са от Старозагорския регион, но имаме членове от Сливен, Ямбол, София, Троян, които независимо от разстоянието, участват активно в нашите събития и получават необходимото съдействие. Услугите на Палатата ползват и много фирми, организации и граждани, които не са членове. Участваме активно в партньорство с други институции и организации в цялостния обществен живот на региона и може би ще прозвучи нескромно, но имаме самочувствие на лидер в развитието на неправителствения сектор.

- Всичко това е добре, но световната криза продължава. Как се отразява тя на бизнеса в Старозагорско?

Кратка историческа справка за учредяването и развитието на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е регистрирана в Старозагорски окръжен съд на 13 август 1991 г. Регистрацията ѝ е предшествана от сформиране на две инициативни групи, които паралелно развиват идеята за изграждане на организация на бизнеса в Стара Загора при прехода от планова към пазарна икономика. Двете инициативни групи успяват да се обединят, да учредят една единна организация с 93 члена, с 15 членен управителен съвет (УС) и двама съпредседатели – Веселин Станчев и Пейчо Динев. Учредяването и стартирането на дейността на Палатата се осъществява с методическото, организационното и финансовото съдействие на Българска търговско-промишлена палата. Месец по-късно, на 30 септември 1991 г. УС на Палатата избира за председател Спас Спасов, тогава директор на Търговска банка АД, който ръководи работодателската организация до септември 1992 г. На 21 септември 1992 г. за председател на УС на Палатата е избран Веселин Станчев и той ръководи дейността й до септември 1999 г. В неговия мандат организацията успява да се сдобие със собствен офис за развиване на дейността, какъвто имат тогава само 2 палати в България. През този период оперативното ръководство на организацията се осъществява от Георги Николов, а след него от Красимира Соколова. На 9 септември 1999 г., след изтичане на мандата на стария УС е избран нов УС, за негов председател е избран Митко Динев, а за изпълнителен директор и след това за зам.-председател е избран Олег Стоилов. През този период Палатата започва следващ етап от своето развитие, като разширява дейността си, започва активна работа по национални, европейски и други международни проекти, с което нараства нейния авторитет на регионално, национално и международно равнище. На 31 май 2006 г., на поредното мандатно общо събрание на Палата за председател на УС е избран Олег Стоилов, а за главен секретар - Красимира Соколова. На общото събрание на Палатата, проведено на 17.06.2011 г. е избран 12 членен управителен съвет в състав Александър Палешутски, Донка Колева, Иван Тотев, Йовчо Йорданов, Красимира Соколова, Олег Стоилов, Пламен Русев, Светла Апостолова и Славин Янакиев и тричленен контролен съвет в състав Красимира Чахова, Енчо Баръмов и Валентин Вълков. За председател на УС е преизбран Олег Стоилов, а Красимира Соколова – за зам.-председател., каквото е състоянието и в момента.

- За периода на демократичните промени много фирми от нашия регион успяха да завоюват добри национални и международни позиции и успешно да се конкурират на Европейския и световен пазар. За съжаление, както кризата и сега очертаващата се продължителна рецесия се отразяват негативно върху портфейла от поръчки на тези фирми. Те са принудени да оптимизират своята дейност, включително и да редуцират трудовите си ресурси. Но въпреки кризата в Старозагорския регион има фирми членове на Палатата, които успяха не само да запазят, а и да увеличат обема на произвежданата продукция, което правят и в момента. Тези фирми не са много и не могат да променят общите относително негативни тенденции в развитието на бизнеса, но все пак е показателно, че и в тази сложна икономическа обстановка при добър мениджмънт би могло да се постигнат добри резултати. И тук бих желал да отбележа ролята на Търговската палата с натрупания опит и с международните си контакти, с проектите, в които тя участва и преди всичко с дългогодишното си участие в най-голямата европейска бизнес подкрепяща мрежа Enterprise Europe Network, успява да помага на фирми с добър производствен и експортен потенциал и с конкурентна продукция да намират пазари, да намират международни партньори и да осъществяват кооперационни връзки. Мисля, че в бъдеще още повече ще се издига ролята на такива организации като Палатата, помагащи на малкия и среден бизнес именно с дейности, които самите фирми трудно биха могли сами да развиват. И тук си мисля, че бизнесът трябва да започне още повече да се обединява и да се консолидира. Да се използват такива форми като клъстерите, с които много по-ефективно фирмите биха могли да покажат своите конкурентни предимства.

- Все пак в какви направления се очаква развитие на регионалната икономика?

- Палатата обособи няколко специализирани направления на своята дейност, които смятам, че са перспективни за нашия регион и с които ще бъдем в помощ на фирмите в региона да използват естествените му предимства. Без да ги аранжирам по важност, ще започна от енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Все повече се убеждаваме, че това направление е изключително важно за региона и страната. Развивайки енергийно ефективно своето производство, фирмите стават все по-конкурентноспособни на пазара. От друга страна, използването на големия потенциал на възобновяемите източници в региона ще позволи ние да останем лидери в енергийното производство в страната като обаче го изместваме към "зелената" енергия. Естествено, всичко това води и до положителни екологични резултати за нашия регион, който има недотам добро екологично наследство. Самата екология е акцент на дейността на Палатата. Участвайки в международния проект ECREINetwork – Европейска мрежа на клъстери и региони за екоиновации и екоинвестиции в екологични дейности имаме възможност да се възползваме от добрите практики и натрупания опит на водещи европейски региони, както и да съдействаме за трансфер на иновации и технологии за подобряване на екологичното производство на фирмите. За периода Палатата натрупа голям капацитет за разработване и изпълняване на проекти по национални, европейски и други международни програми, като е участвала в редица такива проекти, а така също е съдействала на фирми за разработване на собствени проекти.

В очертаващото се бъдещо икономическо развитие на страната, на Европа и на света като цяло, все по-важно ще бъде оптималното използване на всички налични ресурси по регионите и това е нещото, което ние не успяхме да постигнем и което е голям резерв за в бъдеще. Става въпрос за развитие на проекти на база на публично-частно партньорство с участието на регионалния бизнес, на неправителствения сектор и с активното съдействие на общинските администрации в областта за реализиране на различни дейности и инициативи, за които финансовите ресурси не са най-важното. Например, възможни са публично-частни партньорства в изпълнение на цялостни проекти за енергийна ефективност на обществени сгради. Бизнесът би могъл да поеме финансирането и изпълнението на проекта, а положителният ефект (реализираните икономии) при експлоатация на тези сгради, може да се разпредели между общината и бизнеса и по този начин няма да има нужда да се привличат сериозни външни ресурси.

Съдействие за развитие и популяризиране на културно-историческото наследство и природните дадености на региона е също наша стратегическа цел. Вярвам, че си спомняте, когато в края на 2009 г. при посещението в Стара Загора на г-жа Кристин Фурние, изпълнителен директор на Световната асоциация на туристическите агенции WATA, представихме проекта Старозагорски регион като предпочитана и устойчива туристическа дестинация, под мотото Пътуване във времето. Самата г-жа Фурние тогава каза, че не са много регионите в света, които на толкова малка площ, с радиус от около 40 км., имат толкова плътно представена историята на развитието на човешката цивилизация от неолита до наши дни. С нейно съдействие и с подкрепата на българския представител във WATA, туристическа агенция Миел, представихме проекта по време на 60-тата юбилейна Генерална Асамблея на WATA в Барселона, който беше приет много добре. Това ни дава увереност и оптимизъм за развитие и използване на туристическите възможности на региона, както и допълнителни аргументи да търсим и защитаваме полагащото се мястото на Стара Загора в Националната стратегия за развитие на културно-историческия туризъм. А като добавим към това и добрите природни дадености за развитие на балнео, СПА и уелнес туризъм и вече добрата база за настаняване мисля, че се получава убедителна платформа за много по-широко привличане на национален и международен туристически поток. Но за да се реализира всичко това трябва много по-добра координация и партньорство между областната и общинските администрации, бизнеса, науката, браншовите и другите заинтересовани неправителствени организации от региона. Трябва да се разработи и изпълни цялостна стратегия за развитие на сектора. Трябва национална подкрепа и много работа. А като част от този проект, имаме вече структурирана идея за превръщане на Старозагорски минерални бани в истинско зелено сърце на община Стара Загора…

За периода на своето развитие Палатата разработи собствени информационно-комуникационни инструменти, които отдавна надхвърлиха ролята на информационна мрежа между членовете.

Икономическият годишник на регион Стара Загора, луксозно двуезично издание, което излиза за десета поредна година, е единствено по рода си регионално издание в страната с богата фирмена и икономическа информация. Изданието се публикува и в интернет. То се превърна в икономическата визитка на региона и е търсено както от чуждестранни търговски представителства, така и от инвеститори в региона. Заедно с това годишникът е много добър рекламоносител, който може ефективно да се използва за реализиране на фирмената политика на дружеството.

Икономически портал на регион Стара Загора www.chambersz.com се разработи и поддържа като информационен портал от 9 години и е най-посещаваният сайт с информация за Стара Загора, като акцент се поставя върху икономическата тематика. От години активно работим с видео и снимки, като целта е да покажем събитията по атрактивен и достъпен начин.

Телевизионното предаване Инициатива, собствена продукция на Палатата, се излъчвана по Телевизия Стара Загора вече повече от 7 години. Предаването е насочено изключително към популяризирането на добрите новини и факти от икономическия и социалния живот в региона на Стара Загора. Видео версия на предаването се публикува и на сайта на Палатата.

Много важна е ролята на Палатата при развитието на бизнес законодателството. Заедно с националната мрежа от Търговско-промишлени палати в България участваме активно при разработване на нови и усъвършенстване на действащи нормативни документи, като събираме и обобщаваме мнението на бизнеса.

- Как ще работите с новото управление в общините? Какво трябва да се подобри в отношенията между бизнеса и местната власт?

- Първо трябва да се подобри диалогът между бизнеса, науката, гражданския сектор и администрацията на общините, за да се намерят ефективни форми на обединяване на тези ресурси, за които вече говорих. Отново ще акцентирам на публично-частното партньорство. Бих дал и пример с успешно реализирани такива проекти в други общини в България, като Бургас. И тук е възможно да се изпълнят по тази формула проекти, които ще обединят недействащи активи на общините - терени и други недвижимости. Така могат да се построят общински жилища, болнични заведения и други важни за съответните общини обществени обекти, ще се осигурят работни места, бизнесът ще намери своя интерес в тези проекти. А ако към това добавим и европейско финансиране, бихме моли да увеличим много повече ефекта от този механизъм на съвместна работа.


Видеото в youtube

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |