Събития на ТПП - Стара Загора Срокът за подаване на декларации от фирмите за определяне на размера на такса смет за 2011 г. е удължен до 31 май

Срокът за подаване на декларации от фирмите за определяне на размера на такса смет за 2011 г. е удължен до 31 май

Понеделник, 04 април 2011 г., 12:34
Размер на буквите
ТПП - Стара Загора

Общински съвет - Стара Загора на сесията си от 31 март 2011 г. удължи до 31 май 2011 г. срока за подаване на декларации, по чл.18. от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, според която:

Таксата за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване може да се определя и според количеството на отпадъците измерени чрез броя на необходимите съдове – варели или контейнери тип “Бобър”, за които лицата задължени за таксата подават в Община Стара Загора, декларация по образец одобрен със заповед на Кмета на Община Стара Загора в срок до 30 ноември на предходната година или в двумесечен срок от датата на придобиване на имота.

Според приетата план-сметка за определяне на размера на такса битови отпадъци през 2011 г. Таксата за осигуряване на съдове за събиране и транспортиране на битови отпадъци според количеството им в град Стара Загора, се определя в размер на:

  • 2400 лева за контейнер;
  • 320 лева за варел.

За селата от община Стара Загора таксата е съответно:

  • 2010 лева за контейнер;
  • 250 лева за варел.

В случаите, когато задължените лица са декларирали брой и вид съдове, според чл. 18 от наредбата, същите дължат и допълнителна такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите и другите територии за обществено ползване, както следва:

  • 1,41 на хиляда от данъчната оценка за град Стара Загора;
  • 1,71 на хиляда от данъчната оценка за селата от община Стара Загора.

Ще припомним, че от 1 януари 2011 година влязоха в сила изменения в Закона за местните данъци и такси, приети от Народното събрание в края на 2009 г. С тях се променя начинът на определяне на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци на нежилищните сгради на фирмите. Т.е. фирмите вече трябва да плащат, като данъкът и таксата се определят от по-високата от две суми - отчетната стойност на имота и данъчната му оценка. Поради тази причина, за голяма част от фирмите драстично беше променена базата за оценка и съответно дължимите данък и такса.

С ясното съзнание, че бизнесът трябва да работи при еднакви условия, т.е. при еднаква и справедлива база за определяне на данъци и такси, БТПП и регионалните палати отчитат, че:

  • Въведените механизми за определяне на данъчната основа, за голяма част от общините са много по-високи от пазарните, особено в настоящия кризисен период на пазара на недвижимите имоти, и трябва да се намери по-адекватен начин за нейното определяне, който да бъде много по-близък да пазарната им стойност.
  • Определянето на такса битови отпадъци на база данъчна оценка е несправедлив, на практика се явява втори данък върху имуществото и не мотивира както фирмите, така и гражданите да генерират по-малко количество отпадъци. Трябва да се намери адекватен механизъм за определяне на тази такса, на база на реалното количество отпадъци.

Декларират, че ще работят активно, в конструктивно партньорство с всички заинтересовани институции и организации, използвайки международните си контакти и добрите европейски практики, за намиране на справедливо и устойчиво решение на проблема с определянето на данъка за недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Позицията на Търговско-промишлена палата - Стара Загора е, че компромисното решение, взето от Общински съвет - Стара Загора на сесията си от 31 март 2011 г. за удължаване до 31 май 2011 г. срока за подаване на декларации по чл. 18, според нас е единственото възможно към момента, което ще позволи на бизнеса да плаща такса смет на база по-близка до количеството генерирани отпадъци.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора благодари на фирмите, които предоставиха информация за размера на такса за битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти, платени през 2010 г. и определените за 2011 г. суми, с което помогнаха за определяне на позицията на БТПП и регионалните палати за изработване на аргументирани предложения към компетентните институции.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |