Събития на ТПП - Стара Загора Стара Загора и провинция Терни, Италия разширяват областите на сътрудничество

Стара Загора и провинция Терни, Италия разширяват областите на сътрудничество

Петък, 10 септември 2010 г., 15:47
Размер на буквите

Феличияно Полли Феличияно Полли, президент на провинция Терни, Италия В Стара Загора се проведе заключителен информационен ден по проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет, финансиран от ОП Регионално развитие на Европейския съюз. Той беше изпълнен от Търговско-промишлена палата - Стара Загора, в партньорството на администрацията на италианската провинция Терни и на областна администрация Стара Загора.

Проектът е насочен към развитие на възобновяемите енергийни източници в Старозагорски регион и междурегионално партньорство за обмяна на добри практики в сферата на зелената енергия. Той е уникален за България, защото за първи път се изготвя детайлен анализ на потенциала на алтернативните източници на енергия във всяка една община в региона на Стара Загора, заяви в презентацията си главният консултант Александър Пенчев, който е водещ експерт в областта на ВЕИ и изпълнителен директор на И Ес Ди България.
Форумът беше открит от областния управител на Стара Загора Йордан Николов, Феличияно Полли, президент на провинция Терни и от председателя на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов.
В 8-членната делегация от Италия участват още: инж. Франческо Лонги - директор на дирекция Околна среда, пътища и благоустройство в администрацията на Провинция Терни; Фабрицио Белини - съветник в дирекция Околна среда, гражданската защита и институционални реформи; Роберто Челин – ръководител на отдел Околна среда и транспорт; Марио Тезерини - генерален директор на Angelantoni SpA, една от най-големите италиански фирми, прилагащи авангардни технологии за усвояване на слънчева енергия; Енрико Джованини – изпълнителен директор на 3i Еngineering –фирма, работеща с фотоволтаични технологии, представител на холдинг Terni Research SpA; проф. Андреа Николини – представител на Университета на Перуджа, катедра Индустриално инженерство и инж. Ливия Арчиони – представител на Университета на Перуджа, катедра Индустриално инженерство.
Регионът на Стара Загора разполага с 5-те възобновяеми източници на енергия и вече има изработена база данни за техния потенциал. Това ще спомогне изключително много за провличане на инвеститори, а изпълнението на бъдещите проекти - за намаляване на вредните емисии, заяви Олег Стоилов.
Той представи пред участниците във форума прединвестиционно проучване и разработен идеен проект за изграждане на фотоволтаична централа на територията на община Гълъбово, върху 120 дка рекултивирана земя, предоставена от местната власт. Разрешената мощност за инсталациите е 3 мегавата.
Зам.-областният управител на Стара Загора Галина Стоянова представи възможностите за надграждане на проекта Европейско сътрудничество за европейски просперитет, чрез програма ELENA, която е финансов механизъм за подпомагане на местни и регионални власти са постигане на целите на ЕС, популярно известни като Проект 20:20:20 (съкращаване на въглеродните емисии с 20%, увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%).
По програмата се предоставя до 90% безвъзмездна помощ. Областна администрация Стара Загора е разработила на идейна фаза проект Град на бъдещето, с който ще кандидатства по програма ELENA. Потенциални бенефициенти са общините от Старозагорска област. Очакваме обезпечаване на общините с технически и инвестиционни проекти в секторите: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, Градски транспорт и енергийна инфраструктура, които ще бъдат приоритетно финансирани по европейски програми. Това е много добра възможност за продължение на проекта, реализиран от Търговско-промишлена палата - Стара Загора, заяви Галина Стоянова.

Проектът на палатата в Стара Загора беше много успешно изпълнен, но предстои още сериозна работа - на ниво междуфирменно сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници. Има и много други сфери, в които ще работим съвместно между администрацията на провинция Терни, областна администрация Стара Загора и Търговско-промишлена палата - Стара Загора, заяви Феличияно Полли. Една от възможностите е музикалните училища от Терни и Стара Загора да кандидатстват със съвместни проекти и да обменят добри практики. Същото се отнася и до професионалните училища по хранене.

По време на среща с областния управител на Стара Загора Йордан Николов, президентът на провинция Терни прояви интерес към проекта за популяризиране на туристическия и балнеоложки потенциал на Старозагорски регион и сподели опит за решаване на проблемите със замърсяването на въздуха.
В Терни е изградена мрежа за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух, която позволява чрез административни мерки да се въздейства за решаване на проблемите. 40% от замърсяванията се дължат на автомобилния трафик, приблизително толкова е делът и на индустриалните замърсители. В критични периоди се въвежда режим на движение на автомобилите, обясни Феличияно Полли.
В рамките на заключителния Информационен ден по проект Европейско сътрудничество за европейски просперитет се проведе Кръгла маса между български предприемачи и италианските партньори.

Феличияно Полли Председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов, областният управител на Стара Загора Йордан Николов и Феличияно Полли, президент на провинция Терни по време на форума Европейско сътрудничество за европейски просперитет

Европейско сътрудничество за европейски просперитет Европейско сътрудничество за европейски просперитет

Европейско сътрудничество за европейски просперитет Европейско сътрудничество за европейски просперитет Среща при областния управител на Стара Загора Йордан Николов

Европейско сътрудничество за европейски просперитет Среща при областния управител на Стара Загора Йордан Николов Европейско сътрудничество за европейски просперитет Кръгла маса с гостите от Италия и български предприемачи


Ретроспективан филм, отразяващ дейностите и резултатите от проекта
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Стара Загора, 10.09.2010 г.


На 10 април 2009 година се подписа договор между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Търговско-промишлена палата - Стара Загора за изпълнение на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, насочен към обмена на добри практики и развитието на технологии за използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4. Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество, Грантова схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики”.
Целева група по проекта са общините от област Стара Загора (Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Опан)
Проектът се изпълнява в партньорство с Областна администрация - Стара Загора и администрацията на Провинция Терни, Италия.
Като последен акцент от проектните дейности е организираният информационен ден за представяне на резултатите от проекта.
Във финалното мероприятие на 10 септември 2010 г. участват представители на администрацията на провинция Терни, на научните и бизнес среди в региона:
•    Dott. Feliciano Polli (д-р Феличияно Полли) – Президент на Провинция Терни
•    Ing. Francesco Longhi (инж. Франческо Лонги) - Директор на дирекция „Околна среда, пътища и благоустройство” в администрацията на Провинция Терни
•    Fabrizio Bellini (Фабрицио Белини) - Съветник в дирекция „Околна среда, гражданската защита и институционални реформи” в администрацията на Провинция Терни
•    Roberto Celin (Роберто Челин) – Ръководител на отдел „Околна среда и транспорт” в администрацията на провинция Терни
•    Mario Tesserini (Марио Тезерини) - Генерален директор на Angelantoni SpA, една от най-големите италиански фирми, прилагащи авангардни технологии за усвояване на слънчева енергия
•    Enrico Giovannini (Енрико Джованини) – Изпълнителен директор на 3i Еngineering –фирма, работеща с фотоволтаични технологии, представител на холдинг Terni Research SpA
•    Prof. Andrea Nicolini (проф. Андреа Николини) – представител на Университета на Перуджа, катедра Индустриално инженерство
•    Ing. Livia Arcioni (инж. Ливия Арчиони) – представител на Университета на Перуджа, катедра Индустриално инженерство

За период от 18 месеца се постигнаха следните резултати:

•    Чрез обмяна на информация, опит и ноу хау беше проучен европейският и български опит по отношение на моделите, които се използват за оценка на енергийния потенциал на различните видове ВЕИ.
•    Разработи се софтуерен продукт REScan, който представлява модел за оценка на теоретичния и технически потенциал на възобновяемите източници на енергия и се направи сравнителен анализ за приложението на различни ВЕИ технологии  на областно и общинско ниво. Проведоха се две обучения на общински служители за работа с продукта.
Създаденият модел може да бъде използван като основно средство при разработването на местни устойчиви енергийни планове, оценка на ВЕИ потенциала, оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на възобновяемата енергия и влиянието му върху социалния и икономически живот в общината или областта.
•    Създадоха се 11 бази данни за всички видове ВЕИ на териториите на общините, въз основа на които се изготвиха анализи за енергийния потенциал на наличните ВЕИ за всяка община по отделно, което ще доведе до провличане на инвеститори и до намаляване на вредните емисии.
•    Изготвиха се общински програми за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2010 – 2015 г., като задължителна част от държавната политика по ВЕИ.
•    Извърши се прединвестиционно проучване и се разработи идеен проект за изграждане на фотоволтаична централа, на територията на община Гълъбово, върху 120 дка рекултивирана земя, предоставена от местната власт, като разрешената мощност за инсталациите е 3 мегавата.
•    С цел разпространение на информация и обмен на добри практики бяха подготвени и излъчени 8 тематични телевизионни предавания, които могат да бъдат гледани онлайн на интернет страницата на проекта.
•    Разработиха се два вида брошури - „Източници за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници” и „Добри европейски практики в областта на ВЕИ”. Брошурите са предназначена за широк кръг потенциални бенефициенти на финансова помощ - общини, големи, малки и средни предприятия, а така също и физически лица в България, които проявяват интерес към изграждането на съоръжения за производство на енергия от ВЕИ и търсят финансови източници за реализация на този вид проекти.
•    За целите на проекта се създаде интернет страница http://www.chambersz.com/res/, в която са публикувани всички резултати от реализираните дейности.  

Реализацията на проекта допринесе за развитие на междурегионалното партньорство и за установяването на сътрудничество между представителите на партньорските организации и експертите, чрез обмен на информация, опит и добри практики за въвеждане на нови подходи и решения в областта на ВЕИ в общините от Старозагорска област. Направените задълбочени проучвания и анализи за енергийния потенциал на ВЕИ ще подпомогнат бъдещата дейност на местните власти при вземането на решения за икономическото развитие на техните територии, което ще доведе до устойчиво развитие на Старозагорски регион.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

За контакти:
Христослава Георгиева
Ръководител проект
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. “Г. С. Раковски” 66
тел. 042/ 62 62 97
факс 042/ 62 60 33
GSM: 088/ 6194483
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
http://www.chambersz.com/res/

Стара Загора

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |