Събития на ТПП - Стара Загора Стартира схема за Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Стартира схема за Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Вторник, 11 май 2010 г., 15:33
Размер на буквите

От 10 май 2010 г. е отворена за кандидатстване дългоочакваната схема по ОП Конкурентоспособност Технологична модернизация в малки и средни предприятия. Проектни предложения на фирми ще се набират в рамките на три месеца с краен срок за кандидатстване 10 август 2010 г. В тази връзка Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира безплатен информационен семинар за разясняване на условията за кандидатстване, който ще се проведе на 18 май 2010 г., от 15.00 часа в семинарната зала на палатата.

Новата програмна схема има за цел да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги. Схемата се реализира чрез два основни елемента – инвестиции и услуги, като за целта е осигурена безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 791 500 лв.
В условията за кандидатстване по тази процедура са въведени няколко нови момента, като различие в процента на гранта за фирмите в различните райони на планиране, сконтиране на стойността на разходите за инвестиции, допустимост на разходите за разработване на проектното предложение.

Експертите на палатата имат дългогодишен опит в управление на фирмени проекти. Над 100 клиенти са получили консултации и съдействие във всички етапи – разработване на проектното предложение, управление на проектните дейности и отчитане. Експертите добре познават всички условия на програмните схеми, вкл. и на Оперативните програми на Структурните фондове, критичните моменти, както на етап разработване, така и при изпълнение, администриране и отчитане на проектите.
Участието в информационния семинар е безплатно, но е необходимо да заявите участието си като попълните приложената регистрационна форма и ни я изпратите най-късно до 17 май 2010 г. на е-мейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или факс 042/ 626297.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора разполага с квалифициран екип за разработване на проектни предложения и управление на договорирани проекти.

За повече информация може да се свържете с нас на телефони: 042/ 626297; 626033
•    Димитър Атанасов – 0887110280, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
•    Христослава Георгиева – 0888 337720, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ГРАНТОВА СХЕМА

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ (грант):

 

Район за планиране

Микро

предприятия

Малки

предприятия

Средни

предприятия

Югозападен район за планиране

60%

55%

50%

Южен централен и Североизточен

район за планиране

65%

60%

55%

Югоизточен, Северен централен и

Северозападен район за планиране

70%

65%

60%

 

Минимален и максимален размер на помощта (гранта) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 

Микро

предприятия

Малки

предприятия

Средни

предприятия

Минимален размер на помощта

50 000 лв.

200 000 лв.

200 000 лв.

Максимален размер на помощта

200 000 лв.

1 000 000 лв.

2 000 000 лв.

 

Допустимост на кандидатите:

Общи критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • Да имат седалище в Република България, и
 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, който е в съответствие с дефиницията за МСП,
 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Специфични критерии:

В допълнение на горепосочените критерии за допустимост, кандидатите е необходимо да:

 • Имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.) преди датата на обявяване началото на процедурата за подбор на проекти.
 • Са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.) равни на или надвишаващи 80 000 лева.
 • Развиват основната си икономическа дейност в следните сектори/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности от 2008 г.:
  • Сектор C - Преработвателна промишленост (с изключение на дейностите, попадащи в забранителните режими по Регламент № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006
  • Сектор J – само код 62 „Дейности в областта на информационните технологии” и код  63 „Информационни дейности”;
  • Сектор Е – само код 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”.

Недопустими кандидати:

 • Предприятия с дейност в секторите: рибарство и аквакултури, първично производство и търговия със селскостопански продукти, въгледобив,  стоманодобив,  корабостроене, производство на синтетични влакна.
 • Микропредприятия, със седалище или клон на територията на община в селски район.
 • Микропредприятия за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности „Производство на хранителни продукти” и „Производство на напитки”.

Допустими Дейности:

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи:

1. Дейности по елемент „Инвестиции” и елемент „Услуги”, или

2. Дейности само по елемент „Инвестиции”.

 

По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи -софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.

По елемент „Услуги” допустимите дейности включват:

 • Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги;
 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10000 лева;
 • Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;
 • Одит на проекта - не повече от 20 000 лева.

Продължителност на проектите: до 18 месеца.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на ИАНМСП в градовете Стара Загора, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София и Велико Търново.

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |