Събития на ТПП - Стара Загора Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител Печат на информационни материали по договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител Печат на информационни материали по договор BG161PO001/4.2-01/2008/011

Понеделник, 03 май 2010 г., 09:45
Размер на буквите

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Търговско-промишлена палата – Стара Загора

със седалище в гр. Стара Загора и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски № 66, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски № 66, тел.: 042/ 626297, факс: 042/ 626033, интернет адрес: www.chambersz.com, лице за контакт: Христослава Веселинова Георгиева, на длъжност Ръководител проект, тел.: 042/ 626297, 088 6194483, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/4.2-01/2008/011 обявява процедура за определяне на изпълнител - Договаряне с публикуване на пояснителен документ с обект:

Печат на информационни материали по договор BG161PO001/4.2-01/2008/011.


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски № 66 всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч.

 

Пояснителният документ е публикуван и на следните Интернет адреси: www.chambersz.com и www.bgregio.eu

Заявления се подават на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски № 66 до 10,00 ч. на 21.05.2010 г.

 

лого

 

Кандидатите, подали заявления до обявения краен срок и отговарящи на критериите, ще бъдат поканени да подадат оферти за участие в процедурата.

 

Документи за информация:

 

Документи за попълване:“Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |