Събития на ТПП - Стара Загора ТПП - Стара Загора предлага на фирмите съдействие за грантова схема по оперативна програма Конкурентоспособност на българската икономика 2007 – 2013 година

ТПП - Стара Загора предлага на фирмите съдействие за грантова схема по оперативна програма Конкурентоспособност на българската икономика 2007 – 2013 година

Сряда, 07 април 2010 г., 14:57
Размер на буквите

От 29 март 2010 г. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма стартира приема на проектни предложения по грантова схема BG161PO003-1.1.03 Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги.

Основна цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските стартиращи иновативни предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.

Процедурата за подбор на проекти е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лева (10 млн. евро).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект може да бъде от 50 000 лева до 1 000 000 лева. Максимално допустимият % от общите допустими разходи за доставка на оборудване и СМР, т.нар. Интензитет на безвъзмездната финансова помощ за инвестиции зависи от вида на предприятието. За микро и малки предприятия той е 70%, а за средни – 60%. Максимално допустимият процент от общите допустими разходи за услуги също е в зависимост от вида на предприятието, като за микро и малки предприятия той е 70%, а за средни – 60%, но не може да бъде по-голям от 391 166 лв. (200 хил. евро).
Остатъкът от допустимите разходи по елемент Инвестиции и съответно по елемент Услуги - минимум 30%, трябва да бъде финансиран чрез собствени ресурси на кандидата.

Допустими кандидати по тази процедура са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и със седалище в България, и са регистрирани до 3 (три) години преди датата на подаване на проектно предложение, и са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия и са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.
Допълнителните условия към кандидатите са да притежават или да са в процес на придобиване на правата по интелектуалната собственост върху внедрявания иновативен продукт, процес или услуга, като същите следва да са разработени от кандидата (включително и когато той е бил координатор/ участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил или е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост,) или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител. По тази грантова схема не се предвижда участие на партньори.

Допустимите дейности по процедурата за безвъзмездна финансова помощ са свързани с два основни елемента - Инвестиции и Услуги.

По елемент Инвестиции допустимите дейности са за придобиване на нови машини и съоръжения, свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга; за придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт/ реализация на иновативния процес; за придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга; за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР) пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване (но не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта).
По елемент Услуги допустимите дейности са за консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга; за защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти / процеси / услуги; консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги (извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи и др.); услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга; услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти; за визуализация на проекта (до 3 000 лв.) и за одит на проекта (до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.).

Допустими са проектите, касаещи внедряването на иновативни услуги, когато внедряваната услуга се предоставя на база на иновативен продукт или процес, върху който кандидатът притежава правата по интелектуална собственост, удостоверено чрез патент, заявка за патент, свидетелство за регистрация на полезен модел или удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуер, посредством който ще се предоставят иновативните услуги.
Очакваните резултати от изпълнението на тази схема са да бъдат подкрепени минимум 20 стартиращи иновативни предприятия; минимум 60 % от тях да бъдат активни след първите 3 години от своята дейност; да бъдат готови или въведени на пазара минимум 20 иновации; да бъдат създадени минимум 40 нови работни места.
Проектните предложения се подават в териториалните звена на ИАНМСП в градовете Стара Загора, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София и Велико Търново.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора разполага с квалифициран екип за разработване на проектни предложения и управление на договорирани проекти.
За повече информация може да се свържете на телефони: 042/ 626297; 626033 или
•    Димитър Атанасов – 0887 110280, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
•    Христослава Георгиева – 0888 337720, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |