Събития на ТПП - Стара Загора Среща на кметове и експерти на общините от област Стара Загора във връзка с проект Европейско сътрудничество за европейски просперитет

Среща на кметове и експерти на общините от област Стара Загора във връзка с проект Европейско сътрудничество за европейски просперитет

Неделя, 14 март 2010 г., 13:29
Размер на буквите

На 10 април 2009 година се подписа договор между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Търговско-промишлена палата - Стара Загора за изпълнение на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет". Той е насочен към обмен на добри практики и развитие на технологии за използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 4. Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество, Грантова схема BG161PO001/4. 2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики".

Проектът е с продължителност 16 месеца и се изпълнява в партньорство с Областна администрация - Стара Загора и администрацията на Провинция Терни, Италия.

С реализирането на проекта се цели да се развие междурегионалното партньорство и да се установи сътрудничество между представителите на партньорските организации и експерти, чрез обмен на информация, опит и добри практики за въвеждане на нови подходи и решения в областта на ВЕИ в общините от Старозагорска област, с което да се подпомогне дейността на местните власти при вземането на решения за икономическото развитие на техните територии, въз основа на задълбочени проучвания и анализи за енергийния потенциал на ВЕИ.

Целева група: общините от област Стара Загора (Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, Опан)

•    Чрез   обмяна   на   информация,   опит,   ноу  хау   и   добри   практики  да   бъде  проучен европейският и български опит по отношение на моделите, които се използват за оценка на енергийния потенциал на различните видове ВЕИ.

•    Да бъде създаден нов, приложим за българските условия модел за оценка на енергийния потенциал на ВЕИ.

•    Да се проведе обучение на специалисти за работа с новия модел и за събиране на изходни данни.

•    Да бъдат създадени бази данни с информация и анализи на енергийния потенциал на общините от Старозагорска област.

•    Да   бъде   проучен   италианският  опит   и  да   бъдат  използвани  добрите   практики   в разработването на регионални планове и програми за ВЕИ.

•    Да бъдат разработени програми за насърчаване използването на ВЕИ за периода 2010 -2015 г. за общините от Старозагорска област.

•    Да се разработи пилотен проект - прединвестиционно проучване и иден проект за определен вид ВЕИ, за конкретна община, с възможност за мултиплициране.

•    Да бъдат обменени с италианските партньори информация, знания, опит, техники, технологии, методи   и  добри   практики   в   областта   на   ВЕИ,   с   цел   разширяване   на   междурегионалното партньорство.

•    Да се създаде тематична телевизионна рубрика, посветена на възобновяемите енергийни източници.

•    Да бъдат отпечатани тематични брошури - с източници за финансиране на проекти за ВЕИ и с добри европейски практики в областта на ВЕИ.

•    С цел популяризиране на проекта, да се отпечатат информационни материали, да бъдат организирани пресконференции и информационен ден.

•    Да бъде разработена и поддържана специализирана интернет страница  на   проекта http://www.chambersz.com/res/

Постигнати резултати:

•    В рамките на 8 месеца се разработва методика за анализ и оценка на енергийния потенциал на ВЕИ в област Стара Загора, като дейността премина през няколко основни етапа.

В началото на проектния период бяха изследвани и анализирани различни методи за оценка на енергийния потенциал. Целта беше, на база на събраната информация и отчетените предимства и недостатъци на тези модели да се разработи нов, комплексен модел, приложим в български условия, който да дава ясна представа за енергийния потенциал на различните видове ВЕИ.

Фирма "И Ес Ди - България" ООД разработи моделът REScan за оценка на теоретичния и технически потенциал на възобновяемите източници на енергия и сравнителен анализ за приложението на различни ВЕИ технологии на областно и общинско ниво.

Моделът може да бъде използван като основно средство при разработването на местни устойчиви енергийни планове, оценка на ВЕИ потенциала, оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на възобновяемата енергия и влиянието му върху социалния и икономически живот в общината (областта).

След неговото разработване се организираха две обучения на общински служители за събиране на данни и използване на модела.

В продължение на 4 месеца се събираха данни за различните ВЕИ на общинско и областно ниво, въз основа на които се съставиха бази данни и се изготвиха анализи за енергийния потенциал на наличните ВЕИ, за всяка община по отделно.

•    Разпространението на информация и обмена на добри практики за използването на ВЕИ се извършва посредством различни инструменти.

През целия проектен период се изготвят телевизионни рубрики, посветени на ВЕИ-тематиката и се излъчват в продуцираното от ТПП - Стара Загора предаване „Инициатива" по ТВ Стара Загора.

До момента са подготвени и излъчени 5 тематични предавания, които могат да се гледат и онлайн на интернет страницата на проекта.

В тримесечен период се разработи брошура „Източници за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници", която се състои от 4 основни раздела, насочени към общините в България, големи предприятия, малки и средни предприятия и физически лица. Брошурата е завършена предпечатно и е публикувана на страницата на проекта.

•    Популяризирането на проекта се осъществява чрез организиране на пресконференции, изготвяне на информационни материали и други способи.

В началото на проектния период бяха организирани 2 пресконференции с участието на представители на партньорските организации, за запознаване на обществеността с целите, задачите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

Отпечатаха се дипляни на български и италиански език, които се разпространяват по време на различни мероприятия сред заинтересовани участници.

Разработена е интернет страница на проекта http://www.chambersz.com/res/. в която се публикува актуална информация за реализацията на заложените дейности и резултатите от тях.

В уеб сайта са публикувани бази данни с ВЕИ за всяка община, анализи за енергийния им потенциал, модел за работа REScan, презентации от обученията на общинските служители, тематични телевизионни рубрики, брошурата „Източници за финансиране на проекти за възобновяеми енергийни източници", преведени на български език нормативни документи, свързани с ВЕИ законодателството в Италия, отчети и други.

Предстоящи задачи:

•     В следващите 4 месеца (февруари - май 2010 г.) предстои разработването на дългосрочни общински програми за насърчаване използването на ВЕИ.

Изготвянето на набелязаните общински програми е задължителна част от държавната политика по ВЕИ (съгласно Чл.7 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата от 19.06.2007 г.) и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политиката за устойчиво развитие.
В продължение на 5 месеца (февруари - юни 2010 г.) ще се извърши прединвестиционно проучване за избран вид ВЕИ, за конкретна община. Това ще спомогне за реализацията на проекти за използване на ВЕИ, което ще доведе до повишаване на енергийната независимост на дадена община, ще се създадат предпоставки за публично-частни партньорства в условията на пазарни отношения, ще се подобри конкурентноспособността и сигурността в енергоснабдяването на местно равнище, ще се намали излъчването на вредни емисии в атмосферния въздух и не на последно място - ще се създаде експертен и екипен потенциал на местно равнище.

В края на проекта (март - юни 2010 г), с активното съдействие на партньорите, предстои да бъде създадена и отпечатана брошура с добри европейски практики в областта на ВЕИ.

•     В края на м. юли 2010 г. предстои да се организира и проведе информационен ден, на който  пред представители  на  министерства,  общини,  организации,  медии,  работодатели  и граждани да бъдат отчетени реализираните дейности и постигнатите резултати и цели.

Очаквани допълнителни ефекти:

Резултатите от проекта и тяхното популяризиране ще провокират и ще повишат интереса на български и чуждестранни инвеститори за изграждане на инсталации за усвояване на ВЕИ в Старозагорски регион. С тяхното реализиране се очаква:

•    да се подпомогне икономическото развитие на общините от Старозагорски регион чрез реализиране на ефективни публично-частни партньорства;

•    да се постигне сериозен екологичен ефект от подобряване на екологичната обстановка в региона;

•    да се намалят емисиите парникови газове, което да спомогне за изпълнение на поетите национални ангажименти към Протокола от Киото;

•    да се намали енергийната зависимост на региона и страната от външни енергийни ресурси;

•    да се подпомогне устойчивото развитие на Старозагорския регион.

Стара Загора

Този документ е създаден в рамките на проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Търговско-промишлена палата – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


За контакти:
ТПП - Стара Загора
адрес: Стара Загора 6000
ул. “Г. С. Раковски” 66
тел. 042/ 62 62 97
факс 042/ 62 60 33
GSM: 088/ 6194483
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |