Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора - годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Array Печат Array
Вторник, 26 юли 2011 г., 10:01
Размер на буквите

Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора публикува годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. Приложените копия на документи съдържат:

  • Доклад на независимия одитор
  • Консолидиран отчет за промените в капитала на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора за годината завършваща на 31.12.2010
  • Консолидиран отчет за паричните потоци на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора за годината, завършваща на 31.12.2010 г.
  • Консолидиран счетоводен баланс на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора за годината, завършваща на 31.12.2010 г.
  • Консолидиран отчет за всеобхватните приходи и разходи на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора за годината, завършваща на 31.12.2010 г.
  • Основни приложения от счетоводната политика на Средна гора инвест АД (Групата) – Стара Загора
Ключови думи: