Съобщения и реклама Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Петък, 01 октомври 2010 г., 15:37
Размер на буквите
euro

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


ВАРИАНТИ ООД

със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление: кв. Индустриален, адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, кв.Индустриален тел.: 042/625 686, факс: 042/600 381, интернет адрес: www.varianti-springs.com, лице за контакт: Деко Колев Тенев, на длъжност Управител, тел.: 042/600 381, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ТММ-02-170/05.11.2009,

обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обект: „Избор на доставчик на пружинонавиващи автомати за натискови пружини, работещи с диаметър на материала от Ø 0.10 мм до Ø 2.00 мм”

  • обособена позиция № 001 и наименование: Автомат за натискови пружини с 2 и 1 щифта с ЦПУ за тънки телове от 0,1 мм до 0,6 мм.;
  • обособена позиция № 002 и наименование: Автомат за натискови пружини с управляващ компютър за телове от 0,5 мм. до 2 мм

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Стара Загора, кв. Индустриален всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.  
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси: www.varianti-springs.com, www.sme.government.bg , www.chambersz.com, www.ibsme.org.

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр.Стара Загора, кв.Индустриален „ВАРИАНТИ „ ООД до 17.00 ч. на 25.10.2010 г.


Варианти
“Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване конкурентоспособността чрез инвестиции в технологично оборудване с цифрово-програмно управление ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Конкурентоспособност на българската икономика»” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Варианти ООД – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |