Община Стара Загора обявява публичен търг за продажба на имоти

Array Печат Array
Сряда, 18 август 2010 г., 10:59
Размер на буквите

Стара ЗагораНа основание Заповед № РД 25-2065/29.07.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Търгът да се проведе на 13.09.2010 г. от 10.00 часа. в Зала “Фоайе“ на сградата на общината.

Депозитите за участие в търга се внасят по банкова сметка на община Стара Загора: "Юробанк И ЕФ Джи България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 часа на 09.09.2010г.

Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 17.00.ч на 09.09.2010г. от Център за услуги и информация на общината – работно място 6, срещу 50 лева за всеки обект, внесени в касата на община Стара Загора.
Подаването на необходимите документи, се извършва в деня на търга в часа, обявен за начало на търга пред Комисията.

Допълнителна информация на тел. 042/ 614 676

по

ред

Село, на имота, квартал

Площ на имота

/кв.м./

Начална тръжна

цена/лева

без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддаване

/лева/

с. Пшеничево

1

УПИ Іобщ., кв.39,

1378

4 800

500

250

2

УПИ ІІобщ., кв.39

1490

5 200

500

300

3

УПИ ІІІобщ., кв.39

1349

4 800

500

250

4

УПИ ІVобщ., кв.39

1260

4 400

500

250

5

УПИ Vобщ., кв.39

1328

4 600

500

250

6

УПИ VІобщ., кв.39

1344

4 700

500

250

7

УПИ VІІобщ., кв.39

1443

5 000

500

250

8

УПИ VІІІобщ., кв.39

1331

4 600

500

250

гр.Стара Загора

9

ПИ №68850.502.27, УПИ ІV в кв.604-„Три чучура-север”

514

83 000

10 000

5 000

10

ПИ №68850.501.737, УПИ IX-305 в кв.650-„Железник

406

64 000

7 000

3 500

11

ПИ №68850.501.738, УПИ VIII-306 в кв.650-„Железник

409

65 000

7 000

3 500

12

ПИ №68850.521.274, в кв.29-„Зора”, парцел III-274

337

20 000

2 000

1 000

13

ПИ №68850.521.348, в кв.29-„Зора”, парцел VI-275

244

12 000

1 000

6 000

14

ПИ №68850.521.347, в кв.29-„Зора”, парцел VII-274

320

16 000

2 000

800

15

ПИ №68850.521.272, в кв.29-„Зора”, парцел IX

501

25 100

3000

1500

16

ПИ №68850.521.359, в кв.29-„Зора”, парцел XI

360

18 000

2 000

1 000

17

ПИ №68850.521.360, в кв.29-„Зора”, парцел XII

340

17 000

2 000

1 000

18

ПИ No 68850.526.1598, УПИ III-521, в кв. 36, местност „Голиш”,НТП-за складова база

471

15 000

2000

1 000

19

Поземлен имот No 002387,НТП-ремонт тр.ср., местността „Чанлъка”

1016

120 000

30 000

10 000

20

ПИ No 68850.515.604,УПИ V-969,кв. 121

302

210 000

20 000

11 000

21

ПИ No 68850.515.611,УПИ III-971 и УПИ IV-970,кв.121

307

210 000

20 000

11 000

22

ПИ №68850.521.333, в кв.6-„Зора”, парцел V

422

35 000

4 000

2 000

23

ПИ №68850.521.334, в кв.6-„Зора”, парцел VI

460

35 000

4 000

2 000

24

ПИ №68850.521.335, в кв.6-„Зора”, парцел VІІ

440

35 000

4 000

2 000

с.Дълбоки

25

УПИ XII – одо,кв.27

340

2 700

500

200

26

УПИ III – ресторант,кв.39

3160

25 000

3 000

1 500

с.Змейово

27

УПИ I  - 529,кв.14

493

9 000

2 000

500

с.Хрищени

28

УПИ V – 76,кв.90

956

11 200

1500

600

с.Елхово

29

УПИ IX – общ.,кв.1

520

6 000

1 000

300

с.Стрелец

30

УПИ XII  - 101,кв38

1200

5 000

500

250

31

УПИ XIII – 101,кв.38

1170

5 000

500

250

с.Плоска могила

32

ПИ №031014 НТП – нива,категория

IV, местност „Карасолука”

161.778 дка

102 000

12 000

6 000