Съобщения и реклама ЧКП инженеринг АД - Стара Загора - Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

ЧКП инженеринг АД - Стара Загора - Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Петък, 27 септември 2013 г., 10:27
Размер на буквите

Дружество "Чисти климатични помещения инженеринг" АД - Стара Загора е изградило и въвело в действие Интегрирана Система за Управление (ИСУ) на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007, като основен елемент от общата стратегия за управление, повишаване на конкурентноспособността и развитие.

Като управител на „ЧКП инженеринг” АД - Стара Загора, осъзнавайки своята отговорност пред служителите и клиентите на дружеството, официално декларирам своята Политика  по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, като част от цялостната система на управление на дружеството, за да бъде  разбрана и прилагана от персонала и да бъде оповестена на всички заинтересовани делови партньори.

 Основните принципи на политиката „ЧКП инженеринг” АД - Стара Загора са:

•    ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ;
•    СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;
•    ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:

•    Непрекъснато повишаване на качеството на произвежданите продукти и предоставяни услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност, осигурявана чрез високо качество на предлаганите услуги;
•    Създаване на ефективна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара и за спазване на приложимите национални и местни нормативни документи и други изисквания на дружеството ни, за качеството, околната среда и ЗБР.
•    Стремеж към икономично потребление на природните ресурси; Икономично потребление на електрическата енергия и други използвани енергоизточници  за производствената дейност, транспорт, отопление и други ресурси;
•    Постоянно идентифициране аспектите на околната среда и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси и тяхното управление;
•    Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда и създаване на здравословни и безопасни условия за труд;
•    Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, както и въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;
•    Постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение на условията на производството, опазването на околната среда и ЗБР;
•    Извършване на целенасочен мониторинг и измерване за оценяване на резултатността спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа и определяне на мерки за подобряване;
•    Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа;
•    Развиване на системи и механизми за изпълнението, прегледа и актуализирането на настоящата политика, правейки я достъпна до персонала на дружеството и всички останали заинтересовани страни;
•    Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на ИСУ на качеството, околната среда и ЗБР, чрез периодична оценка на постигнатите резултати, системен контрол по изпълнението на поставените задачи.

Като  изпълнителен директор  на „ЧКП инженеринг” АД - Стара Загора ДЕКЛАРИРАМ личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за изпълнение на Политиката ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА.

Дата: 01.02.2013 г.                                                                                Изп. директор: (д-р Др. Драгов)

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |