Съобщения и реклама Варианти ООД - Стара Загора изпълнява проект по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Варианти ООД - Стара Загора изпълнява проект по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Петък, 11 декември 2009 г., 16:14
Размер на буквите

На 5 ноември 2009 година се подписа договор между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Варианти ООД - Стара Загора по проект Повишаване конкурентоспособността чрез инвестиции в технологично оборудване с цифрово-програмно управление.

Проектът е финансиран по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Oперация 2.1.1: „Технологична модернизация в предприятията, Грантова схема BG161PO003-2.1.04. Изпълнението на проекта е с продължителност 11 месеца и е на обща стойност 487 284 лв.

Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на фирма „Варианти” ООД-Стара Загора, да спомогне за укрепване позициите на вътрешния, регионалния и нацио-нален пазар, да увеличи производството на продукти с висока добавена стойност чрез инвес-тиране в технологично оборудване с цифрово-програмно управление, което кореспондира и е в пълно съответствие с целите на Оперативна програма  „Конкурентоспособност на българската икономика” 2007-20013.

Основни дейности:
В рамките на Проекта ще бъдат реализилани следните дейности:

1.Подготвителни дейности
1.    Формиране на екип за изпълнение и управление на проекта.
2.    Маркетинг на производителите на необходимото оборудване.
2. Дейности по доставката на  технологичното оборудване.

Доставката на нужното за дружеството технологично оборудване ще се реализира чрез изпълнение на следните задачи:
•    Подготовка на необходимата  тръжна документация за  доставка на оборудване.
•    Избор на доставчик на оборудване.
•    Сключване на договор с избрания доставчик за доставка на оборудването.
•    Доставка и преглед на комплектността на доставката, съгласно сключеният договор.
•    Монтаж, изпитване и пускане в редовна експлоатация.
•    Визуализация, индекираща  финансовата помощ от ЕС.
•    Обучение на персонала за работа с оборудването.

3. Съпътстващи дейности
•    външен мониторинг на изпълнението на проектните дейности.  
•    вътрешен мониторинг- системно и текущо набиране и анализ на информацията  за изпълнение на проектните дейности.
•    финансов одит на проектните дейности.
•    визуализация на помоща по настоящето финансиране от ЕС.

Очаквани резултати

В средносрочна переспектива, инвестицията в това оборудване ще допринесе до реализация на  съществени конкурентни предимства:

  • 100%  on-line контрол на качеството.
  • Съкращаване времето за  изпълнение на езиница поръчка.
  • Минимизиране производствените разходи.
  • Снижение на себестойността и крайната продажна цена.
  • Увеличение приходите от продажба на крайни продукти.
В дългосрочен план, стратегията за нашето развитие, базирана на реализацията на настоя-щия проект предвижда увеличение делът на приходите от износ, нови пазарни ниши, подобрен управленския опит и  подобрена фирмената култура, добра мотивация на персонала, повишен имидж и вярата в дейността на дружеството.

Варианти ООД - Стара Загора изпълнява проект по Оперативна програма Регионално развитие  title=Варианти ООД - Стара Загора изпълнява проект по Оперативна програма Регионално развитие

За контакти:
Деко Колев
Ръководител проект
„Варианти” ООД - Стара Загора
адрес: кв.Индустриална зона
тел. 042/ 625-686
факс 042/ 600-381
GSM: 0888 901313
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


“Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване конкурентоспособността чрез инвестиции в технологично оборудване с цифрово-програмно управление ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Конкурентоспособност на българската икономика»” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Варианти ООД – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |