Новини Икономически годишник на регион Стара Загора, 2014 Търговско-промишлена палата - Стара Загора


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 13:17
Размер на буквите

Търговско-промишлена палата – Стара Загора е доброволно сдружение на регионалния бизнес. Поставя си за цел да представлява и защитава интересите на работодателите и да предоставя специализирани бизнес услуги. Палатата в Стара Загора е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Възникнала през 1895 г., през десетилетията БТПП неизменно остава най-голямата работодателска организация в страната. Палатата в Стара Загора работи в тясно сътрудничество и със сдружения на работодатели от други региони на България. Тя изпълнява редица международни проекти в партньорство с организации от Европейския съюз.
ТПП – Стара Загора е учредена през 1991 г. като неправителствена организация с нестопанска цел, а през 2009 г. се пререгистрира като доброволно, независимо сдружение в обществена полза.

Палатата работи за постигането на основните си цели, като обединява усилията на своите членове и партньори за:
  1.    Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона
  2.    Развитие и промоция на регионалната и националната икономика
  3.    Утвърждаване на лоялни и коректни пазарни отношения
  4.    Представителство и защита на интересите на своите членове и на фирмите от региона
  5.    Повишаване на конкурентоспособността на своите членове
  6.    Повишаване на квалификацията на работещите
  7.    Съдействие за обмен на научни знания, трансфер на иновации и нови технологии
  8.    Съдействие за интелигентното използване и производство на енергия
  9.    Съдействие за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса
10.    Развитие на предприемачеството със специално внимание към малките и средните предприятия
11.    Популяризиране на дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона
12.    Подобряване на екологичното състояние на региона
13.    Развитие и промоция на туристическия потенциал на региона.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора има двустепенна система на управление: Управителен съвет с председател Олег Стоилов и Контролен съвет.
През 2014 г. Палатата запазва като приоритет дейностите, помагащи на членовете на организацията, бизнеса в региона и местните власти, за преодоляване на негативното влияние на икономическата криза. Тези дейности са свързани с насърчаване на износа; привличане на инвестиции в региона; прилагане на мерки за повишаване на конкурентоспособността и за общото подобряване на бизнес климата.
Търговско-промишлена палата – Стара Загора има авторитет, признат на международно ниво, за прилагане на добри практики при предоставяне на информация и консултации на предприемачите. Палатата е търсен партньор от много европейски организации за работа по съвместни проекти. Много от тях са в областите на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, екологията, безопасността при работа, проучвания в различни области, бизнес срещи и коопериране, организиране на обучения и семинари. Водеща идея на всеки един от тези проекти е директната полза за предприемачите.

Като част от национална работодателска организация, ТПП – Стара Загора проучва становищата на фирмите от региона по въпроси, свързани с нормативната уредба и защитава техните интереси. Чрез експертни мнения и предложения, базирани на резултати от проучванията на своите членове, участва активно във формирането на законовата рамка на икономическия живот на България.
Палатата има съществен принос за популяризирането на продукцията на водещите в региона предприятия. Осъществява връзка между младите хора, науката и бизнеса, който има все по-голяма потребност от подготвени кадри. Работи системно за развитието на туризма в региона и рекламира уникалните паметници на културата, които са със световно историческо значение. Палатата е обединител на обществения интерес по теми, свързани с екологията и опазването на околната среда. Организацията притежава и значителен потенциал и собствено ноу-хау в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници. Активно посредничи и при утвърждаването на публично-частното партньорство, като работещ модел за изпълнението на значими проекти и развитие на местната общност.
През годините ТПП – Стара Загора неизменно следва политика на обединяване на усилията и ресурсите, което води до постигането на обществено значими цели. За постигане на по-благоприятна среда за развитие на бизнеса Палатата работи активно с общините, с другите неправителствени организации и с държавните институции.
Търговско-промишлена палата – Стара Загора работи целенасочено за популяризирането на града като дестинация за културен туризъм. През 2014 г. организира за трета поредна година (17  – 19 октомври) Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“. Той се провежда в Регионален исторически музей – Стара Загора, съпроводен е с богата културна програма и събира хиляди почитатели и ценители. В предишните издания на фестивала специални партньори и колективни участници бяха Италия и Австрия.    

Административни услуги

Критерий за качество, наред с професионалното обслужване и бързината, е съпричастността и усмивката. Екипът на Палатата цени времето и нервите на клиентите при предоставяне на редица административни услуги. Сред тях са:
•    Регистрация на юридически и на физически лица в Търговския регистър на БТПП, регистрация на промени на обстоятелства
•    Регистрация на представителства на чужди фирми в регистъра на БТПП
•    Подготовка на документи и регистрация в Агенцията по вписванията на нови фирми и промени на обстоятелства
•    Издаване на сертификати с данни от регистъра на БТПП
•    Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, референции и други външнотърговски документи
•    Издаване на сертификати за форсмажорни обстоятелства
•    Регистрация на фирмен префикс GS1 (баркод) и генериране на щрих кодове
•    Публикуване на годишни финансови отчети на фирми
•    Съдействие за издаване на покани за посещения в България на чуждестранни бизнес партньори
•    Преводи и легализация на документи и др.

Специализирани информационно-консултантски услуги

Бизнес коопериране

Намирането на нови търговски партньори и пазари е изключително важен фактор за преодоляване на влиянието на икономическата криза. Съдействието, което Палатата оказва на своите членове, е неизменно сред приоритетните ѝ услуги:
•    Фирмени консултации за готовност за излизане на международни пазари – бизнес одит, включващ оценка на конкурентността на продуктите и експертни познания на служителите
•    Разработване на експортната и маркетинговата стратегия
•    Маркетингови проучвания и консултации за външните пазари
•    Условия за банкови разплащания, договорни отношения, културни различия с целеви страни
•    Консултации за свободно движение на стоки, услуги и хора – нормативна уредба, митнически режими, процедури в България и в други страни във и извън Европейския съюз
•    Седмичен бюлетин с оферти за бизнес коопериране – търсене и предлагане на стоки и услуги, на технологии, иновации и ноу-хау, на поддоставчици, за съвместно инвестиране, на партньори за производствено, научноизследователско и проектно коопериране
•    Бизнес мисии и кооперационни борси.
Услугите за бизнес коопериране се предлагат отделно и в пакети, според потребностите на клиентите. Палатата предоставя комплексни услуги на външни инвеститори и фирми, търсещи партньори в България, включващи логистика, информационно обслужване, индивидуално съдействие по бизнес задание.

Интелигентно управление на енергията

Намаляването на конвенционалните енергийни ресурси и влиянието им върху околната среда формират един от основните глобални проблеми. Повече от 10 години Палатата предоставя услуги за насърчаване на интелигентната енергия:
•    Консултации за повишаване на енергийната ефективност на сгради и производствени процеси
•    Консултации по нормативна уредба, свързана с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
•    Разработване на фирмени и публични ВЕИ проекти за фотоволтаични системи
•    Съдействие за намиране на технологии за повишаване на енергийната ефективност и за използване на ВЕИ
•    Търсене на възможности за финансиране на енергийни проекти
•    Семинари, обучения, бизнес форуми по темите на интелигентното използване на енергията.

Екология

Глобалната екологична криза е особено осезаема в Старозагорска област поради силната индустриализация. Палатата е загрижена за качеството на живот и за запазване на природните ресурси, с които е богат регионът. През 2014 г. фирми и обществени организации могат да се възползват от цялостен пакет с еко услуги:
•    Подготовка на документи за внасяне на Заявление за издаване на Комплексно разрешително за дейност
•    Разработване на програми и планове за управление на отпадъците
•    Разработване на програми за управление качеството на атмосферния въздух
•    Разработване на планове за мониторинг на почви, води, въздух и др.
•    Разработване на планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии
•    Оценки за въздействието върху околната среда и екологични оценки
•    Оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
•    Екологични експертизи със здравни оценки
•    Подготовка на документи за внасяне на Заявление за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци
•    Подготовка на документи за внасяне на Заявление за водоползване и планове за мониторинг
•    Консултантски услуги по прилагане на секторното екологично законодателство
•    Други проекти и програми в сектор управление на околната среда.

Финансиране, програми и проекти

Ниската усвояемост на средствата от структурните фондове, особено на финансирането по оперативните програми на ЕС, насочени към малките и средните предприятия, е тревожно. Палатата предоставя целия си опит и съдейства на своите членове за успешно кандидатстване и изпълнение на одобрени проекти чрез предоставяне на следните услуги:
•    Мониторинг на програми, грантови схеми и други финансиращи инструменти: оперативни програми по структурните фондове, други  национални и европейски програми
•    Индивидуални консултации по условията на конкретни програми, преценка за пригодността на клиента за успешно кандидатстване
•    Абонаментно следене за подходящи програми по критерии, зададени от клиента
•    Консултации по разработване на проектни предложения
•    Разработване на проектни предложения на клиенти
•    Управление на фирмени проекти
•    Информационни дни при стартиране на нови програмни схеми
•    Обучения в управление на проекти.

Качество, сертификация, стандартизация

Успехът се дължи на качеството във всичките му измерения – изисквания на клиентите, съответствие с нормативната уредба и стандартите, изисквания към фирмената среда, в която се създава продуктът. Палатата предоставя услуги в областта на доброволната и задължителната сертификация на продукти и системи за управление:
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14000:2004
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007
•    Консултации по проектиране, разработване и внедряване на HACCP
•    Консултации за изпитване за съответствие на продукти, обхванати от Закона за техническите изисквания към продуктите и подкрепящите го наредби и придобиване на СЕ маркировка
•    Съдействие за придобиване на технически стандарти
•    Обучения и семинари за вътрешни одитори на системи за управление.

Търговска медиация за извънсъдебно решаване на спорове

Междуфирмената задлъжнялост и тежката икономическа обстановка пораждат много проблемни отношения между контрагентите. Палатата предлага услугите на Центъра за търговска медиация за бързо, евтино и ефективно решаване на търговски спорове извън съдебните зали.
За България медиацията не е популярен способ за решаване на спорове, но предоставя много предимства, които са недостатъчно използвани от бизнеса. Решаването на конфликт чрез медиация може да запази бизнес отношенията между партньорите, което е почти невъзможно след съдебна процедура.
Центърът по търговска медиация към Търговско-промишлена палата – Стара Загора е създаден през 2005 година в рамките на проект на USAID за реформи в правната система. Към него са регистрирани 12 медиатори, записани в Регистъра на Министерството на правосъдието.

Връзки с обществеността, издателски и медиен център

И най-добрият продукт, идеи или високи постижения остават неизвестни, ако не се популяризират и рекламират. В информационната джунгла на 21-ви век Палатата е спечелила своето място с дейностите и услугите си.
Икономически портал на Старозагорски регион на www.chambersz.com публикува всеки ден актуални икономически новини от Стара Загора и страната, разнообразна информация, полезни връзки към други ресурси в интернет и реклами на свои клиенти.
Икономически годишник на Старозагорски регион представя структурирана статистическа информация, анализи и данни за икономическите сектори в региона, включващи сравнение с предходни периоди и със средните показатели за страната.
Палатата е продуцент на икономическото предаване „Инициатива“, излъчвано в програмата на двете регионални телевизии  – Телевизия Стара Загора и Телевизия Загора. Предаването е ориентирано към представяне на добри практики и полезни за бизнеса инициативи.
Пиар услуги на фирми и организации:
•    Разработване на PR стратегии и планове
•    Изработка на уеб сайтове и консултации за добро позициониране при търсене
•    Дизайн и предпечат на промоционални материали – брошури, каталози, презентации и др.
•    Организиране на фирмени презентации пред целева група на потенциални потребители и клиенти.

 

Икономически годишник 2014 pdf
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |