Новини Икономически годишник на регион Стара Загора, 2014 Енергетиката – водещ отрасъл за региона на Стара Загора


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Енергетиката – водещ отрасъл за региона на Стара Загора

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 12:41
Размер на буквите

Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на региона на Стара Загора. Областта е на второ място в страната по брутен вътрешен продукт на човек от населението след столицата и до голяма степен този факт се дължи на дейностите, свързани с енергийния комплекс „Марица-изток“.

България разполага с общи инсталирани мощности за производство на електроенергия от около 14 хил. мегавата (MW). В региона на Стара Загора се намират четири топлоелектрически централи (ТЕЦ), които осигуряват около 40% от електроенергията, използвана в България. Този обем е съпоставим с дела на Атомната електроцентрала Козлодуй, която през 2013 г. произведе 14 млн. мегаватчаса (MWh) електроенергия.
Освен за задоволяване на вътрешния пазар, България произвежда електрическа енергия и за износ, като през третото тримесечие на 2013 г. зад граница са продадени 1,7 млн. MWh на стойност 153,3 млн. лева.

През 2013 г. в страната, включително и в региона на Стара Загора, продължава да нараства и обемът на добитата електроенергия от възобновяеми енергийни източници и делът ѝ достигна 18%.

На територията на област Стара Загора се намира находище от лигнитни въглища, които са най-значимият собствен енергиен ресурс за България. Добивът на лигнитни въглища се извършва по открит способ на площ от 240 кв. км от дружеството Мини Марица-изток ЕАД, което е 100% държавна собственост. От началото на дейността са добити над 1 млрд. тона въглища. Извършени са разкривни дейности с над 4,3 млрд. куб. метра земна маса. Добитите от Мини Марица-изток въглища са предназначени за четирите топлоелектрически централи, намиращи се в област Стара Загора, и за производство на брикети за битово отопление.

През декември 2013 г. миньорите от Мини Марица-изток ЕАД добиха 3,3 млн. тона въглища. Този производствен резултат е най-високият декемврийски месечен добив в историята на дружеството за последните 20 години. Общо през 2013 г. са добити 25,5 млн. тона въглища и бизнес планът е изпълнен 110%. Мини Марица-изток ЕАД е най-големият работодател в област Стара Загора и сред водещите в България. Дейността на рудниците осигурява работа на повече от 7000 души персонал.

До края на 2014 г. дружеството трябва да приключи проект за енергийна ефективност. Той се финансира със средства от фонд „Козлодуй“ и ще намали значително енергоемкостта на машините. Инвестиции се правят също и в дейности, свързани с подобряване на добивната дейност и за обновяване и модернизиране на транспортната техника и преносната система.

Мини Марица-изток ЕАД получи 15 млн. евро в началото на 2014 г. също от фонд „Козлодуй“. Сумата е безвъзмездна помощ и се предоставя за подмяната на три амортизирани багера. Новата въгледобивна техника ще модернизира производството и ще подобри условията на труд и сигурността при работа в предприятието.

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров. Дружеството е собственост на държавата. Работи с осем енергийни блока с обща мощност от 1600 MW и осигурява над 20% от използваната в страната електроенергия. През последните години дружеството извърши модернизация на енергийните си мощности и с това ще запази водещата роля на централата при производството на електрическа енергия в България и през следващите 20 години. Подменени са турбини и генератори, като всички съоръжения са изпълнени от японската фирма Toshiba. Инвестициите превърнаха ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в модерна и екологична топлоелектрическа централа. През 2012 г. завърши изграждането и на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 и с това ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД очиства димните газове от серен двуокис от всички свои енергоблокове. Остатъчният продукт е гипс.

В края на 2011 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД успешно премина ресертификация на системата си за управление на околната среда (ISO 14001:2004), което гарантира, че през следващите три години дейността ѝ е в съответствие с европейските екологични норми.
През 2013 г. персоналът на ТЕЦ Марица изток 2 EAД е 2510 души. През годината са произведени над 7,8 млн. мегаватчаса (MWh) електроенергия. Най-висока стойност на генерираното от дружеството количество ток е постигната през декември 2013 г. – почти 1 млн. MWh, което се равнява на производството през цялото второ тримесечие на изминалата година. За първото полугодие на 2013 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД реализира производство от близо 3 млн. MWh електроенергия, а за второто – почти 5 млн. MWh. Причината за значително заниженото производство през първата половина на годината е рязко намаленият износ на електроенергия (2,6 млн. MWh). Намаляването на такса пренос при износа на ток от България позволи на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД да натовари мощностите си оптимално през второто полугодие на 2013 г. От август до декември 2013 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД закупи от Мини Марица-изток ЕАД над 8,3 млн. тона въглища, като общото количество закупени въглища през година е 13,2 млн. тона.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 разполага с инсталирана мощност от 908 MW и осигурява 12% от електроенергията на България.
От началото на 2009 г. ТЕЦ-ът е напълно обновено и модернизирано съоръжение. След придобиването на централата от ConturGlobal в средата на 2011 г. (73% от активите), американската компания целенасочено работи по дейности за опазване на околната среда. Целта е топлоелектрическата централа да работи в съответствие с най-новото европейско законодателство, изискващо намаляване на газовите емисии от азотни оксиди. Проектът ще приключи до 2016 г. и ще позволи на електроцентралата да работи в пълно съответствие с изискванията на екологичните регламенти.
През 2013 г. КонтурГлобал Марица изток 3 продължава да следва стратегията да бъде надежден производител на електроенергия и заедно с това – лидер в областта на устойчивото развитие. Компанията работи по програми и проекти за опазване на околната среда, здравето и безопасността на персонала си и в областта на социалната отговорност и повишаване на лидерските умения на членовете на ръководния екип.

ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово работи от пролетта на 2011 г. Централата е с инсталирана мощност от 670 MW. Тя е собственост на американската енергийна компания AES и е изградена с инвестиция от 2,6 млрд. лева. Чрез свои дъщерни фирми AES инвестира в България и в изграждането и експлоатацията на фотоволтаични електроцентрали и на съоръжения, използващи вятъра за производство на електрическа енергия. AES е най-големият инвеститор в България през последните 4 години, като това се дължи на изградените обекти, които са част от енергийната система на страната. ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово осъществява дейността си с персонал от 360 души. Компанията изпълнява мащабна социална програма на територията на община Гълъбово. Дружеството подпомага дейността на местните общности и училищата. С финансовата помощ на предприятието е обновена техниката и екипировката на Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението е увеличен щатният състав на службата. Компанията финансира десетки проекти, които са част от водената политика на корпоративна социална отговорност. Сред по-значимите са: възстановяване на пътна инфраструктура в общината; поддържането на информационен център; финансиране на спортни събития; подкрепа на хората със специални нужди и други.

Четвъртата по значение електроцентрала (ТЕЦ Брикел) е най-старата в комплекса, с над 50-годишна история. През 2011 г. предприятието получи ново комплексно разрешително за работа, след като изгради сероочистваща инсталация и удовлетвори нормативните изисквания за опазване на околната среда. Брикел ЕАД е единственото в България предприятие за производство на брикети от лигнитни въглища, предназначени за битово отопление. Годишният обем е около 200 хил. тона брикети.

През 2013 г. регионът на Стара Загора затвърди позициите си и като производител на „зелена“ енергия, добивана от възобновяеми енергийни източници. Добри практики при оползотворяването на природните ресурси са: вятърният парк Ветроком, соларните инсталации на Руно – Казанлък АД, Севатех ЕООД, Верея пласт АД и други. Мебелното предприятие Средна гора АД постигна пълно оползотворяване на дървесните отпадъци от производството, които се влагат в производство на пелети от дървесни частици и за добив на енергия за нуждите на предприятието.

Вятърен парк Ветроком ЕООД има обща генерираща мощност от 72,5 MW. Той е най-големият високопланински вятърен парк в България. Годишното му производство е 125  хил. MWh електроенергия. С дейността си паркът спестява годишно над 2 млн. тона въглеродни емисии.
На територията на областта работят и две водноелектрически централи: ВЕЦ – Копринка (7 MW) и ВЕЦ – Стара Загора (22,4 MW), които са собственост на Енерго-Про България ЕАД. Дружеството е най-големият частен производител на електричество, добивано чрез водноелектрически централи в България. Предприятието разполага с обща инсталирана мощност от 103 MW и произвежда годишно 255 хил. MWh електроенергия. На територията на Стара Загора са изградени и няколко микро ВЕЦ-а, които са собственост на държавното дружество Водоснабдяване и канализация ЕООД.

Доставката на електроенергия до абонатите в област Стара Загора се извършва от ЕВН България Електроразпределение АД. Дружеството е собственост на австрийското енергийно предприятие EVN и има 1,6 млн. абонати в Южна България.

Сериозно присъствие в икономиката на Стара Загора имат и фирми, които се занимават с търговия и дистрибуция на енергоносители.
Ритъм-4 – ТБ ООД осигурява 80% от въглищата, които се използват за отопление в България. За целите на битовите потребители годишно фирмата внася около 300 хил. тона въглища. Извън тези обеми дружеството извършва реекспорт и снабдява топлоелектрически централи. От края на 2013 г. фирмата има и договори за износ на електрическа енергия за Турция с обща мощност от 24 MW. След излизането си на свободния пазар на електроенергия Ритъм-4 – ТБ изнася електроенергия и за други съседни държави. Дружеството запазва и дейността си в търговията с черни метали, но при занижени обеми. Собственикът на фирмата Руси Данев е член на Надзорния съвет и притежател на дялове на Захарни заводи АД – Горна Оряховица. Заедно с това дружеството му инвестира и в недвижими имоти, като изграденият в Стара Загора Сити център предоставя търговски площи и предлага жилища.

Икономически годишник 2014 pdf
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |