Новини Икономически годишник на регион Стара Загора, 2014 Заплащане на труда, цени на имотите, безработица


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Заплащане на труда, цени на имотите, безработица

Печат
Събота, 22 март 2014 г., 12:28
Размер на буквите

Област Стара Загора е на второ място в България по брутен вътрешен продукт на човек от населението. В годините на икономическа криза изпреварва по този показател област Варна и се нарежда непосредствено след област София (столица). Данните за 2011 г. показват, че брутният вътрешен продукт на човек от населението за област Стара Загора е 10 067 лева. Увеличението на годишна база е с 413 лева. Относителната стойност на БВП за 2011 г. е 3345,3 млн. лева, като тази сума е със 103 млн. лева повече, отколкото през 2009 г. Очакванията са БВП за Стара Загора да нараства като номинална стойност през следващите години и през 2016 г. да достигне 12 хил. лева на човек от населението. Прогнозата се базира и на очакването от годишен ръст на БВП в България от 1,5% през следващите три години.

Област Стара Загора държи през 2013 г. второ място в страната и по размер на трудовите възнаграждения. Средната стойност на годишното заплащане за 2012 г. е 9117 лева. Тази стойност е с 1699 лева по-голяма от сумата, която се получава като средна годишна заплата в област Пловдив и с 555 лева по-голяма от тази в област Варна.

Заедно с това през последните три години ръстът на заплатите в област Стара Загора е най-висок, изпреварвайки и този в столицата. През 2010 г. средната годишна стойност на заплатата е 8080 лева, а през 2011 г. – 8512 лева.
За септември 2013 г. средната брутна месечна работна заплата е 788 лева. Икономическите дейности, в които има най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата за период от три месеца, са: Финансови и застрахователни дейности (с 6%); Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (с 4%) и Преработваща промишленост (с 3,2%), като в тази дейност попадат близо една трета част от заетите лица.

Заплащането на труда в обществения сектор е значително по-високо от това в частния и през последната година разликата при средната месечна заплата е около 300 лева в полза на обществения сектор.

Данните на Националния статистически институт показват, че наетите по трудово и служебно правоотношение хора в област Стара Загора към края на септември 2013 г. са 101 724 души. Броят им се е увеличил с 636 души за период от три месеца. Тенденцията за увеличаване на размера на заплащането на труда се запазва и през 2014 г., като това е мотивирано от повишената производителност на труда и желанието на работодателите да задържат квалифицираните си кадри. Размерът на заплатите ще продължи да нараства и в края на 2016 г. може да се очаква, че средната стойност ще бъде над 11 500 лева за година. Най-високи трудови възнаграждения се получават от работещите в две дейности – Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и Добивна промишленост, като в тях са заети 11,5% от наетите лица в областта.

Цените на имотите в град Стара Загора, използвани както за жилищни нужди, така и за бизнес цели – офиси, производствени помещения и търговски обекти, имат спад от около 30% за периода от една година – от второто тримесечие на 2008 г. до второто тримесечие на 2009 г. Обезценяването на жилищата продължава до началото на 2012 г. и през последните две години цените остават без голяма динамика. В края на 2013 г. средната цена на жилище в Стара Загора е 867 лева за кв. метър. При сравнително ниско търсене, разликата между най-ниската и най-високата цена, на които се сключват сделки, остава голяма и зависи от мястото и вида на имота. Цената на жилищата в Стара Загора е съпоставима със средната за България (865 лева за кв. метър в края на 2013 г.). Градът е на шесто място по средна цена на жилище след София (1457 лева за кв.м), Варна (1375 лева), Бургас (1112 лева), Пловдив (935 лева) и Русе (880 лева).

През следващите две – три години не се очаква значимо поскъпване на имотите. Цените ще остават близки до нивата от края на 2013 г., като основните причини за това са малкият брой хора, които имат голяма покупателна способност; сравнително високите лихвени нива на банковите заеми; свитите инвестиционни разходи на предприемачите от община Стара Загора и ниските обеми на нови външни инвестиции, насочени към сектора.

Икономически активните лица в община Стара Загора към 31 декември 2013 г. са 78 315. В Дирекция Бюро по труда като безработни са регистрирани 5190 души. Спрямо декември 2012 г. броят им е намалял със 197 души. Бюрото по труда отчита в края на 2013 г. безработица от 6,6% за община Стара Загора. Общината е с най-благоприятния показател, като безработицата в съседните общини е по-висока. В Казанлък е 7,7%, а в Николаево регистрираните безработни са 69% от населението в трудоспособна възраст. Областният град Стара Загора се нарежда сред големите градове със сравнително ниско ниво на безработица в България, като най-малък е индексът на безработицата в столицата – 3,3%.

Като територия с най-многобройно население и ниско равнище на безработица, град Стара Загора определя и сравнително ниското средно равнище на безработица в цялата област, което към края на 2013 г. е 10,4%, при средна стойност за страната 11,8%. На областно ниво Стара Загора е на шесто място в страната. По-ниска е безработицата в София (3,3%), Габрово (7,2%), Варна (8,1%), Пловдив (10,1%) и Бургас (10,2%). В област Стара Загора в края на 2013 г. за едно свободно работно място има 27 регистрирани безработни. Общият им брой е 15 327 души, като от тях хората на възраст до 29 години са 3522. Броят на регистрираните безработни е намалял с 282 през 2013 г.
Правителството прилага през 2014 г. мерки, насочени към повишаване на заетостта и благодарение на които около 20 000 българи ще започнат работа в рамките на година. Прилагат се дейности по 4 програми и през 2014 г. за тях е предвидено финансиране в размер на 73 млн. лева. Целта на държавата е през тази година безработицата да не надвишава 13%.

Първата програма е насочена към трайно незаетите хора, които полагат обществено полезен труд, за да взимат социални помощи. Това са хора, загубили трудовите си навици, а голяма част от тях са без квалификация. Безработни хора ще бъдат привличани в дейности за опазване, поддържане и реставрация на културни обекти.

Сред основните цели на правителството е и увеличаването на заетостта и квалификацията на младите хора. През 2014 г. младежите ще могат да се възползват от няколко програми за придобиване на ключови компетенции, повишаване на мотивацията и активно включване на пазара на труда. Това са проектите „От обучение към заетост“, „Шанс за работа – 2014“ и „Компас“. Ще бъдат финансирани и обучения по чужди езици.

Ученето през целия живот е ключовият фактор за постигане на общата за Европейския съюз цел – конкурентна и динамично развиваща се икономика, базирана на знанието, като съчетава формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно учене. В България едва 1,5% от хората на възраст между 25 и 64 години са включени в програмата „Учене през целия живот“ през 2012 г., а заложената европейска цел е достигане на 15% до 2020 г.
През 2014 г. в България се очаква да започне прилагането на Система за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Обвързването на образованието с потребностите на пазара на труда, най-вече с тези на  частния бизнес и с високотехнологичните производства, се явява „тясно място“ в устойчивото икономическо развитие на България. Причините са свързани с липсата на определени приоритетни области за развитие на българската икономика и с необвързването на приема по специалности в българските висши училища, от които българските предприемачи имат необходимост.

Друг сериозен проблем за квалификацията на човешките ресурси е ниското ниво на компютърни и интернет умения, които са основна предпоставка за широкото използване на съвременните технологии и базираните на тях услуги. България изостава от средните показатели за Европейския съюз.

Основният капитал на компаниите е техният човешки ресурс. Успешното развитие на всяка фирма е свързано с постоянно повишаване на квалификацията и уменията на персонала. Центърът за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) в Стара Загора предлага широка гама от обучения по различни специалности. В неговата структура са включени: Бизнес школа; Център за професионално обучение и обучения по оперативна програма Човешки ресурси. В ЦИЕС могат да бъдат придобити правоспособности по различни и дефицитни за бизнеса специалности. Сред тях са обученията за повишаване на квалификацията на оператори на пътно-транспортна техника, подемно-транспортна техника, електрокари и мотокари; заварчици, шлосери, сервитьори, готвачи, камериерки и още десетки други.
Центърът за изпитване и европейска сертификация е партньор на Търговско-промишлена палата – Стара Загора при провеждането на курсове и обучения и е отворен към потребностите на предприемачите.

Бизнес школата към ЦИЕС осъществява специализирани обучения по Директива Машини, по регламент Строителни продукти, в областта на метрологията, за вътрешни одитори и мениджмънт на системи за управление на качеството. Могат да бъдат придобити ключови компетенции по чужди езици и компютърни умения. Провеждат се още обучения по електрически и неелектрически уредби, по здравословни и безопасни условия на труд и др.

Икономически годишник 2014 pdf

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |