Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 18 юли 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 18 юли 2014 г.

Печат
Събота, 19 юли 2014 г., 15:21
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - юни 2014 г.Аакценти от Държавен вестник, бр. 58 от 2014 година. С Постановление № 186 от 4 юли 2014 г. правителството прие Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, с която се уреждат: 1. изискванията към нови въжени линии и преместването на съществуващи въжени линии; 2. изискванията за безопасната експлоатация на въжени линии;

3. редът за осъществяване на технически надзор на въжени линии и 4. редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите и за издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии.
Наредбата се прилага за: 1. пътнически висящи въжени линии; 2. скивлекове; 3. наземни въжени железници (фуникуляри) и 4. товарни въжени линии.

С Постановление № 189 от 8 юли 2014 г. Министерският съвет прие Наредба за студентските стажове в държавната администрация. С нея се гарантира ефективното провеждане на студентски стаж в държавната администрация и се създават унифицирани правила, които да се прилагат на всички нива на администрацията - централно, областно и общинско.

От възможността за стаж в администрацията могат да се възползват български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища към момента на провеждане на стажа. Стажът ще е с продължителност от 10 до 45 работни дни и няма да бъде платен.

За участие в процедурите за набиране и подбор кандидатите трябва да се регистрират в специално създадения и функциониращ Портал за студентски стажове в държавната администрация (http://staj.government.bg/).

С Постановление № 190 от 10 юли 2014 г. правителството направи промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, за да оптимизира организацията на работата на административните звена. С промените се преразпределят функции между дирекциите "Програмиране на средствата от ЕС", "Мониторинг на средствата от ЕС" и "Информация и системи за управление на средствата от ЕС" която става дирекция "Системи за управление на средствата от ЕС". С две щатни бройки се намалява числеността на общата администрация в МС, а с четири - тази на почивна база "Слънчев бряг".

С преходните и заключителни разпоредби на постановлението се предвижда обучението по публични финанси да премине от Министерството на финансите към Института по публична администрация.

С постановлението се правят изменения и в Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България; Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз; Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г; Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г.; Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

С Постановление № 196 от 10 юли 2014 г. е одобрена Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Правят се изменения в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Изменена и допълнена е Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. С направените изменения се цели да се регламентира реда за заявяване и предоставяне по електронен път на справки за съдимост без участие на служител от Бюро съдимост.

Изменена и допълнена е Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни. Наредбата въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2006/88/EО на Съвета от 24 октомври 2006 година относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни. Тази Директива е изменена с Директива за изпълнение 2014/22/ЕС на Комисията от 13 февруари 2014 година за изменение на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на инфекциозната анемия по сьомгата (ISA), което налага да се направят съответните промени и в българското законодателство.

Акценти от Държавен вестник, бр. 59 от 2014 година

С Постановление № 191 от 10 юли 2014 г. се създава Национален контратерористичен център, който представлява единна национална платформа за събиране и обработка на информация с оглед идентификация на лица и организации, свързани с тероризъм. Целта му е осигуряване на координирано управление на националните информационни ресурси с оглед повишаване на ефективността на националната система за противодействие на тероризма.

С Постановление № 192 от 10 юли 2014 г. правителството прави изменение и допълнение на Постановление № 176 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на лицата, починали при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на гр. Варна и гр. Добрич на 19 и 20 юни 2014 г. Увеличаването на средствата по бюджета на Министерството на труда и социалната политика се налага, тъй като след приемането на правителственото постановление в края на миналия месец, беше открит още един загинал.

С Постановление № 193 от 10 юли 2014 г. Министерският съвет одобри допълнителни 350 000 лв. за Министерството на културата чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет. С отпуснатите средства се финансират дейности по консервация, частична реставрация и социализация на обект “Арена” в Националния историко-археологически резерват “Плиска”.

С Постановление № 195 от 10 юли 2014 г. правителството прие нова Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци. Наредбата оптимизира реда и начина за изчисляване на финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, дължими при превоз на отпадъци, за които се изисква нотифициране. Изменя се редът за предоставяне на годишни справки-декларации за превозите, за които не се изисква нотифициране. Дава се възможност размерът на финансовата гаранция по чл. 96, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците да се определя на база на формула, отчитаща разходите за транспорт, за оползотворяване и временно съхраняване за 90 дни, както и количеството отпадък, като се запазва минималната изискуема до момента сума от 2000 лв. на тон отпадък като конкретен размер на финансовата гаранция или еквивалентната застраховка. Въвежда се изискването годишните справки-декларации за превозите да се представят по реда на наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

С Постановление № 197 от 11 юли 2014 г. правителството определя условията, критериите и редът за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България “ФЛАГ” ЕАД.

С Постановление № 198 от 11 юли 2014 г. Министерският съвет прави промени в Постановление № 343 за реда за продължаване на дейността на взаимноспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани. Улеснява се достъпа до финансов ресурс на живеещите и работещите в селските райони и създават предпоставки за разширяване на кръга от лица, занимаващи се със селскостопанско производство. Увеличава се обхвата на кредитираните дейности и структури от страна на взаимноспомагателните кредитни кооперации, като се дава възможност обект на кредитиране да са и дейности извън сферата на земеделие, развитие на селските райони, рибарство и аквакултури.

С Постановление № 199 от 11 юли 2014 г. правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

С Постановление № 200 от 11 юли 2014 г. правителството одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. С тях се финансират два проекта в Република Македония по линия на официалната помощ за развитие. - за изграждане на мост за пешеходци на река Отиня на стойност 29 337 лв. и на Специалното основно училище за деца със забавено развитие “Д-р Златан Сремец” в Скопие за обособяване на спортна площадка и корекционно-обучителна зала за образователна и рехабилитационно-спортна дейност на стойност 28 544 лв.

С Постановление № 194 от 10 юли 2014 г. и Постановление № 201 от 14 юли 2014 г. Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 3,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните - за закупуване на противоградови ракети са отпуснати 1,2 млн. лв. и за актуализацията на цветна цифрова ортофотокарта на страната чрез ново самолетно заснемане.

Допълнена е Наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 “Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. В Приложение № 1 се добавят обявените нови четири защитени зони, попадащи в обхвата на мрежата Натура 2000, а именно: “Пирин Буфер”, “Централен Балкан Буфер”, “Българка” и “Рилски манастир” и предвидените в тях забрани за земеделски дейности, които земеделските стопани, обработващи земеделски земи в тези зони следва да спазват.

Обнародва ни са и Договор за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.; Договор за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и Дъ Банк Ъв Ню Йорк Мелън (Люксембург) С.А. в качеството на регистратор и агент по пре-хвърлянето относно емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.; Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г. и Протокол между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Чешката репуб-
лика за осъществяване на съвместни патрули за опазване на обществения ред и сигурност в курортите на територията на Република България по време на активния туристически сезон.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

С Тълкувателно решение № 6 от 15.07.2014 г. по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГК на ВКС ВКС постанови, че при предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение, е на ищеца.

В бр. 58 от 2014 г. на Държавен вестник са обнародвани:

Решение № 9 от 3 юли 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2014 г. на КС

Решение № 11014 от 22 юли 2013 г. по административно дело № 5218 от 2013 г. на ВАС. С него се обявява нищожност на Правилника за статута и трансферите на футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон 2012 - 2013 г., приет въз основа на решение по Протокол № 2 от 21.05.2012 г. на БФС.

В бр. 59 от 2014 г. на Държавен вестник е обнародвано Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. на ВАС. С него се обявяват за нищожни чл. 3 в частта му "и ежегодно определя броя на местата за специализанти" и чл. 18г, ал. 5 и се отменят чл. 20 и чл. 20а от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването.
Отхвърля като неоснователно оспорването по жалба на сдружение "Български лекари за европейски стандарт на специализация" на чл. 11а от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването.

АКТУАЛНО

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:
 

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Предстоящо обнародване

Бр. 61
Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предстоящо обнародване

Бр. 60

Народно събрание

Закон защита на растенията

Предстоящо обнародване

Бр. 61

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение
на Закона за професионалното образование и обучение

Предстоящо обнародване

Бр. 61

Народно събрание

Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законова защита

Предстоящо обнародване

Министерство на околната

среда и водите

Наредба        за        изменение       и

допълнение на Наредба № 1 от

2011 г. за мониторинг на водите

Предстоящо обнародване

Бр. 60

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ

Предстоящо обнародване

Бр. 60

Министерство на
земеделието и храните

Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за
специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход.

Предстоящо обнародване

Бр. 60

Министерство на
вътрешните работи

Наредба № 8121-310 от 17 юли
2014 г. за преназначаване на държавните служители в МВР

Предстоящо обнародване

Бр. 60

Министерство на
вътрешните работи

Наредба № 8121з-311 от 17 юли
2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в МВР

Предстоящо обнародване

Бр. 60

Конституционен съд

Решение № 10 от 15 юли 2014 г. по конституционно дело № 4 от 2014 г.

Предстоящо обнародване

Бр. 61ИНТЕРЕСНО

18 юли

Ден на гражданска защита (отбелязва се от 1993 г.)

19 юли

Ден на българската дипломатическа служба (отбелязва се от 1999 г.)

20 юли

Св. прор. Илия. Празнуват: Илия, Илиана, Илиан, Илко, Илка и др.
България отбелязва Професионалния празник на пивоварите
Международен ден на шахмата

22 юли

Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока. Празнуват: Магдалена, Магда, Миглена и др.

ЗАБАВНО

На пешеходна пътека кола блъснала пешеходец. Шофьорът на автомобила се навел над жертвата и казал: - Имаш късмет, че съм лекар. Блъснатият надигнал глава и отговорил: - Ти обаче не, аз съм адвокат!

* * *
Малък град. Пожар в банката. Никой не е отишъл да го гаси. От обясненията на пожарните: “Не искахме да погасяваме дълговете си.”

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |