Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 11 юли 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 11 юли 2014 г.

Печат
Вторник, 15 юли 2014 г., 11:09
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - юни 2014 г.Акценти - Държавен вестник, бр. 56 от 2014 г. Предоставена е концесия за добив на подзечни богатства - строителни материали от находище Юрт дере. Обнародвано е Решение № 446 от 2 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище Юрт дере, участък Калцит, разположено в землището на Димитровград, община Димитровград, област Хасково, на Калцит – ООД, Димитровград.

ОПРОСТЕН РЕЖИМ ЗА КОНТРОЛ НА ЛИЦА НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ

Обнародвано е Решение № 459 от 3 юли 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.  Съгласно приетото решение Република България ще счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, следните документи, издавани от държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от гражданството на техните притежатели:

 • а) "единна виза" по смисъла на чл. 2, т. 3 от Визовия кодекс, валидна за две или за многократни влизания;
 • б) "виза за дългосрочно пребиваване", посочена в чл. 18 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген.

Република България ще счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, визите с ограничена териториална валидност, издадени в съответствие с чл. 25, параграф 3, изречение първо от Визовия кодекс.

Република България ще признава за равностойни на националните си визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и следните документи:

 • а) националните визи за краткосрочен престой и националните визи за дългосрочен престой, издадени от Кипър, Румъния или Хърватия в съответствие с единен формат, определен с Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета;
 • б) разрешенията за пребиваване, издадени от Кипър, Румъния или Хърватия в съответствие с единния формат, определен с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета, освен когато визите и разрешенията за пребиваване са поставени върху документи за пътуване, които тези държави членки не признават, или върху документи за пътуване, издадени от трета държава, с която те не поддържат дипломатически отношения.

РЕГЛАМЕНТИРАТ СЕ СЪСТАВЪТ, СТРУКТУРАТА, ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО

Обнародван е Правилник за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство. С този правилник се урежда съставът, структурата, функциите, организацията на дейността и финансирането на Съвета по животновъдство. Съветът се създава като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните за подпомагане на дейността му при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Изменя се и се допълва Правилникът за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Регламентира се, че при осъществяване на надзора над дейността на Института на дипломираните експерт - счетоводители Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори извършва проверки, включително и на място. При извършване на проверките определените длъжностни лица от комисията с оглед на възложените им задачи имат право да изискват в определени от тях срокове писмени обяснения, документи, включително заверени копия от документи, данни, сведения и друга информация.

Проверките ще се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя. Длъжностните лица от администрацията на комисията при изпълнение на служебните си задължения трябва да се легитимират със служебна карта и да представят решение на комисията или заповед на председателя за извършване на проверката.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е задължен да оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията ѝ, като:

 • 1. предоставя помещение за извършване на проверката;
 • 2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;
 • 3. предоставя всички документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
 • 4. при поискване предоставя заверени копия от документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за проверката;
 • 5. дава писмени обяснения по въпроси, свързани с проверката, при поискване от длъжностното лице, извършващо проверката.

За всяка извършена проверка ще се съставя доклад за резултатите в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на представител на ИДЕС. Представителят на ИДЕС има право в срок до 5 работни дни да даде становище по доклада за резултатите.

УТВЪРДЕН Е МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА"

Обнародвана е Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина". С тази наредба се утвърждават:

 • медицински стандарт "Нуклеарна медицина" съгласно приложение № 1;
 • образец на информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване съгласно приложение № 2;
 • образец на информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131 съгласно приложение № 3.

СЛУЧАИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ, ЩЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

Изменя се и се допълва Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. На задължителна регистрация, съобщаване и отчет ще подлежат случаите, представляващи специфични здравни проблеми, посочени в новото приложение № 1а. Дефинициите на случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет, са посочени в новото приложение № 3а.
Регионалните здравни инспекции вече ще поддържат информационна система за надзор на остра вяла парализа (вж. чл. 4а, ал. 2, т. 3).

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА РАБОТА НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ЗОНА НА НЕПОСРЕДСТВЕН РИСК

Изменя се и се допълва Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Създаден е нов Раздел XII "Допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба на военнослужещите и за работа на цивилните служители в зона на непосредствен риск". Съгласно чл. 34 от наредбата на военнослужещите и цивилните служители, командировани за изпълнение на служебни задачи при българските контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на военната служба/за работа в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение/ основната месечна заплата.

Размерът на допълнителното възнаграждение ще се определя, като месечният му размер се раздели на броя на календарните дни в месеца и получената сума се умножи по броя на дните на фактическото пребиваване в зоната на непосредствен риск.

Съгласно легалната дефиниция на термина "Зона на непосредствен риск" - това е територията на чуждата/чуждите държава/и и/или земното и/или морското, и/или въздушното пространство, където се провежда мисията или операцията.

ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ГРАФИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ КЪМ РАБОТНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ДА СЪДЪРЖАТ СИЛУЕТИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ НА СГРАДИТЕ

Обнародвано е Решение № 10965 от 18 юли 2013 г. по административно дело № 3598 от 2012 г., с което Върховният административен съд отмени частично чл. 62, ал. 3, т. 3 от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта относно думите "от всички страни". С нормата на чл. 62, ал. 3, т. 2 от наредбата се въвеждаше изискването графичните материали към работния устройствен план (РУП) да съдържат силуети от всички страни на сградите и през улиците, изясняващи максималните височини на сградите и билата им в абсолютни коти, броя на етажите, формата и наклона на покривите и архитектурната връзка между сградите с оглед правилно архитектурно-пространствено оформяне, в определени мащаби. От своя страна разпоредбата на чл. 113, ал. 4, т. 2 ЗУТ предвижда, че с РУП се определят точно необходимите силуети, изясняващи: максималните височини на сградите и билата им в абсолютни коти; броя на етажите; формата и наклона на покривите и архитектурната връзка между сградите с оглед правилното архитектурно-пространствено оформяне.

Съгласно мотивите към решението:

"Сравнението между цитираните норми показва, че разликата помежду им се изразява в съотношението между думите "необходими силуети", използвано в закона, и "силуети от всички страни", употребено в наредбата. Очевидно е, че изразите не са еквивалентни, доколкото не във всички случаи се налага да бъдат изготвяни силуети от всички страни. В някои случаи за правилното разположение на сградите са необходими силуети от няколко, но не и от всички страни. Тълкуването на разглежданата законова разпоредба налага да се приеме, че необходими се явяват онези силуети, които позволяват еднозначно да се изяснят височините и билата на сградите, броят на етажите, да се очертае формата на покривите и техния наклон, както и да се очертае архитектурната връзка между сградите.

Изложеното дотук налага извода, че в наредбата се съдържа изискване, което в закона не съществува, като не става въпрос за доразвиване или за конкретизация на законовата норма. Въведено е самостоятелно изискване, надхвърлящо рамката на чл. 113, ал. 4, т. 2 ЗУТ. "

АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 57 от 2014 година

Насрочен е частичен избор за кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, на 12 октомври 2014 г. (вж. УКАЗ № 166 ОТ 01.07.2014 Г.)

С орден "Мадарски конник" първа степен са наградени:

 • г-н Герхард Райвегер - извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България (вж. УКАЗ № 158 ОТ 30.06.2014 Г.);
 • г-н Коре Ерхард Янсон - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в Република България (вж. УКАЗ № 159 ОТ 30.06.2014 Г.);
 • г-н Лешек Хенсел - извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България (вж. УКАЗ № 161 ОТ 30.06.2014 Г.);
 • г-н Ставрос Амвросиу - извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република България (вж. УКАЗ № 162 ОТ 30.06.2014 Г.).

С орден "Стара планина" първа степен са наградени:

 • академик Стефан Борисов Воденичаров (вж. УКАЗ № 160 ОТ 30.06.2014 Г.);
 • генерал Симеон Христов Симеонов (вж. УКАЗ № 163 ОТ 01.07.2014 Г.).

С орден "За военна заслуга" първа степен са наградени:

 • контраадмирал Георги Ангелов Георгиев (вж. УКАЗ № 164 ОТ 01.07.2014 Г.);
 • генерал-лейтенант Стефан Стефанов Василев (вж. УКАЗ № 165 ОТ 01.07.2014 Г.).

ОСИГУРЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

Обнародвано е Постановление № 180 от 3 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва. С това постановление се одобряват допълнителни разходи/трансфери в размер 28 308 315 лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Средствата са за извършване на превантивни дейности, разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия, неотложно възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти и за възстановяване на жилищни сгради на пострадали от бедствия физически лица.

465 055 ЛВ. СА НАСОЧЕНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА В ЕДНО ДЪРЖАВНО И ШЕСТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ВАРНА И ДОБРИЧ
Обнародвано е Постановление № 187 от 4 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. С него 465 055 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи бяха насочени за подобряване на материално техническата база в едно държавно и шест общински училища на територията на общините Варна и Добрич, засегнати от наводненията през месец май.

Направената след бедствието проверка е констатирала необходимост от извършването на ремонтни дейности с оглед осигуряването на нормален учебен процес. Директорите на училищата ще изготвят програма, която да планира ремонтите за времето на лятната ваканция. МОН ще изисква отчет за предприетите действия и ще извърши проверка на място преди започване на новата учебна година.

ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ СА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МС

Обнародвано е Постановление № 181 от 3 юли 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се изменят и допълват:

 • Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.;
 • Постановление № 37 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България;
 • Постановление № 120 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засилен миграционен натиск по границите на Република България.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 22 МЛН. ЛВ. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2014 Г.

Обнародвано е Постановление № 182 от 4 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МИЕ за 2014 г. С това постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер на 22 млн. лв. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ "Козлодуй” ЕАД в изпълнение на задължението на страната ни за съфинансиране на проект по Международния фонд "Козлодуй".

3 910 954 ЛВ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Обнародвано е Постановление № 183 от 4 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г., с което са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер 3 910 954 лв. за подпомагане дейността на народните читалища.

ОПРЕДЕЛЕНИ СА ЦЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ПО ДЪРЖАВНАТА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА И ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА НАДЗОР И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ ЗА 2014 Г.

Обнародвано е Постановление № 184 от 4 юли 2014 г., с което Министерския съвет прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавна профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

С тарифата се определят цените, които се заплащат на ветеринарните лекари и на диагностичните лаборатории за извършените от тях мероприятия съгласно Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. Разплащанията към ветеринарните лекари ще се извършат от Държавен фонд "Земеделие" след представяне на отчетни документи за проведени мероприятия, заверени от съответната областна дирекция по безопасност на храните. Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и срокът им ще се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

61 000 ЛВ. ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ "ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ В ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН”

Обнародвано е Постановление № 185 от 4 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2014 г., с което са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер 61 000 лв. за реализиране на проект за обучение "Повишаване на административния капацитет в Ислямска република Афганистан” на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи по линия на международното сътрудничество за развитие, в т. ч. за персонал 9030 лв.

ОСИГУРЕНИ СА СРЕДСТВА ЗА СУБСИДИРАНА ЗАЕТОСТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ"

Обнародвано е Постановление № 188 от 4 юли 2014 г. за одобряване на разходи по бюджета на МТСП за 2014 г., с което правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика в размер на 4 млн. лв. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет. Основната част от средствата ще бъдат използвани за продължаване на заетостта на наетите от началото на годината 3343 лични асистенти по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания".

ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ЧУЖБИНА

Изменена е Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти. Отменена е разпоредбата на чл. 8, ал. 3, която предвиждаше в състава на конкурсната комисия за длъжността "директор" на български културен институт в чужбина да се включват и двама представители на Министерството на външните работи.         

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ВКС постанови три решения по дела с изключителна значимост и интерес:

 • Решение № 242 от 08.07.2014 г. по дело № 579/2014 г. (делото на Христо Ковачки)
 • Решение № 292 от 02.07.2014 г. по дело № 804/2014 г. (делото за убийството на Мирослава от Перник)
 • Решение № 145 от 01.07.2014 г. по дело № 206/2014 г. (делото "Наглите")

С разпореждане от 27.06.2014 г. е образувано тълкувателно дело № 2/2014 г. по описа на ВКС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по следните въпроси:

1. На кой съд са подсъдни делата по искове за вреди от :

 • А. Незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания. Подлежат ли на обезщетяване направените в тези производства разноски ?
 • Б. Незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт.
 • В. Транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините.
 • Г. Нарушение на права на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, уреждащи равенство в третирането.
 • Д. Незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители в производствата по глава седемнадесета на АПК.
 • Е. Недопускане на възстановен държавен служител да изпълнява съответната длъжност, както и от други имуществени спорове извън глава шеста от Закона за държавния служител.
 • Ж. Незаконосъобразни откази, действия и бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър.
 • З. Незаконосъобразни актове, действия и бездействия на затворническата администрация при и по повод изпълнение на наказанията "лишаване от свобода” и "пробация”, или задържане с мярка за неотклонение "задържане под стража”.

2. Кой е компетентният съд да се произнесе по подадени жалби :

 • А. Срещу откази за издаване на скици за земеделски имоти .
 • Б. Срещу актове по приложението на чл.24а от ЗСПЗЗ.

С разпореждане от 02.07.2014 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 5/2014 по описа на Наказателната колегия на ВКС по въпроса - следва ли да се ангажира наказателна отговорност по чл. 2276, ал. 2 от НК на управителя и представителя на търговско дружество или кооперация, ако не му е възложено изрично от колективен орган на управление на търговското дружество или кооперацията да поиска от съда да открие производство по несъстоятелност в 30 - дневен срок от спиране на плащанията от управляваното и представлявано дружество или кооперация и не изпълни това задължение?

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2013 Г., ОСНК НА ВКС

Върховният касационен съд реши:

1. Осъдените на наказание "пробация", което на основание чл. 43а, т. 2 НК е заменено с наказание "лишаване от свобода", се считат за осъдени на "лишаване от свобода" от момента на влизане в сила на определението по чл. 452, ал. 3 от НПК с всички произтичащи от това последици.

2. Дължи се постановяване на отделно изтърпяване на отложеното наказание "лишаване от свобода" на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от НК (респективно произнасяне по чл. 69, ал. 2 от НК), ако деянието, за което е постановена осъдителна присъда с наказание "пробация", заменено впоследствие с "лишаване от свобода", е престъпление от общ характер, извършено в изпитателен срок на предходно осъждане.

3. При определяне на общо най-тежко наказание при съвкупност от престъпления, наложени с различни присъди, се взима предвид "заместващото наказание" "лишаване от свобода", което е определено по реда на чл. 451- 452 от НПК.
4. При съпоставяне на престъпленията, с оглед преценката в какви съотношения се намират се взима пред вид моментът на влизане в сила на определението по чл. 452, ал. 3 от НПК, с което е извършена замяна на наказанието "пробация" с "лишаване от свобода”.

АКТУАЛНО


ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Народно събрание

Закон за ратифициране на актовете на XXV конгрес на Всемирния пощенски съюз

Предстоящо обнародване

Народно събрание

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги на конкурентоспособността

Предстоящо обнародване

Народно събрание

Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между България и Румъния

Предстоящо обнародване

Народно събрание

Закон за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейски съюз и неговите държавни членки

Предстоящо обнародване

Министерски съвет

Постановление № 186 от 4 юли 2014 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Предстоящо обнародване в брой 58

  Постановление № 189 от 8 юли 2014 г. за приемане на Наредба за студентските стажове в държавната администрация

Предстоящо обнародване в брой 58

  Постановление № 190 от 8 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МС и на неговата администрация

Предстоящо обнародване в брой 58

  Постановление № 191 от 10 юли 2014 г. за създаване на Национален контратерористичен център

Предстоящо обнародване

Министерство на правосъдието

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Предстоящо обнародване в брой 58

Министерство на вътрешните работи

Протокол между МВР на Република България и МВР на Чешката република

Предстоящо обнародване

Върховен административен съд

Решение № 11014 от 22 юли 2013 г. по адм. дело № 5218 от 2013 г.

Предстоящо обнародване в брой 58

Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по адм. дело № 12716 от 2012 г.

Предстоящо обнародване

Конституционен съд

Решение № 9 от 3 юли 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2014 г.

Предстоящо обнародване в брой 58

ИНТЕРЕСНО

11 юли

Световен ден на човечеството

Фондът на ООН за населението излиза с препоръка през 1989 година датата да се чества като Световен ден на човечеството, по повод раждането на 5-милиардния жител на планетата, на 11 юли 1987 година.

Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. равноап. княгиня Олга. Преп. Никодим Албански
Празнуват: Олег, Олга, Оля

12 юли

Празник на националната гвардейска част
Определен с Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част, приет с Постановление на Министерския съвет 124 от 14 май 2001 г.

Боен празник на 6-и артилерийски полк

15 юли

Св. мчци Кирик и Юлита. Св. равноапостолен велик княз Владимир
Празнуват: Владимир, Владимира, Владо, Владко, Владислав, Владислава, Господин и др.

16 юли

Св. свщмчк Атиноген и 10-те му ученици. Св. мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски
Празнуват: Юлия, Юлиян, Юли

17 юли

Св. вмчца Марина
Празнуват: Марина, Марин, Маринка, Маринела, Марияна и др.


ЗАБАВНО

Дъщерята на съдия връхлита радостно в кабинета на баща си и задъхано съобщава:
- Тате, много съм щастлива. Мистър Джонс ми призна любовта си.
- Лоша работа, дъще. - поклаща глава съдията. - Доколкото познавам мистър Джонс, той си признава само под влияние на неопровержими улики...

***
Съдия пита потърпевша:
- Защо не избягахте от насилника?
- Просто за никъде не бързах.

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |