Новини Ciela Norma Информационен бюлетин Ciela Norma от 13 юни 2014 г.

Информационен бюлетин Ciela Norma от 13 юни 2014 г.

Печат
Понеделник, 16 юни 2014 г., 08:43
Размер на буквите

Информационен бюлетин Ciela Norma - юни 2014 г.Акценти от Държавен вестник, бр.48 от 2014 г. С Указ № 142 ОТ 09.06.2014 Г. президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 28 май 2014 г.

С Постановление № 138 от 2 юни 2014 г. правителството създаде Национален съвет по демографска политика като консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствения сектор при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната демографска политика. Председател на Съвета ще бъде министърът на труда и социалната политика. Целите на демографската политика на правителството са свързани със забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения; адаптиране на социалните системи и секторни политики към застаряването на населението и на работната сила с цел смекчаване на негативното въздействие на демографските промени върху стабилността на публичните финанси и социалните системи; изграждане на умения за прилагане на цялостен хоризонтален интегриран подход за мобилизиране на икономическите, човешките, административните и финансовите ресурси за предприемане на свързани мерки за балансирано демографско развитие.

С Постановление № 139 от 4 юни 2014 г. правителството одобри допълнителни разходи в размер на 300 000 лв. по бюджета на Министерство на здравеопазването. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет. С тях ще бъдат закупени дихателни апарати за поддържаща терапия на пациенти с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен или Бекер. С осигуряването на тези апарати ще се постигне понижение на честите хоспитализации на пациентите поради дихателни усложнения и ще се гарантира по-благоприятна прогноза.

Изменена и допълнена е Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели. В съответствие с мярка 1.3. от краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система, приети с Решение 25 на Министерския съвет от 2014 г. включването и заплащането на нови лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, както и всички промени в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, които водят до завишаване на финансовите средства от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), следва да се обобщават на 12-месечен период с цел сформиране на проектобюджета за следващата година. В изпълнение на мярката, в наредба се предвижда НЗОК да анализира и обобщава на дванадесетмесечни периоди информацията за лекарствени продукти за домашно лечение с международно непатентно наименование (INN), включено в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), за което до момента не е заплащала. Предвижда се дванадесетмесечният период за анализиране и обобщаване на информацията относно лекарствените продукти, за които ще се изискват допълнителни средства, да започне да тече от 1 януари 2014 г. По този начин ще се преодолее заплахата от сериозен преразход за НЗОК през втората половина на 2014 г., поради прогнозиран от НЗОК допълнително необходим финансов ресурс за лекарствени продукти за домашно лечение над 10 000 000 лв., които не са предвидени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.

Допълването на наредбата съобразно изискванията на ЗЗО, се състои във включване на разпоредби относно: 1. условията и реда, по които НЗОК заплаща лекарствени продукти за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); .2. условията и реда, по които НЗОК заплаща медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ; .3. условията, критериите и реда, по които НЗОК договаря отстъпки за лекарствените продукти за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ; .4. условията, критериите и реда, по които НЗОК договаря отстъпки за медицинските изделия, включени в списъка по чл. 30а от Закона за медицинските изделия. Включването на разпоредби в горепосочените области произтича от законовите изисквания на чл. 45, ал. 9, ал. 13 и ал. 14 от ЗЗО, съгласно които систематичното място на тези отношения е в наредбата.

Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински изделия, за които са подадени писмени заявления от производителите или търговците на едро с медицински изделия и/или техните упълномощени представители, че желаят съответното медицинско изделие да се заплаща от НЗОК. Медицинските изделия, прилагани в условията на болничната помощ се заплащат при наличие на следните условия: 1. вложени са при изпълнение на клинична пътека съгласно изискванията на диагностично-лечебните алгоритми за изпълнение на съответната клинична пътека, установени в националните рамкови договори, приложими през съответната година; 2. изпълнени са изискванията, свързани с оказване на болнична медицинска помощ, установени в националните рамкови договори, приложими през съответната година; 3. отчетени са от лечебните заведения по реда на методиката по чл.55е от ЗЗО. Националната здравноосигурителна каса заплаща медицинските изделия, прилагани в условията на болничната помощ, след представяне на фактура или електронна фактура, спецификация за вложените медицински изделия по съответната клинична пътека, както и на екземпляр на формуляр за вложени медицински изделия, стойността на които се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека.

Изменена и допълнена е Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. Основните промени в наредбата са насочени към условията за допустимост на кандидатите, като се разширява кръга на допустимите кандидати за подпомагане, с цел максимално усвояване на средствата от ОПРСР и постигане в по-голяма степен на индикаторите за изпълнение на Програмата. Проектите по мярка 1.1 се реализират и изплащат в сравнително кратки срокове. С оглед на това се дава възможност на по-широк кръг кандидати да се възползват от финансова помощ по мярката.

Изменена и допълнена е Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти, която въвежда в българското законодателство Директива 91/68/ЕИО относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността. В Директивата се предвижда, че по време на транспортиране до местоназначението овцете и козите са придружени от ветеринарен здравен сертификат по образец I, II или III, предвиден в приложение Д към нея. С цел да се отразят изискванията, свързани с търговията в рамките на Съюза с овце и кози за угояване и разплод, определени в Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) № 630/2013, образците на ветеринарни здравни сертификати в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, са изменени и заменени с образците на ветеринарни сертификати определени в приложението на Решение 2013/784/ЕС за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 г. за изменение на образците на ветеринарните здравни сертификати I, II и III за търговия в рамките на Съюза с овце и кози за клане, угояване и разплод, посочени в Приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета.

Министерство на инвестиционното проектиране обнародва Наредба № V-12-1720 от 13 май 2014 г. за едромащабната топографска карта.

Изменена и допълнена е Наредба № Н-13 от 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България.

Изменени и допълнени са Наредба № 15 от 2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване и Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване.


АКЦЕНТИ - Държавен вестник, бр. 49 от 2014 година

Изменен и допълнен е Закона за кадастъра и имотния регистър. Промените са насочени към прекратяване на дискриминационната практика, относно националност на физически и юридически лица, доставчици на услуги свързани с кадастъра и имотния регистър и изпълнение на разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услуги на вътрешния пазар. По този начин се създава възможност дейностите по кадастъра да бъдат изпълнявани и от граждани на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна на Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Правоспособното лице може да бъде и физическо лице без да се изисква то да бъде регистрирано като търговец по Търговския закон. Въвеждат се ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Направени са изменения, които се отнасят до създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които да облекчат режима за одобряване, съкращаване на срокове и намаляване допустими грешки. Новите текстовете в глава шеста, относно поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние дават възможност за намаляване на бюрократичността и по-бързо обслужване на собствениците. Определени са случаите, в които измененията се извършват без издаване на заповед. Със заповед ще се изменят кадастралната карта и кадастралните регистри единствено при наличие на непълнота или грешка, като с цел ускоряване на процедурата отпада изискването за издаване и на акт за непълнота и грешка. Предоставя се възможност за безвъзмездно получаване на данни, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез информационната й система. Размерът на глобите в административно-наказателните разпоредби е увеличен.

Регламентира се възможността кадастралната карта и кадастралните регистри да могат да бъдат финансирани и със средства на общинските администрации.

Предвижда се обект на кадастъра да бъдат и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелен обект, както и самите самостоятелните обекти в тях. Също така в кадастъра ще се съдържа информация и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнали въз основа на нормативен или административен акт. Кадастралните данни за недвижимите имоти ще бъдат допълвани с данни за сервитути, право на преминаване, охранителни зони и други ограничения върху недвижимите имоти.

Обменът на данни между информационните системи на кадастъра, на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), на Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), на Търговския регистър и на регистрите на държавните и общинските имоти, вкл. и с имотния регистър, и предоставянето на данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” ще бъде безвъзмезден. Регламентирани са случаите на безвъзмездно получаване на данни за актуализиране на кадастралната карта и кадастралните регистри и съответно безвъзмездното предоставяне на кадастрални данни на ведомства и общини, необходими при изпълнение на правомощията им, определени със закон. Данните в кадастъра и имотния регистър са регламентират като собственост на държавата, независимо от източника на финансиране (държава, община, физическо или юридическо лице). При недостатъчно осигурени финансови средства от държавата или за територии, които не са включени в програмите, дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъдат финансирани и със средства на общините.

С цел подобряване на административното обслужване, осъществявано от Агенцията по геодезия картография и кадастър, се създава възможност за обслужване в други населени места, освен предвидените досега със закона в седалищата на районните съдилища. Официални документи могат да бъдат заявявани и получавани от гражданите във всяка една точка на страната, независимо от местонахождението на недвижимия имот. Услугите от кадастъра могат да бъдат заявявани и получавани и по електронен път. Осигурена е възможност и за безплатно разглеждане и търсене на обекти на кадастъра чрез интернет.

Създадена е норма, която дава възможност на нотариусите, използвайки информационната система на кадастъра, да получават официални документи чрез отдалечен достъп.

За синхронизиране на закона с разпоредби в други закони, са направени изменения и допълнения на Закона за геодезията и картографията, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за водите, Закона за културното наследство и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

Правителството обнародва Постановление № 146 от 9 юни 2014 г.за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Най-важното изменение на наредбата е възможността на територията на България да се експлоатират съоръжения под налягане, които са пуснати на пазара в друга държава-членка на Европейския съюз, на Турция или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди влизането в сила на съответния национален нормативен акт. Прецизирани са и подобрени няколко от съществуващите разпоредби, които са свързани с безопасната експлоатация на съоръженията под налягане, като при това са отчетени несъвършенствата и празнотите, установени при прилагането на действащата уредба. Опростен е редът за осъществяване на технически прегледи при преместване на едно съоръжение под налягане от едно място на друго на територията на България. Прецизирани са и текстовете от наредбата, предявяващи изисквания към средствата за измерване, по които се контролира налягането в съоръженията под налягане.

С Постановление № 142 от 4 юни 2014 г. правителството одобри промени в Наредбата за реда за плащане на вноската при превишаване на националната млечна квота. С тях се облекчават правилата за авансово удържане на вноската от производители на краве мляко чрез одобрени изкупвачи, с въвеждане на изискването за събиране на авансова вноска от производителите, надвишили индивидуалните си млечни квоти само тогава, когато националната млечна квота за доставки е изпълнена на 90%. По този начин се избягва ненужното удържане на авансова вноска от производителите чрез изкупвачите. Променя се редът за събиране на дължимата от изкупвачите вноска без покритието на учредената в полза на ДФЗ банкова гаранция. Удължава се и крайният срок за внасяне на дължимата вноска чрез изкупвачите и производителите с директни продажби от 31 август на 1 октомври след приключване на съответния квотен принцип.

С Постановление № 141 от 4 юни 2014 г. Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за 2014 г. за общините в размер на 1 284 712 лв. за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Финансовите средства се осигуряват за сметка на предвидените в бюджета на Министерството на образованието и науката. С тях се дава възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика училища да провеждат училищните си политики за повишаване на качеството на образование.

С Постановление № 140 от 4 юни 2014 г. Министерският съвет одобри промени в утвърдените разходи по области на политики по бюджета на МОН за 2014 г. С тях ще бъде компенсиран недостигът на средства за увеличение на общия размер на трансфера за държавните висши училища в резултат на настъпили промени в броя на студентите и докторантите, въз основа на които е определен размерът на субсидиите за издръжка на обучението на държавните висши училища за 2014 г. Постановлението предвижда намаляване на разходите по политиката в областта на средното образование с 3,6 млн. лв. и увеличение със същата сума на разходите за висше образование. По този начин ще бъде финансово осигурено обучението на приетите студенти и докторанти, съгласно данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование.

С Постановление № 145 от 9 юни 2014 г. Министерският съвет направи промени в Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и реда за извършване на проверки. С промените се урежда процедурата по утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) на списък с лаборатории от България, други държави-членки на ЕС и страни по Споразумението за ЕИП или Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, използван в България. С цел намаляване на административната тежест са редуцирани документите, които се подават в производството по включване на лаборатория в списъка. Отпада задължението лабораториите да предоставят данни за адреса на помещението, в което ще се извършва изпитване на оборудването и образци на документите за резултатите от изпитването. Друга промяна е свързана с прецизиране на контролната функция на ДКХ по отношение на игралното оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване. Отпада извършването от контролните органи на ДКХ на първоначални проверки на игралното оборудване преди подаване на искане за издаване на лиценз на организатор на хазартни игри. Въведени са две възможности за реализиране на проверките за съответствие на игрално оборудване или игрален софтуер на комуникационно оборудване по възможно най-ефективния ред. В хода на извършване на проверки от длъжностните лица, при констатирана нередност, свързана с игралното оборудване или игралния софтуер на комуникационното оборудване, е предвидено в едномесечен срок организаторът да представи в ДКХ протокол от Българския институт по метрология (БИМ) за извършена проверка на съответствието с утвърдените от ДКХ тип, версия или модификация. Втора възможност е, когато има подадени жалби и сигнали, свързани с експлоатирането на игрално оборудване или игрален софтуер на комуникационно оборудване, да се извършват съвместни проверки на ДКХ с БИМ. Актуализирана е терминологията в съответствие с последните изменения в Закона за хазарта.

С Постановление № 143 от 5 юни 2014 г. правителството обнародва Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от професионално направление „Обществено здраве“ и отмени действащата Наредба от 1999 г. В нея са посочени стандартите за учебните часове и дисциплини и провежданата практика на студентите. и влиза в сила от новата 2014/2015 учебна година. Студентите, приети преди това, продължават и завършват обучението си при условията, при които са приети, а вече завършилите се ползват с правата на завършилите специалността по новата наредба.

С Постановление № 144 от 6 юни 2014 г. е изменено Постановление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт. Измененията са изготвени във връзка с необходимостта Министерството на инвестиционното проектиране да бъде включено към кръга от възложители по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ПМС 112/2010, както и да бъдат актуализирани наименованията на останалите министерства. Същевременно промяната предвижда да бъде въведен унифициран списък на възложителите чрез препращане към чл. 19, ал. 2 от Закона за администрацията, който изброява централните органи на изпълнителната власт.

Обнародвана е Наредба № 83 от 30 май 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг. Наредбата определя условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг в съответствие с чл. 10, ал. 13 от Закона за гражданското въздухоплаване. С наредбата се предвижда отмяна на действащата Наредба № 83 от 2001 г. за прилагане на чл. 83bis от Протокола за изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 1980 г., за изискванията при сключване на договор за лизинг на въздухоплавателно средство (обн., ДВ, бр. 70 от 2001 г., изм. и доп., бр. 106 от 2004 г.). Изготвянето на нова наредба е обусловено от многобройните и съществени изменения и допълнения в материята, в Закона за гражданското въздухоплаване, Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (Наредба № 37)  и Наредба  № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (Наредба  № 24). Регламентират се правомощията по отношение на лизинга на въздухоплавателни средства, с които оперират авиационните оператори за търговски въздушни превози и операторите за специализирани авиационни работи, на които Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава съответно свидетелство на авиационен оператор и свидетелство на авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи по реда на двата действащи подзаконови нормативни актове: Наредба № 37 и Наредба № 24.

Изменен и допълнен е Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.


СЪДЕБНА ПРАКТИКА

С Решение № 481 от 15.01.2014 г. по адм. дело № 2496/2013, обнародвано в брой 49 от 2014 г. на Държавен вестник Върховният административен съд отмени Наредба №2 от 22.01.2013 година за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

АКТУАЛНО

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (ЗУТ). Проектът е разработен в изпълнение на Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, които в по-голямата си част са инициирани от областни управители, кметове на общини и местни администрации в отговор на допитване, осъществено през август 2013 г. Целите на предлаганите промени са свързани с намаляване регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и строителството. Включени са редица мерки за усъвършенстване и оптимизиране на процедурите, свързани с инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, включително съкращаване на сроковете за тези процедури. Въвеждат се единни стандарти за някои процедури чрез Наредба на министъра на инвестиционното проектиране, като например издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, което по досегашния ред е било определяно чрез наредби на общинските съвети за всяка една община. Предлагат се изменения, с които се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса и гражданите, включително и намаляване на финансовата тежест, при гарантирана защита и на обществения интерес.

ПРЕДСТОЯЩО ОБНАРОДВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Народно събрание

Решение за избиране на членове на Сметната палата

Предстоящо обнародване бр. 50

Министерство на правосъдието

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 1998 г. а условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси

Предстоящо обнародване бр. 50

Министерски съвет

Постановление № 153 от 11 юни 2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Предстоящо обнародване бр. 50

Министерски съвет

Постановление № 152 от 11 юни 2014 г. за изменение на Правилника за издаване на българските лични данни

Предстоящо обнародване бр. 50

Министерски съвет

Постановление № 151 от 11 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие

Предстоящо обнародване бр. 50

Министерски съвет

Постановление № 148 от 9 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет

Предстоящо обнародване бр. 50

Конституционен съд

Решение № 6 от 10 юни 2014 г. по конституционно дело № 7 от 2014 г.

Предстоящо обнародване

бр. 50

Конституционен съд

Решение № 7 от 10 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд

Предстоящо обнародване

бр. 50

Министерски съвет

Постановление № 150 от 10 юни 2014 г.

Предстоящо обнародване

бр. 50

Министерски съвет

Постановление № 149 от 10 юни 2014 г.

Предстоящо обнародване

бр. 50

Министерство на финансите

Споразумение за сътрудничество между Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите на Република Азербайджан

Предстоящо обнародване

бр. 50

Национална здравноосигурителна каса

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти

Предстоящо обнародване

Министерство на околната среда и водите

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Предстоящо обнародване

Министерство на здравеопазването

Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека

Предстоящо обнародване

 

ИНТЕРЕСНО

13 юни

Световен ден на безвъзмездното кръводаряване и Световен ден на донора - Чества се от 2004 г. по инициатива на Световната здравна организация (СЗО), Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец, Международното дружество за кръвопреливане и Международната федерация на организациите на кръводарителите с цел осигуряване за медициински нужди на безопасна кръв от доброволни кръводарители без парично обезщетение

15 юни

Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски. Празнуват: Августин, Витан, Витомир

19 юни

Ден на дарителя и Празник на Националния музей “Земята и хората” - На този ден през 1987 г. музеят отваря врати за първите си посетители. Наречен е Ден на дарителя, тъй като музеят дължи съществуването си на хората, предоставили личните си колекции и вложили средства и труд за неговото изграждане и обоготяване.

ЗАБАВНО


Попитали стария майстор:
- В какво се състои тайната на успеха?
- Две думи - отвърнал той. - Правилни решения!
- Коя е тайната за вземането на правилни решения? - попитали го отново.
- Една дума. - усмихнал се старецът. - Опитът!
- А къде е тайната за добиването на този опит?
- Две думи. - въздъхнал дълбоко майсторът. - Неправилни решения!

***

Журналист интервюира милиардер:
- Кажете ми, какво Ви помогна, за да успеете?
- Убеждението, че парите не играят никаква роля в живота. Важна е само работата!
- И това Ви е помогнало да забогатеете?
- Не, станах богат, когато успях да убедя своите подчинени в това.

 

Актим оторизиран партньор Сиела

Можете да потърсите услугите на
Актим ООД - Стара Загора
, оторизиран партньор на Сиела

Седмичен информационен бюлетин - Сиела Норма

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |